Kolokvij (25.11.2003)

MEHANIKA

1. Na vrtečem krožniku se točka, ki je od osi vrtenja oddaljena r = 2 cm vrti s hitrostjo v = 0,6 m/s. Kako hitro se vrti točka, ki je od osi oddaljena 8 cm

2. Kolikšna je kinetična energija v zgornjem primeru, če je vztrajnostni moment krožnika J = 2x10-3 kg m2

3. Tlak znotraj mehurčka je
večji manjši
od zunanjega

4. V zgornjem primeru je tlak v odvisnosti od polmera
r2 r-2 r-1 r

5. Pogoj za močenje. Kaj je popolno močenje


TERMODINAMIKA

1. Čemu je pri stalni temperaturi T enako razmerje med tlakom plina z molsko maso M in gostoto

2. Za koliko je adiabatna stisljivost dvoatomnega plina manjša od izotermne stisljivosti

3.

4. Če pri izotermnem razpenjanju plina volumen 3x povečamo, se entropija poveča za 10 J/K. Kolikokrat smo povečali prostornino, če je sprememba entropije 20 J/K

5. Topnost nekega plina s temperaturo raste. Kaj lahko povemo o entropijiNALOGA

Skozi cevko s polmerom 5 mm streljamo izstrelek z maso 15 g, ki se povsem prilega cevki z notranje strani. Pri tem med koncema ustvarjamo konstantno razliko tlaka 20 kPa.
- S kolikšno silo delujemo na izstrelek
- Izstrelek nato izstrelimo navpično navzgor. Kako dolga mora biti palica, da doseže izstrelek pri izstopu hitrost 15 m/s
Gravitacijski pospešek je 10 m/s2