Poslovanje ambulante

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (organizacija_dela-poslovanje_ambulante.doc)organizacija_dela-poslovanje_ambulante.doc61 kB
Ambulante predstavljajo poleg ostalih javnih zavodov mrežo javne zdravstvene službe. To mrežo sestavljajo državni zavodi (bolnice, zdravstveni domovi, Inštitut za varovanje zdravja,...) in zasebni izvajalci koncesionarji (zasebne ambulante). Zdravstveno dejavnost lahko opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe na podlagi dovoljenja Ministrstva za zdravje, če izpolnjujejo predpisane pogoje (licenco, biti v registru, prostore, opremo,...).

Postopek pridobitve koncesije za zasebnike
1. Vloga za pridobitev mnenja Zdravniške zbornice Slovenije o opravljanju zasebne zdravstvene dejavnosti. Zahteve: strokovna usposobljenost, delovni staž najmanj 2 leti, licenca.
2. Vloga na Zdravniško zbornico Slovenije za pridobitev odločbe za začasni vpis v register zasebnih delavcev.
3. Izdaja odločbe o koncesiji: vloga na upravni organ občine ali mesta -> pridobitev soglasja od območne enote ZZZS
4. Prošnja na Ministrstvo za zdravje o izdaji soglasja k podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti. (ni obvezni sestavni del postopka, če meni da je potrebno, to naredi koncendent).
5. Ministrstvo: komisija za sanitarno-higienski pregled in 2x analizo vzorcev vode.
6. Ko koncendent izda odločbo o podelitvi koncesije se podpiše koncesijska pogodba, ki opredeli koncesijska razmerja. Sledi tudi odločba o vpisu v register in potrdilo o prenehanju delovnega razmerja.
7. Vsako leto prijava na razpis programov ZZZS (koncesija je pogoj za konkuriranje).

Državne ambulante so navadno del večjega zavoda, ki je ekonomsko obravnavan kot celota. Ponekod pa so tudi te ambulante že obravnavane kot ločeno stroškovno mesto. Posredno zanje skrbi država, ki jim v primeru negativnega poslovanja lahko tudi finančno pomaga. Viri prihodkov in odhodkov državne ambulante so praktično enaki kot pri zasebni. Za razliko od zasebnega zdravnika pa je zdravnik v državni ambulanti zaposlen kot delavec v javnem zavodu in njegovo plačo določa Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike.

Zasebne ambulante v javni zdravstveni mreži se financirajo preko
• nakazil Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS)
Nakazila predstavljajo večino sredstev (75-85). Nakazujejo se v obliki akontacij enkrat mesečno. Višina je odvisna od glavarine (50) in števila opravljenih storitev (50). Glavarino predstavljajo osebe, ki so zdravnika izbrale za svojega osebnega zdravnika (od 1.1.03 največ 2700 oseb). Glavarina in storitve izražamo v t.i. količnikih. Število količnikov iz glavarine za posameznega pacienta se določeni glede na njegovo starost (Tabela 1). Število količnikov iz storitev pa glede na obsežnost pregleda in posega (Tabela 2).

Tabela 1 Tabela 2
do 1 leta
1 - 6 let
7 - 1 8 let
19 - 49 let
50 - 64 let
65 - 74 let
nad 75 let 3 količniki
1,9
0,88
0,84
1,4
2,2
3 kratek obisk
prvi kurativni pregled
obsežen pregled
mali poseg
veliki poseg
obsežno delo
lažje dostopen hišni obisk
... 1,5 količnikov
3,6
28
2
7
18

12
...

Količnik je enak za vse izvajalce, njegova vrednost se določa na tri mesece, trenutno znaša 382,25 SIT. Predvideno število količnikov letno na zasebnega zdravnika je iz glavarine 27.892, iz storitev pa 27.488. Glavarinski količniki se priznajo v celoti do 2250 opredeljenih zavarovanih oseb, nato pa po regresijski formuli: 90 količnikov za od 2250 do 2500 opredeljenih zavarovanih oseb, 80 količnikov za od 2500 do 2750 opredeljenih zavarovanih oseb in 70 za od 2750 do 3000 zavarovanih oseb. Presežek storitev je plačan polovično.

