Zdrave šole (2008-02-20)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (zdrave_sole.doc)zdrave_sole.doc48 kB
ZDRAVA ŠOLA

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. Pomembno je ne le telesno, ampak tudi duševno, socialno in okoljsko zdravje.

Program Zdrave šole ima tri značilnosti:
• Pouk o zdravju, ki je integriran v ostale predmete (zdravje je medpredmetno področje)
• Prikrit učni načrt (pravila, klima, medsebojni odnosi, organizacija prehrane)
• Sodelovanje s starši, zdravstveno službo, skupnostjo

Nekateri cilji zdravih šol:
• Aktivna podpora pozitivne samopodobe vseh učencev.
• Vsestranski razvoj dobrih medosebnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
• Socialni cilji morajo biti razumljivi učiteljem, učencem, staršem.
• Spodbujanje učencev k različnim dejavnostim, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.
• Izboljšanje šolskega okolja.
• Razvoj povezav med šolo, domom in skupnostjo.
• Razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
• Aktivna podpora zdravja in blaginje učiteljev.
• Učitelji in šolsko osebje morajo biti zgled za zdravo obnašanje.
• Šolska prehrana ima pomembno vlogo pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
• Poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo.

Temelj projekta Zdrave šole predstavlja stalno izobraževanje učiteljev in zdravstvenih delavcev na področju zdravja, ki poteka od leta 1996/97 pod okriljem Ministrstva za šolstvo in šport (teme: promocija duševnega zdravja, obvladovanje stresa, načrtovanje programa promocije zdravja, spolna in zdravstvena vzgoja,…). Leta 2003/04 je bil izoblikovan nov program Vrstniki in jaz - pogovarjajmo se, ki skrbi za dobre odnose ter preprečevanje nasilja v šoli.

Bistveno je, da šola vključi promocijo zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja, tako v učni načrt kot skriti učni načrt.


PROJEKT ZDRAVA ŠOLA V SLOVENIJI

Že od leta 1993 je v Sloveniji prisoten projekt Zdrave šole, ki je sprva zajemal 12 šol, do leta 1998 pa je bilo vključenih že kar 130 ustanov. Priključile so se Evropski mreži zdravih šol (EMZŠ), ki šteje danes 43 držav. Projekt podpira Svetovna zdravstvena organizacija, Svet Evrope in Evropska komisija, v Sloveniji pa Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za zdravje, strokovno ga vodi Inštitut za varovanje zdravja.
V okviru projekta Zdrava šola pojmujemo zdravje celostno, kar pomeni skrb za telesno, duševno in socialno zdravje. Da bi se na šolah čim bolj sistematično lotili ohranjanja in izboljšanja zdravja, tim Zdrava šola na vsaki šoli načrtuje naloge s področja zdravja.

Program Zdrava šola ima 3 značilnosti:
1. pouk o zdravju, ki je integriran v ostale predmete,
2. prikrit učni načrt, ki podpira,omogoča in spodbuja zdravje,
3. pri izvajanju sodelujejo tako učenci, učitelji kot starši.


KAKO DELUJE SLOVENSKA MREŽA ZDRAVIH ŠOL

Na vsaki šoli deluje tim zdrave šole, ki ga sestavljajo vodja, predstavniki učiteljev, učencev, vodstva, staršev, zdravstvene službe in lokalne skupnosti. Najmanj trikrat na leto se tim sestane in analizira stanje na šoli, identificirajo probleme, vsebine, ki bi bile lahko aktualne za njihovo šolo, načrtujejo, vodijo, izvajajo in ocenijo naloge s področja zdravja glede na potrebe in zmožnosti šole. Preglednice za načrtovanje in evalvacijo pošiljajo dvakrat letno na IVZ, ki ima na ta način pregled nad dogajanjem na šolah.

Šole so večino svojih nalog namenjale:
-zagotavljanju in spodbujanju duševnega zdravja
-popestritvi pouka
-telesni dejavnosti
-zasvojenosti
-zdravi prehrani
Za izvedbo programov na šolah je pomembno, da so prilagojeni konkretni šolski situaciji, da so integrirani v okolje in da je zagotovljeno sodelovanje učiteljev in učencev.


