Pregled vej aorte abdominalis

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (aorta_abdominalis.doc)aorta_abdominalis.doc22 kB
Aorta abdominalis / = anastomoza
1. a. phrenica inferior (2)
2. truncus coeliacus
a. a. gastrica sinistra / a. gastrica dextra
b. a. lienalis
i. aa. gastrice brevis
ii. a. gastroepiploica sinistra
c. a. hepatica communis
i. a. hepatica propria
1. a. cystica
ii. a. gastrica dextra / a. gastrica sinistra
iii. a. gastroduodenalis
1. a. pancreaticoduodenalis sup. / a. pancreaticoduodenalis inf.
2. a. gastroepiploica dextra
3. a. mesenterica superior
a. a. pancreaticoduodenalis inf. / a. pancreaticoduodenalis sup.
b. aa. jejunales
c. aa. ilei
d. a. ileocolica
e. a. colica dextra
f. a. colica sinistra
4. aa. lumbales
5. a. suprarenalis media
6. a. renalis (2)
7. a. testicularis ali a. ovarica
8. a. mesenterica inferior
a. a. colica sinistra / a. colica media
b. aa. sigmoidae
c. a. rectalis superior
9. a. iliaca communis
a. a. iliaca interna (ne vse veje)
i. a. iliolumbalis
ii. a. umbilicalis
1. aa. vesicales superiores
2. a. ductus deferentis
iii. a. vesicalis inferior
iv. a. uterina / a. ovarica
v. a. rectalis media / a. rectalis sup. in inf.
vi. a. pudenda interna
1. a. dorsalis penis ali a. dorsalis clitoridis
2. a. profunda penis ali a. clitoridis
3. a. rectalis inf. / a. rectalis media
4. a. perinealis
5. a. bulbi penis
6. a. bulbi vestibuli
7. a. urethralis
b. a. iliaca externa (ne vse veje)
i. a. epigastrica inferior / a. epigastica sup.
1. a cremasterica / a. testicularis