Pisni kolokvij

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (kolokvij-kem1.doc)kolokvij-kem1.doc35 kB
1. Izracunaj pH raztopin, napisi tudi formulo, po kateri racunas!
a) 0.001 M HCl
b) 0.5 mM H2SO4
c) 58 mM CH3-COOH (KA=1,74x10-5)
d) 58 mM NH3 (pKB=4,76)
(10 tock)

2. Kako bi pripravili 1 L fizioloske raztopine NaCl (0,9) iz 1M izhodne raztopine Gostota fizioloske raztopine je 1g/ml. Koliksen osmotski tlak bi izmerili fizioloski raztopini pri 37°C (R=8,314J/molK, MNaCl=58,5g/mol)
(10 tock)

3. Napisite reakcijo disociacije secne kisline (pKA=5,57) in izracunajte (napisite enacbo) v kaksnem razmerju bosta disociirana in nedisociirana oblika secne kisline pri naslednjih pH urina:
a) 4,75 b) 6,75
Utemeljite, zakaj se secna kislina bolje odvaja pri bolj alkalnem pH!
(10 tock)


4. Kako je definirana absorbnost, kaksna je zveza (enacba) med absorbnostjo in koncentracijo absorbirajoce snovi in kaksno je odstopanje od te zveze pri visokih koncentracijah –odstopanje od Beer-Lambertovega zakona Narisi graf.
(10 tock)

5. Napisite reakcijo za redukcijo acetaldehida z NADH (narisite strukturno formulo acetaldehida in etanola). Ali je ta reakcija eksergonska ali endergonska pri 25°C, pH 7 in pri naslednjih koncentracijah reaktantov in produktov: {acetaldehid}= 1 mM, {NADH}= 2mM {etanol}=0,05M, {NAD+}=0,5mM. Racunsko utemeljite z ustreznimi enacbami! (R=8,314J/molK, F=96487 J/(molV), E°(NAD+/NADH) = -0,32 V E°(acetaldehid/etanol)=-0,197 V)
(10 tock)

6. Kako je definiran retenzijski faktor Rf Nastejte vsaj 3 kromatografske metode, ki se uporabljajo v biokemijskem laboratoriju in ustrezne fizikalno-kemijske lastnosti, zaradi katerih pride do locbe med spojinami
(10 tock)

7. Kaksna je razlika med molarnostjo in osmolarnostjo ter med molalnostjo in osmolalnostjo
(5 tock)

8. a) Napisite reakcije disociacije za asparaginsko kislino (strukturne formule; R= -CH2-COOH). Obkrozite obliko, ki je najpogostejsa pri fizioloskem pH! Izracunajte izoelektricno tocko! (pK1=2,0 , pK2=9,9 , pKR=3,9)

b) Narisite shematicno titracijsko krivuljo za asparaginsko kislino in v grafu napisite pH vrednosti v naslednjih tockah: 0,5 ekvivalenta, 1ekvivalent, 1,5ekviv., 2,0 ekviv., in 2,5 ekvivalenta OH-. Obkrozite tocko na grafu, kjer imajo molekule asparaginske kisline naboj -1.
(15 tock)

9. Pri razlicnih temperaturah smo dolocili ravnotezno konstanto za reakcijo R--->P. Narisali smo ustrezen linearni graf in ugotovili, da na tem grafu tocke lezijo na premici, ki se prilagaja na linearno funkcijo y=1800x-10. Shematicno narisite graf in oznacite spremenljivke na abscisi in ordinati, dolocite ΔH°, ΔS° in izracunajte konstanto kemijskega ravnotezja pri 25°C. (R=8,314J/molK)
(10 tock)

10. Spojina A razpada po kinetiki 1. reda in se pretvarja v spojino B. Casovni potek koncentracije A smo merili pri dveh temperaturah: a)25°C in b) 35°C. Meritve so podane v spodnji tabeli. Izracunajte, koliksna je aktivacijska E za reakcijo AB.
(10 tock)

T=25°C
t (min) 0 1,5 3 4,5 6
{A} mM 5 3,54 2,5 1,77 1,25

T=35°C
t (min) 0 1 2 3 4
{A} mM 4,0 2,83 2,0 1,41 1,0