Zdrave univerze (2008)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (zdrave_univerze.doc)zdrave_univerze.doc37 kB

Projekt Zdravih mest, ki se osredotoča na celotna mesta se oži na posamezna področja, kot so šole, delovna mesta in tudi univerze. Univerza Central Lancashire je leta 1995 na podlagi projekta Zdrava mesta, ki poteka v t.i. obdobju novega javnega zdravja, ki se je začel z Ottawsko listino, sprožila iniciativo za promocijo zdravih univerz. Zagnali so pilotni projekt, toda projekta, ki bi potekal v takem obsegu kot ga izvajajo v mestih kot celoti, bolnišnicah in šolah, na univerzah še ne poznamo. V prvi polovici devetdesetih let so pilotne projekte preizkusile tudi nekatere druge univerze, in sicer: Univerza v Lancastru, Newcastlu in Portsmouthu.

Zadali so si šest ciljev:
-zaveza za zdravo politiko razvoja univerze
-zdrav osebni in socialni razvoj študentov
-univerza kot zdravo delovno mesto
-organiziranje promocije zdravja v šolskem okolju in njena trajnost
-širjenje zavesti in znanja o zdravih univerzah v vseh fakultetah in oddelkih univerze
-promocija zdravja v širši okolici univerze

Univerza naj bi nudila zdravo okolje za delo in bivanje ter vključevala promocijo zdravja v vsakdanje aktivnosti in izobraževanje.

Na začetku so se osredotočili predvsem na težave, ki so v povezavi z mladimi in s študijem. To so npr.: spolnost, gradnja primernih univerzitetnih stavb, prevoz, droge, mentalno zdravje, prehrana in šport. Povezali so se tudi z drugimi iniciativami in skupinami v univerzi in izven nje, npr.: študentska društva, študentski servisi in študentski domovi. Poseben poudarek so dali na izobraževanju na področju drog in spolnosti. Nastal je projekt Touch, ki je temeljil na prostovoljstvu, zmanjševanju škode in širjenju informacij. Iskali so prostovoljce, jih izobrazili, ter rezultate promocije tudi preverjali.

Naslednja naloga je obsegala razvoj zdravega in podpirajočega delovnega okolja. V okviru le-te so se ukvarjali predvsem z odnosi med študenti ter osebjem univerze, stresom in mentalnim zdravjem. Napisali so knjižice z nasveti za zdravje. V njih lahko najdemo informacije o običajnih zdravstvenih težavah, praktične napotke za reševanje le-teh in tudi nekatere telefonske številke in spletne naslove, na katere se lahko študentje obrnejo.

Ukvarjali so se tudi z okoljem, ki naj bi podpiral zdrav način študiranja. V ta namen so ustanovili delovne skupine, ki so preučevale načine, kako bi izboljšali okolje, npr.: ustrezna naravna svetloba, prezračevanje, oblikovanje in barva prostora, zelene površine, uporaba javnega prevoza, zdrava prehrana. Iskali so vire financiranja vsega naštetega, saj zahteva tovrsten razvoj dodatna sredstva.

Vzgojo za zdravo življenje so vključili tudi v sam učni program študija. Na ta način bi lahko dosegli, da bi se del študentov po diplomi usmeril v promocijo zdravja.
Nekatere od zadanih nalog so izvajali tudi v širšem kontekstu, npr. v povezavi z lokalnimi in regionalnimi skupnostmi in mesti, katerim dajejo univerze vedno velik pečat. Formalno in neformalno so se povezali s partnerji izven univerz, ki se ukvarjajo s promocijo zdravja in spodbujali študente k sodelovanju z njimi.

Toda, na poti k zdravim univerzam najdemo mnoge ovire. Prva je interes vodilnih na univerzi, ki mnogokrat nočejo prevzeti odgovornosti za projekte in se aktivno vključiti, kar preprečuje integracijo projekta v vse niše študentskega življenja. Vidijo ga kot projekt, ki poteka posebej in se z njim ukvarjajo le določeni ljudje in ne celotna skupnost.
Naslednja težava je v pristopu do mladih. Govoriti je treba njihov jezik in paziti, da nikogar ne užalimo ali šokiramo, saj to ljudi le odvrača od sodelovanja.

University of Newcastle, Medical school je še ena od šol, ki so se odločile za razvoj projekta zdrave univerze.

Cilji:-omogočiti osebju in študentom ohraniti in izboljšati svoje zdravje
-razviti in vzdrževati sloves šole kot zdrave organizacije
-izboljšati organizacijko učinkovitost z investiranjem v najboljšo naložbo: zdrave zaposlene in študente
-prispevati k promociji zdravja s spodbujanjem osebja in študentov k pridobivanju zadostnega znanja in veščin, da bodo lahko učinkoviti pri promociji zdravja

Področja razvoja: kajenje, alkohol, prehrana, rekreacija, stres, ekonomske težave, droge, presejanja, svetovanje, varna delovna mesta, spolno vedenje, varovanje okolja, enake možnosti

V Edmontonu so na konferenci leta 2005 napisali Edmontonsko listino zdravih univerz, kjer so napisani cilji, pepričanja in značilnosti, katerim lahko univerze, ki se zavzemajo za zdravje sledijo.

CILJI
Univerze, ki promovirajo zdravje težijo k temu, da:
- ustvarjajo zdravo delovno, bivalno in učno okolje ter zdravo kulturo študentov in osebja univerze,
- omogočajo in podpirajo zdrave odločitve in izpolnjujoče življenje,
- izboljšujejo zdravstveneo varstvo študentov in osebja univerze,
- spodbujajo študente k prevzemanju odgovornosti za svoje zdravje,
- spodbujajo študentov k udeležbi pri načrtovanju zdravih univerz,
- pripravijo študente na promocijo zdravja po zaključku študija,
- podpirajo promocijo zdravja v lokalni in regionalni skupnosti.

PREPRIČANJA
Univerze, ki promovirajo zdravje verjamejo v:
- prevzemanje odgovornosti univerz za zdravje svojih študentov in uslužbencev,
- promocijo in ustvarjanje zdravo učno, delovno in bivalno okolje,
- integracijo promocijo zdravja v študentska naselja in študentski način življenja
- podpiranje holističnih, interdisciplinarnih, medoddelčnih, medinstitucijskih, medsektorskih in mednarodnih pristopov do promocije zdravja,
- učenje posameznikov, da bodo znali lokalno, regionalni in globalno promovirati zdravje,
- vključevanje posameznikov v skrb za lastno zdravje,
- prevzem vodilne vloge v promociji zdravja, razvoju politike zdravja,
- sprejemanje odgovornosti za raziskovanje na področju promocije zdravja


ZNAČILNOSTI
Skupne značilnosti univerz, ki promovirajo zdravje so:
- oblika pristopa k promociji zdravja je odvisna od posameznega okolja,
- skupna vizija promocije zdravja,
- skupna perspektiva o načinu vključevanja promocije zdravja v vsakdanje življenje študentov
- vključevanje promocije zdravja strateške načrte institucij
- uveljavljanje sprememb z razvojem politik, procedur, sistemov in praks, z namenom razvoja zdravega delovnega, študijskega in bivalnega okolja,
- ustvarjanje znanja o zdravih okoljih in izbirah,
- podpora projektov s strani vodilnih na univerzah,
- pridobivanje sredstev za promocijo zdravja posameznikov.


Viri