Javno zdravje (2013-07-03)

Kolokvij iz javnega zdravja, 3. 7. 2013
varianta B
Večina vprašanj je bila podobnih kot vedno, spodnja pa so se meni zdela nova:

- Koncept salutogeneze je teoretična podlaga enemu izmed sodobnih javnozdravstvenih pristopov oziroma načinov ukrepanja: odg: promocija zdravja?

- Nekaj si moral povezovati neke pojme (npr. detinstvo, socialni kapital, socioekonomski dejavniki, družbeni status, politika zdravja...) med seboj, v povezavi z determinantami zdravja

-V katero raven preventive sodi odstranjevanje okoliščin, ki pomenijo veliko tveganje za zdravje? odg: primarno-primarna

-Za katero prvino sistema zdravstvenega varstva velja, da imajo družbe, v katerih je ta prvina usmerjena v zdravje, veliko prednost v primerjavi s tistimi državami, v katerih je v ospredju zgolj skrb za izvajanje aktivnosti, povezanih z zdravljenjem bolezni?
odg: zdravstvena politika?