* Primer kjer je v ambulanti registriranih 1800 pacientov:
Upoštevaje deleže odrasle populacije, kjer je 47 ljudi starih 19-49 let, 25 50-64 let, 15 65-74 let in 13 nad 75 let, lahko izračunamo glavarino: 47 od 1800 *0,84 količnika + 25 od 1800 *1,4 + 15 od 1800 *2,2 + 13 od 1800 *3 = 2.636,64 količnikov na mesec. Letno znese to 31.639 količnikov za glavarino.

• dohodkov od prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ) – (Vzajemna , Adriatic)10-15 sredstev. Pacienti, ki niso dodatno zavarovani ustrezni znesek doplačajo sami.
• druge obvezne dejavnosti v sklopu JZM* - dežurstva, mrliško pregledna služba,...
• zdravniška potrdila in spričevala*
• razne storitve in pregledi za naročnika* - cepljena, preventivni in živilski pregledi, ne-nujne storitve...


*- V teh primerih zdravnik izstavi račun naročniku (javnemu zavodu, pravni osebi, fizični osebi)

Stroške zasebne ambulante predstavljajo
• osebni dohodki zaposlenih in prispevki
Plača s prispevki (zavarovanje, dohodnina...) za medicinsko sestro, čistilko itd. "Plačo" zasebnega zdravnika predstavlja vsota, ki ostane, ko od vseh prihodkov odštejemo vse odhodke.
• prispevki za socialno varnost zasebnega zdravnika in davki - članarine, zavarovalnine (nezgodno, za strokovno napako...)
• stroški poslovnega prostora
Večinoma zasebni splošni zdravniki opravljajo svojo dejavnost kot najemniki v prostorih zdravstvenega doma. Najemnina naj bi bila po priporočilih Zdravniške zbornice neprofitna, vendar večinoma ni tako. Stroške predstavljajo tudi obratovalni stroški (voda, elektrika...).
• laboratorijske storitve
ZZZS je v svojem planu in izračunu prispevka predvidel tudi znesek za laboratorijske preiskave (2.384.817 SIT na leto oz. cca. 6.600 SIT na dan). Ta znesek naj bi pokril vse laboratorijske preiskave, vključno z mikrobiološkimi. Ker je znesek zelo skopo odmerjen mora zdravnik najti pravo ravnovesje med strokovnostjo in ekonomičnostjo.
• materialni stroški (instrumenti, sanitetni material, nekatera zdravila, pisarniški material)
• nakup in vzdrževanje opreme
Potrebna je informacijska oprema (računalnik, čitalnik za zdravstvene kartice, kartotečne omare...) in oprema za strokovno delo (merilec tlaka, tehtnica, EKG...)
• izobraževanje, članarine
Zasebni zdravnik jih izbere glede na svoje potrebe (obnavljanje licence na vsakih 7 let) in zanimanja.


Finančni načrt

Finančni načrt splošne ambulante

Finančni načrt Program Laboratorij Skupaj
Bruto OD 11.063.183 1.046.655 12.109.838
Obveznosti 2.531.256 239.475 2.770.731
Skupna poraba 498.890 79.092 577.982
Mat. stroški 3.934.157 931.480 4.865.637
Amortizacija 756.815 88.115 844.930
skupaj SIT 18.784.301 2.384.817 21.169.118
Kredit potreben za odprtje zasebne ambulante (primer):

Dohodki:
Bruto OD letno (glej tabelo) cca. 21.000.000
PZZ letno (kolikor ostane) 2.000.000
Delavnica (30 oseb letno) 300.000
Samoplačniki 600.000
bruto skupaj (letno) + 24.000.000

Odhodki:
- če zdravnik ostane v zdravstvenem domu (neprofitna najemnina)
Najemnina za prostor 100.000
Dodatna amortizacija 50.000
Dohodek med. sestre 400.000
Laboratorij 200.000
Razni stroški (čiščenje, varovanje,
voda, elektrika) 150.000
skupaj (mesečno) - 900.000 SIT


- če zdravnik odpre ambulanto v centru mesta
Najemnina za prostor 200.000
Dodatna amortizacija 100.000
Dohodek med. sestre 400.000
Laboratorij 200.000
Razni stroški 300.000
skupaj (mesečno) - 1.200.000 SIT


Za ambulanto pa zdravnik potrebuje še: mize (100.000), omaro (50.000), računalnik (300.000), merilce tlaka, termometre, EKG ... skupaj za približno 4.500.000 SIT opreme za katero lahko vzame kredit.

Dovoljena kreditna obremenitev je 30 neto OD. Če je to recimo 100.000 SIT mesečno, bi tak kredit odplačeval 4 leta.