Zdrave univerze (2008)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (zdrave_univerze.doc)zdrave_univerze.doc44 kB
V zadnjih nekaj letih si številne univerze prizadevajo ustvariti zdravo okolje in zdrave pogoje za svoje slušatelje.
Že leta 1987 se je začel pod vodstvom Svetovne zdravstvene organizacije izvajati projekt Zdrava mesta v okviru iniciative Zdravje za vse. Univerze niso bile eksplicitno omenjene v teh dokumentih, je pa strateški plan v tretji fazi razvoja Zdravih mest predvideval razvoj univerz, ki bi promovirale zdravje.
Leta 1995 je University of Central Lancashire postala ena izmed prvih v Evropi, ki so privzele iniciativo Zdrave univerze (HPU – Health Promoting University).
Tako je postala del gibanja za promocijo zdravega okolja, ki se je začelo z iniciativo Zdravje za vse Svetovne zdravstvene organizacije in Otawsko listino (z njo se je začelo obdobje novega javnega zdravja), v kateri je med drugim zapisano, da se zdravje ustvarja v vsakdanjem okolju ljudi, kjer se učijo, delajo itd. Zdravje se je začelo dojemati celovito, kot preplet vplivov socialnih, okoljskih in ekonomskih faktorjev.

Univerza Central Lancashire, VB
Ustanovitev in razvoj iniciative za promocijo zdravja (ustanovitev HPU)

Univerza Central Lancashire ima svoje univerzitetno središče v Prestonu. Danes je na fakulteto vpisanih okoli 23000 študentov, okoli 2000 je zaposlenih. Močno je povezana z lokalno skupnostjo, sodeluje tudi na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in internacionalnem nivoju.
V sklop Univerze spada pet fakultet: the Lancashire Business School; Cultural, Legal and Social Studies; Design and Technology; Science; in Health.
Leta 1993 je Fakulteta za Zdravje Univerze Central Lancashire organizirala mednarodno konferenco o promociji zdravja, ki naj bi temeljila na okolju. Pojavil se je velik interes in 1995 so zagnali dveletni poskusni projekt.
Prva naloga je bila razviti koncepte na okolju temelječega pristopa in omogočiti izvajanje teh konceptov.
Koncepti:
- celovitost, sodelovanje, enakost… (prepisano iz Zdravje za vse)
- razložiti, zakaj in kako lahko zdrava organizacija deluje bolje in kako se investiranje v zdravje kaže v kulturi, strukturi, mehanizmu in življenju institucije
- trije ključni načini okoljskega pristopa: zdravo bivanjsko in delavno okolje, vključevanje promocije zdravja v dnevne aktivnosti, vplivanje na skupnosti izven univerze

Cilji iniciative HPU:
- integrirati zdrav način življenja v univerzitetno kulturo, procese in strukture (razviti potencial za promoviranje zdravja);
- promovirati zdravje študentov, zaposlenih in širše skupnosti.

Prioritete:
- zaveza za zdravo politiko razvoja univerze
o skupna zdravstvena politika
o razvojna zdravstvena politika
o vodnik o zlorabi drog
- zdrav osebnostni in socialni razvoj študentov
- univerza kot zdravo delovno okolje
- zdravo fizično okolje
- promocija zdravja med fakultetami univerze (izgradnja kampusov)
- promocija zdravja v širši skupnosti

Univerza naj bi nudila zdravo okolje za delo in bivanje ter vključevala promocijo zdravja v vsakdanje aktivnosti in izobraževanje.

V okviru univerze delujejo univerzitetne skupine za promoviranje zdravja, ki se ukvarjajo s sedmimi področji zdravja v povezavi z mladimi in študijem: zdrava spolnost, transport, zdravila in hrana, načrtovanje univerzitetnih stavb, mentalno zdravje, rekreacija.
Dodatne skupine pa imajo 3 naloge: uresničevanje zastavljenih ciljev in ocenjevanje doseganja ciljev, najti primerne teme za skupinske raziskave in posodobiti urnike.
Povezali so se tudi z drugimi iniciativami in skupinami v univerzi in izven nje, npr.: študentska društva, študentski servisi in študentski domovi.
Nastal je projekt Touch, ki je temeljil na prostovoljstvu, zmanjševanju škode in širjenju informacij. Iskali so prostovoljce, jih izobrazili ter rezultate promocije tudi preverjali.
V okviru razvoja zdravega in podpirajočega delovnega okolja so se ukvarjali z odnosi med študenti ter osebjem univerze, stresom in mentalnim zdravjem. Napisali so knjižice z nasveti za zdravje. V njih lahko najdemo informacije o običajnih zdravstvenih težavah, praktične napotke za reševanje le-teh in tudi nekatere telefonske številke in spletne naslove, na katere se lahko študentje obrnejo.
Ustanovili so delovne skupine, ki so preučevale načine, kako bi izboljšali okolje, npr.: ustrezna naravna svetloba, prezračevanje, oblikovanje in barva prostora, zelene površine, uporaba javnega prevoza, zdrava prehrana. Iskali so vire financiranja vsega naštetega, saj zahteva tovrsten razvoj dodatna sredstva.
Vzgojo za zdravo življenje so vključili tudi v učni program študija. Na ta način bi lahko dosegli, da bi se del študentov po diplomi usmeril v promocijo zdravja.
Nekatere od zadanih nalog so izvajali tudi v širšem kontekstu, v povezavi z lokalnimi in regionalnimi skupnostmi. Povezali so se s partnerji izven univerz, ki se ukvarjajo s promocijo zdravja in spodbujali študente k sodelovanju z njimi.

Na poti k zdravim univerzam najdemo tudi mnoge ovire:
- interes vodilnih na univerzi, ki nočejo prevzeti odgovornosti za projekte in se aktivno vključiti, kar preprečuje integracijo projekta v vse sfere študentskega življenja
- vidijo ga kot projekt, ki poteka posebej in se z njim ukvarjajo le določeni ljudje, ne celotna skupnost.
- težava v pristopu do mladih (govoriti njihov jezik)

V Edmontonu so na konferenci leta 2005 napisali Edmontonsko listino zdravih univerz, kjer so napisani cilji, prepričanja in značilnosti, katerim lahko univerze, ki se zavzemajo za zdravje, sledijo.