Citiranje literature v seminarskih nalogah

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (citiranje_literature_v_seminarskih_nalogah.doc)citiranje_literature_v_seminarskih_nalogah.doc40 kB

Citiranje literature v seminarskih nalogah pri predmetu Socialna medicina
Vsako navajanje trditev ali dognanj drugih v seminarski nalogi morate podpreti z virom, iz katerega ste črpali trditev/dognanje (referenco). Po Vancouvrskem sistemu je postopek naslednji:
- referenca naj bo navedena na koncu citirane trditve. Reference v besedilu, slikah in tabelah navedite v oklepaju z arabskimi številkami (Primer: Raziskava o vedenjskih dejavnikih tveganja pri odraslih Slovencih iz leta 2001 je pokazala, se okoli 46 odraslih Slovencev prehranjuje bolj ali manj nezdravo (1),
- reference naj bodo v besedilu navedene po vrstnem redu, tako kot se pojavljajo,
- reference, ki se pojavljajo samo v tabelah ali slikah, naj bodo oštevilčene tako, kot se bodo pojavile v besedilu,
- kot referenc ne navajajte izvlečkov in osebnih dogovorov (slednje je lahko navedeno v besedilu),
- seznam citirane literature dodajte na koncu prispevka,
- literaturo citirajte po priloženih navodilih, ki so v skladu s tistimi, ki jih uporablja ameriška National Library of Medicine v Index Medicus,
- imena revij krajšajte tako, kot določa Index Medicus,
- navedite imena vseh avtorjev, v primeru, da je avtorjev šest ali več, navedite prvih šest avtorjev in dodajte et al. (in drugi).

Primeri za citiranje literature:
• primer za knjigo:
1. Premik M. Uvod v epidemiologijo. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1998.
2. Mahy BWJ. A dictionary of virology (2nd ed.). San Diego, Academic Press, 1997.
• primer za poglavje iz knjige:
3. Urlep F. Razvoj osnovnega zdravstva v Sloveniji zadnjih 130 let. V: Švab I, Rotar-Pavlic D, urednika. Družinska medicina, Ljubljana, Združenje zdravnikov družinske medicine, 2002: 18-27.
4. Goldberg BW. Population-based health care. V: Taylor RB, editor. Family medicine. 5th ed. New York: Springer, 1999: 32-6.
• primer za članek iz revije:
5. Barry HC, Hickner J, Ebell MH, Ettenhofer T. A randomized controlled trial of telephone management of suspected urinary tract infections in women. J Fam Pract 2001; 50: 589-94.
• primer za članek iz revije, kjer avtor ni znan:
6. Anon. Early drinking said to increase alcoholism risk. Globe 1998; 2: 8-10.
• primer za članek iz revije, kjer je avtor organizacija:
7. Womens Concerns Study Group. Raising concerns about family history of breast cancer in primary care consultations: prospective, population based study. BMJ 2001; 322: 27-8.
• primer za članek iz suplementa revije z volumnom, s številko:
8. Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health Perspect 1994; 102 Suppl 2: 275-82.
9. Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Womens psychological reactions to breast cancer. Semin Oncol 1996; 23 (1 Suppl 2): 89-97.
• primer za članek iz zbornika referatov:
10. Sugden K. et al. Suicides and non-suicidal deaths in Slovenia: Molecular genetic investigation. In: 9th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour. Warwick: University of Oxford, 2002: 76.
• primer za magistrske naloge, doktorske disertacije in Prešernove nagrade:
11. Bartol T. Vrednotenje biotehniških informacij o rastlinskih drogah v dostopnih virih v Sloveniji. Doktorska disertacija. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, 1998.
• primer za elektronske vire:
12. Mendels P. Textbook publishers extend lessons online. Pridobljeno 23.9.1999 s spletne strani: http://www.nytimes.com/library/tech/99/09.

Navodila so v skladu z Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Popolna navodila so objavljena v N Engl J Med 1997; 336: 309-15 in v Ann Intern Med 1997; 126: 36-47.