Pregled hrtnih mišic

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (pregled_hrbtnih_misic.doc)pregled_hrbtnih_misic.doc73 kB
NOMEN ORIGO INSERTIO FUNKCIJA NERVUS
m. trapezius zaglavnica, trni vratnih in prsnih vretenc extremitas acromialis claviculae, spina scapulae, acromion dviga lopatico in extremitas acromialis, adducira margo vertebralis scapulae, sp. vlakna potezajo lopatico navzdol, zg. vlakna glavo navzad, obrača glavo n. accessorius
m. latissimus dorsi C3-C7, torakolumbalna fascija, črevnični greben, 12. rebro crista tuberculi minoris poteza nadlaktnico k trupu, navzad, obrača navznoter, pri odprti ekstremiteti dviga trup in rebra n. thoracodorsalis
m. rhomboideus major trni C5-C4 margo medialis scapulae poteza lopatico navzgor in medialno n. dorsalis scapulae
m. rhomboideus minor trna C6 in C7 margo medialis scapulae poteza lopatico navzgor in medialno n. dorsalis scapulae
m. levator scapulae stranski odrastki C1-C4 angulus superior in margo medialis scapulae dviga zg. vogal lopatice navzgor in medialno, pri fiksirani lopatici nagiba vratni del hrbtenice v svojo stran n. dorsalis scapulae
m. serratus posterior superior trni C6-Th2 2. do 5. rebro dviga rebra (inspirator) ramus ventralis n. thoracalis I. – IV.
m. serratus posterior inferior lumbodorsalna fascija, trni Th11-L3 8. do 12. rebro poteza rebra navzdol (ekspirator) ramus ventralis n. thoracalis IX. – XII.
m. splenius lig. nuchae, trni Th5-C3  objema globoke mišice v predelu vratu stranski odrastki zg. vratnih vretenc (m. splenius cervicis), lina nuchae superior do processus mastoideus (m. splenius capitis) m. na eni strani – nagiba glavo in vrat,
m. na obeh straneh – vzravnavata glavo in vrat
m. errector spinae sistem vzravnava trup in glavo rr. dorsales nn. thoracalium
 m. sacrospinalis leži v sulkusu dorsi med torakolumbalne sprednjim in zadnjim listom fascije
 m. iliocostalis (lat.) križnica, črevnični greben, zadnji list torakolumbalne fascije  angulus spodnjih reber   angulus zgornjih reber  stranski odrastki spodnjih vratnih vretenc nagiba hrbtanico vstran, desni in levi skupaj jo vzravnavata, lumbalni del vleče spodnja rebra navzdol, cervikalni zgornja navzgor
 m. lungissimus (med.) thoracis – križnica, trni ledvenih vratenc, stranski odrastki Th8-Th12;
cervicis, capitis – stranski odrastki prsnih in spodnjih vratnih vretenc thoracis – vsa ledvena in prsna vretenca ter na rebra;
cervicis – stranski odratski zgornjih vratnih vretenc;
capitis – processus mastoideus nagiba hrbtenico v svojo stran, obe skupaj vzravnavata glavo in hrbtenico
 m. spinalis O. in I. na trnih vretenc, premosti 2-3 trne vzravnava hrbtenico in glavo
 m. transversospinalis stranski odrastki vretenc trni višje ležečih vretenc
 mm. semispinales
(premosti 4-6 vretenc) thoracis – prsna vretenca;
cervicis, capitis – zgornja prsna in spodnja vratna vretenca thoracis – prsna vretenca;
cervicis – zgornja vratna vretenca;
capitis – luska zatilnice rotira hrbtenico v kontralateralno smer, oba skupaj vzravnavata hrbtenico oz. glavo
 mm. multifidi
(premosti 2-4 vretenca) križnica okretač (axis) mm. ene strani min. obračajo hrbtenico v nasprotno stran, obeh pa vzravnavajo
 mm. rotatores
(premosti 1 vretence) v prsnem delu (thoracis), (lumborum oz. izjemoma v ledvenem delu cervicis) rotirajo hrbtenico
NOMEN ORIGO INSERTIO FUNKCIJA NERVUS
mm. interspinales parne mišice med trni vretenc,
delu hrbtenice, v prsnem delu ne izrazite v vratnem in ledvenem
(ozki interspinalni prostori) vzravnavajo hrbtenico
mm. intertransversarii mišice med stranskimi odrastki,
in ledvenem predelu razpete med v prsnem delu jih ni, v vratnem
rudimente reber in str. odrastkov nagibajo hrbtenico vstran rr. dorsales nn. thoracalium
mm. levatores costarum stranski odrastki prsnih vretenc zgornji rob angulusov reber dvigajo rebra
m. rectus capitis posterior major (premosti atlas) trnasti odrastek axisa sredina lineae nuchae inferior na zatilnici
m. rectus capitis posterior minor (med atlasom in lusko zatilnice) grča na zadnjem loku atlasa medialna tretjina na lineae nuchae inferir zatilnice mišice so analogne rotatorjem oz.
m. obliquus capitis superior (med atlasom in lusko zatilnice) stranski odrastek atlasa linea nuchae superior (lat. del) mišicam med stranskimi odrastki
m. obliquus capitis inferior (med atlasom in axisem) trnasti odrastek axisa stranski odrastek atlasa
m. rectus capitis lateralis (med atlasom in zatilnico – lat.) stranski odrastek atlasa proc. jugularis ossis occipitalis obe premi mišici nagibata glavo navzad, poševni jo obračata (sp. na svojo stran, zg. v nasprotno smer), prema stranska vstran
m. sacrococcygeus dorsalis zadnji dve sakralni vretenci facies dorsalis ossis coccygis rudimentarna mišica


DORZALNE FASCIJE:
1. Fascia superficialis dorsi – odeva m. trapezius in m. latissimus dorsi.
2. Fascia nuchae – fibrozna opna, ki deli m. trapezius in m. rhomboideus od globoke vratne muskulature,
– zg. se pripenja na linea nuchae superior,
– navzdol prehaja v fascijo m. serratus,
– lat. preide v lamino superficialis fasciae cervicalis,
– med. je pripeta na trne vretenc.
3. Fascia thoracolumbalis – ovija globoko hrbtno mišičje,
¸ – povrhnja pola je ∆ (med. rob  trni od Th6-L5, med. križnični greben; zg. rob  izhodišče m. latissimus
dorsi; sp. rob  črevnični greben, spina iliaca post. sup.),
– globoka pola je nežnejša (zg.  12. rebro; sp.  črevnični greben, lig. iliolumbale; med.  proc. costarii
L1-L4; lat.  povrhnja pola),
– globoka pola loči m. quadratus lumborum in psoas major od globoke hrbtne muskulature.