Izpitni kolokvij (2011-03-08)

1. (15T)Aritmetična sredina obsega pasu neke populcije je 80 cm, standardna deviacija je 10 cm.
a) Kakšna je varianca?
b) Kakšne so std. Dev, varianca in povprečje izražene v metrih?
c) Povprečje se poveča za 2cm, izrazi novo povprečje, st. dev, varianco v metrih.

2. (15T)Ozdravljivost Hodginove bolezni je 80. V neki populaciji je ozdravelo 45 bolnikov med 60 zbolelimi.
a) Za kakšno teoretično porazdelitev gre in kakšni so parametri takšne populacije?
b) Kakšno je pričakovano število ozdravljenih?

3. (15T)Bil je na risan nek hecen graf, ki sem ga videl prvič v življenju. Iz njega si moral razbrati mediano, centile, standardno napako, in ali gre za simetričeno, asimetričeno (pozitivno, negativno), normalno porazdelitev (plus še nekaj za moj okus nestandardnih parametrov, ki se jih ravno zaradi tega ne spominjam več…).

4. (20T) Bile podane štiri 2x2 kontingenčne tabele, kar je že od daleč klicalo po hi-kvadratu. Za enega izmed njih si moral izračunat, ali sta kožni rak in barva las med seboj značilno povezana. Drugo podvprašanje pa je bilo v stilu, ne računaj ampak sklepaj! ter razporedi tabele po velikosti od najmanjše do največje glede na njihovo verjetnost značilne povezanosti med kožnim rakom in barvo las.

Veliko sreče vsem bodočim sotrpinom!