Delazmožnost in bolniški stalež

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (bolniska.ppt)bolniska.ppt335 kB
(PowerPoint)
DELAZMOŽNOST
Delazmožnost je opredeljena kot zmožnost človeka, da svoj potencial uporabi za pridobivanje. Zmožnost za delo je takšno psihofizično stanje človeka, ki mu omogoči uspešno opravljanje poklicnega dela s polnim delovnim učinkom in brez škode za njegovo zdravje od prvega delovnega dne pa do konca delovne dobe-starostne upokojitve.

OCENJEVANJE DELOVNE ZMOŽNOSTI
Pri ocenjevanju tehtamo na eni strani delavčeve psihofizične lastnosti, na drugi pa telesne, duševne in okoljske obremenitve na delovnem mestu. Delo zdravnika splošne medicine posega v pripravo dokumentacije za oceno invalidske komisije in v odrejanje bolniškega staleža.Nezmožnost za delo je lahko:
začasna (posledica je bolniški stalež)
trajna (posledica je invalidnost).
Lahko je
absolutna, kar pomeni, da je delavec nesposoben opravljati katerokoli delo za določen čas (npr.AMI,..)
relativna (odvisna od obremenitve na delovnem mestu)
BOLNIŠKI STALEŽ
Bolniški stalež je začasna odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodb, nege in drugih vzrokov.
Odvisen je od :
objektivnega zdravstvenega stanja delavca
razmer na delovnem mestu in dejavnikov iz domačega, delovnega in širšega življenjskega okolja. (slabe delovne razmere, velik delež zaposlenih žensk v rodni dobi, št. delavcev iz tujih držav, nacionalni dohodek, strokovna usposobljenost in stalnost osebnega zdravnika..)

ODREJANJE BS Dolžnost zdravnika splošne medicine je ocenjevanje začasne nezmožnosti za delo do 30 koledarskih dni, ki mu jo nalaga Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

V pristojnosti osebnega zdravnika je začasna nezmožnost :
do 30 koledarskih dni za bolezen in poškodbo
prvih 7 delovnih dni za nego zakonca
do 14 oz. 30 dni za usposabljanje enega od staršev za kasnejšo rehabilitacijo otroka na domu.
V pristojnosti otrokovega osebnega zdravnika je začasna nezmožnost :
7 delovnih dni za nego otroka starega nad 7 let
15 delovnih dni za otroka mlajšega od 7 let oz. starejšega, ki je zmerno, težje ali hudo telesno ali duševno prizadet.


Če osebni zdravnik meni, da zavarovanec še vedno ni sposoben za svoje delo oz., da je ožji družinski član še vedno potreben nege, mora vsaj 3 dni pred iztekom zgornjih rokov poslati predlog imenovanemu zdravniku z vso zdravstveno dokumentacijo, ki lahko odobri podaljšanje bolniškega staleža. Če se zavarovanec ne strinja z mnenjem imenovanega zdravnika, sme zahtevati presojo mnenja na zdravniški komisiji.


Po poteku zakonsko določenega časa mora izbrani zdravnik zavarovanca s predlogom in medicinsko dokumentacijo napotiti na zdravniško komisijo (ZK) pri ZZZS, ki je pristojna za presojo ocene osebnega zdravnika o začasni nezmožnosti za delo do 30 dni in ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo nad 30 dni. Če zavarovanec ali delodajalec nista zadovoljna z mnenjem imenovanega zdravnika, lahko podata ugovor v 3 dneh po prejemu odločbe. Pritožbo obravnava ZK II. stopnje. Mnenje je dokončno, možna je le pritožba na Delovno in socialno sodišče v Ljubljani.

V primeru, da je zavarovanec zadržan z dela zaradi bolezni ali poškodbe neprekinjeno 1 leto, je osebni zdravnik dolžan zavarovanca napotiti na invalidsko komisijo. V času zadržanosti z dela mora zavarovanec, ki se zdravi doma, biti na svojem domu, odsotnost z doma pa je mogoča le ob odhodu na zdravniški pregled ali terapijo.


Če gre za dve ali več zaporednih odsotnosti z dela zaradi iste bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom do 30 koledarskih dni, pa traja v posameznem primeru prekinitev med eno in drugo odsotnostjo manj kot 10 delovnih dni (recidiv) lahko oceno o utemeljenosti ponovne zadržanosti podata le imenovani zdravnik oz. ZK s sklepom.