»RDEČE NITI«

Najmanj trikrat na leto se tim IVZ sestane z vodji šolskih timov in regijskimi koordinatorji za zdravstveno vzgojo. Na sestankih obravnavajo različne teme zdravja, informirajo šole o dogodkih in dejavnostih povezanih z zdravjem ter skupaj dajejo pobude za reševanje problemov na šolah. Skupaj določijo tudi vsebinsko rdečo nit, ki jo poglobljeno obravnavajo eno šolsko leto, npr.:
- mladi in alkohol
- duševno zdravje
- gibanje in zdrava prehrana
- poglobljeno delo s starši
- kakovostna izraba prostega časa.

Šole v okviru tem pripravijo različne dejavnosti, predavanja, delavnice, okrogle mize, tabore, naravoslovne dni, dneve dejavnosti, projektne dni, razredne ure ipd. Svoja prizadevanja šole prikažejo na srečanju SMZŠ, kjer v delavnicah predstavijo primere dobre prakse na svojih šolah, pripravijo pa tudi Bilten zdravih šol, v katerem zberejo prispevke o aktualni rdeči niti.

IZOBRAŽEVANJE V OKVIRU ZDRAVIH ŠOL

Temelj projekta Zdrave šole predstavlja stalno izobraževanje učiteljev in zdravstvenih delavcev na področju zdravja. V začetku je bilo izobraževanje organizirano le za sodelavce iz 12 pilotskih šol, od leta 1996/97 pa so izobraževanja vključena v sistem stalnega strokovnega izobraževanja pod okriljem Ministrstva za šolstvo in šport. V tem času so v seminarjih obravnavali spolno in zdravstveno vzgojo, promocijo duševnega zdravja, načrtovanje in evalvacijo programov promocije zdravja, obvladovanje stresa v OŠ, navzkrižja in sodelovanje v odnosih med učenci, učitelji, starši, preprečevanje nasilja v šolah, obvladovanje in preprečevanje stresa v SRŠ, promocijo zdravja mladih v Evropi in spodbujanje nekajenja.

VRSTNIKI IN JAZ – POGOVARJAJMO SE

V letu 2003/04 so začeli z izvajanjem novega programa, ki se imenuje »Vrstniki in jaz – pogovarjajmo se«, ki so ga usmerili v skrb za dobre odnose in preprečevanje nasilja na šoli. Program temelji na metodi vrstniškega izobraževanja – vrstniški mediaciji in ga lahko prenesemo na različna področja zdravja (spolnost, droge, prehrana, gibanje, prosti čas,…), kar je zlasti pomembno v obdobju, ko starševska in učiteljska avtoriteta bledi. Za uspešno delovanje mladostniških vodij pa je ključno poglobljeno usposabljanje s področij komunikacije, socialnih veščin in posredovanja v konfliktnih situacijah. Program je obsegal dve fazi. V prvi je program zajemal prevod in priredbo priročnika za učitelje, izobraževanje za mentorje, tabor za vrstniške vodje in nadzorstvena srečanja z mentorji. V drugi fazi pa je sledila implementacija programa na šole, izobraževanje mentorjev s področja komunikacije, vodenja skupine in vrstniške mediacije, tabor za vrstniške vodje – mediatorje, zloženka in namizni karton vrstniška mediacija ter redna nadzorstvena srečanja z mentorji. Ker je bil program v poskusnih dvaindvajsetih šolah dobro sprejet, se nadejajo, da bo zaživel na vseh šolah.

USMERITVE ZA PRIHODNOST

Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo in šport si prizadevata, da bi se projekt Zdrave šole prenesel na nacionalno raven. Tako so pripravili koncept vključevanja zdravja v učni načrt z željo, da postala promocija zdravja del vsakdana vseh, ki živijo in delajo v šolskem okolju.