Kolokvij (11.05.2004)

1. Na kratko opisite strukturo acetilholinskega receptorja ter strukturno-kemijske lastnosti ionskega kanala in vezavnega mesta za acetilholin na tem receptorju!

2. Napišite reakcijo za pretvorbo (mutarotacijo) α-D-galaktopiranoze v β-D- galaktopiranozo! Ravnotezna zmes teh anomer s celokupno masno koncentracijo D-galaktoze cT=0,2g/ml kazev 0,5 dm dolgi kiveti polarimetra kot zasuka 8. Kaksna je ravnotezna konstanta med α in β anomerno obliko
/α/α= 151°ml/g•dm, /α/β=53°ml/g•dm

3. Nobelovec Pauling in sodelavec sta 2 meseca pred Watsonom in Crickom objavila svoj model strukture DNA, ki je predpostavljal 3 med seboj prepletene vijacne polinukleotidne verige. Fosfatne skupine naj bi bile zgosceno stisnjene v sredici vijacnice, heterociklicne baze DNA pa naj bi bile radialno usmerjene navzven. Kaksno elementarno kemijsko napakoje s tem modelom napravil Pauling in katero takrat ze znano pravilo o sestavi DNA, ki sta ga v svojem modelu upostevala Watson in Crickom, je spregledal
4. Na sliki so posamezne strukturne formule heterociklicnih baz, ki so sestavni del DNA. Poimenujte jih in narisite kako posamezne baze med seboj tvorijo specificne vezi v DNA! Vodikove vezi oznacite.
5. Na sliki je prikazan elektroforetogram nativne elektroforeze (pH=8) stirih proteinov: proteina A in stirih mutantov istega proteina. Mutanti imajo naslednje zamenjave AK: B- fenilalanin (Phe134) v asparaginsko kislino (Asp134) in metionin (Met221) v lizin (Lys221) C- Phe 134 v Asp134 D- Met221 v Lys221.
Oznacite na katera mesta so bili namesceni mutanti B, C in D ter narisite strukture stranskih skupin vseh 4 omenjenih AK pri pH=8!
A- Phe134, Met221
B- Asp134, Lys221
C- Asp134, Met221
D- Phe134, Lys221
(pKR(Asp)= 3,9 pKR(Lys)= 10,5)

6. Narisite strukturno formulo 2-palmitoil-3arahidonil-fosfatidiletanolamina! V katero skupino biomolekul spada ta spojina
(palmitinska kislina -16:0, arahidonska kislina 20:4, Δ5,8,11,14

7. Ravnotezna konstanta K kemicne reakcije S↔P je manjsa od 1. Shematicno narisite energetski profil a reakcijo v ravnotezju ter oznacite od kje do kje sega aktivacijska prosta entalpija (ΔG*) in sprememba proste entalpije (ΔG). Na isti graf narisite kaksen bi bil energetski profil za to reakcijo ob dodatku katalizatorja. Napisite tudi zvezi med hitrostno konstanto k in ΔG* ter med ΔG in konstanto ravnotezja K!

8. a) Napisite shemo za kompetitivno inhibirano encimsko reakcijo. Kaksna je enacba za zacetno hitrost v0 v tem primeru
b) Shematicno narisite na isti graf funkcijo v0 proti {S} v odsotnosti in prisotnosti kompetitivnega inhibitorja, ce je {I}= KI. Na grafu oznacite spremenljivke in kineticne parametre VM in KM.
c) Za isti primer se shematicno narisite Lineweaver_Burkov graf. Zopet ustrezno oznacite osi in odseke na obeh oseh.

9. Nastejte reagente in na kratko (v alinejah) opisite vse stopnje reakcije veriznega pomnozevanja (PCR)!
10. 3mL alikvot raztopine acetilholinesteraze (AHE) smo titrirali z visoko afinitetnim toksinom FAS (M=6800 g/mol) z masno koncentracijo γ=20,4 μg/ml in merili odstotek aktivnosti AHE proti volumnu inhibitorja (glej sliko). Kaksna je molarna koncentracija AHE v izhodni raztopini Stehiometrija vezave FAS na AHE je 1:1, razredcitev ob dodatku FAS zanemarimo! (Slika kaze graf, kjer aktivnost encima pade na 0 ob dodatku 10ml FAS.)