IZPLAČEVANJE NADOMESTIL:
Nadomestila za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodb pri delu in zunaj dela ter poklicnih bolezni izplačuje delodajalec iz svojih sredstev do 30 delovnih dni, nadaljnja nadomestila pa gredo v breme ZZZS.
Le-to od prvega dneva odsotnosti z dela dalje poravna
nadomestilo za nego družinskega člana,
izolacijo ali spremstvo,
za presaditev živih organov ali tkiv v korist druge osebe ( tudi dajanje krvi) ter
za poškodbe, ki nastanejo pri delih širšega družbenega pomena
(čl. 18 zakona o zdravstvenem varstvu)


Nadomestilo za čas BS se izračunava od osnovne plače in znaša
100 osnovne plače za poklicne bolezni, poškodbe pri delu, presaditev živih organov ali tkiv v korist druge osebe, izolacije, ki jo odredi zdravnik pa tudi v vseh primerih, ko so odsotni z dela vojaški invalidi ali civilni invalidi vojne
90 osnovne plače pri odsotnosti zaradi bolezni
80 osnovne plače pri odsotnosti z dela zaradi nege družinskega člana, za spremstvo, ki ga odredi zdravnik, poškodbe izven dela,usposabljanja za rehabilitacijo otroka


Analiza BS
Odstotek BS(): je odstotek izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega delavca
Indeks frekvence (IF):št. primerov BS/100 delavcev
Indeks teže (IT): št. izgubljenih dni/eno odsotnost z dela
Indeks onesposabljanja (IO):št. izgubljenih dni/št. zaposlenih delavcev

Najpogostejši vzroki BS
Bolezni mišičnokostnega sistema in vezivnega tkiva (20 )
Poškodbe in zastrupitve izven dela (12,5)
Bolezni dihal (10,7)
Poškodbe in zastrupitve pri delu (8,2)
Duševne in vedenjske motnje (6,8)
Ostale bolezni (bolezni prebavil, zapleti nosečnosti in porod, nega družinskega člana, novotvorbe)

DAROVANJE KRVI (169. Člen ZDR)
Če je dan darovanja krvi delovni dan osebe v delovnem razmerju, izda listino Potrdilo o darovanju krvi izvajalec, pri katerem zavarovanec daruje kri;
Višina nadomestila: 100 od osnove
Zavezanec za izplačilo nadomestila: ZZZS

INVALIDNOST
Ko z diagnostiko ugotovimo trajne okvare posameznih organskih sistemov, ki pomembno zmanjšujejo sposobnost za delo na dotedanjem delovnem mestu in ki jih s sodobnimi metodami zdravljenja in rehabilitacije ne moremo izboljšati, moramo zavarovanca predstaviti invalidski komisiji, ki oceni stopnjo invalidnosti, stopnjo telesne okvare, dodeli denarno nadomestilo, če je okvara večja od 40 in lahko prizna dodatek za tujo pomoč in nego.
TRI KATEGORIJE INVALIDNOSTI
Kat: pri zavarovancu je ugotovljena popolna izguba delovne zmožnosti
Kat:zavarovanec lahko najmanj polovico delovnega časa opravlja svoje delo ali drugo ustrezno delo in se ne more s poklicno rehabilitacijo usposobiti za opravljanje drugega dela v polnem delovnem času
Kat:Zavarovanec lahko opravlja svoje delo z določenimi omejitvami ali pa drugo ustrezno delo v polnem delovnem času s predhodno poklicno rehabilitacijo ali brez nje.

Invalidnost oceni invalidska komisija na predlog osebnega zdravnika, ki mora zbrati vso potrebno dokumentacijo straro do 6 mesecev.
POGOSTEJŠI PRIMERI IZ PRAKSE:
Akutni respiratorni infekt:
Nahod ne zahteva BS (le v izjemnih primerih zaradi narave dela)
Viroza: 3-5 dni, če pride do zapleta v smislu virusne pljučnice 3 tedne
Angina: 7 dni
Uroinfekt
Cistitis:3-5 dni
Akutni pielonefritis: 2-4 tedne


Akutna bolečina v križu:
1 teden do nekaj mesecev, če so prisotni znaki kot npr. rigidnost, krč vertebralne muskulature, pozitiven Lasegue, motorični deficit ali nevrološki izpadi
14 dni v času izvajanja fizioterapije