1. kolokvij (2002-11-26)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (biofizika_-_prvi_kolokvij_2002.doc)biofizika_-_prvi_kolokvij_2002.doc30 kB
BIOFIZIKA - 1. kolokvij (26.11.2002)

Mehanika (vsaka naloga šteje 3 točke)

1. S koliko podatki je določena lega dvoatome molekule

2. Kdaj je pri gibanju stopala pri hoji pospešek največji in kdaj najmanjši

3. Navedi katere od naštetih sil so konservativne, katere disipativne:
- gravitacijska sila
- sila na kroglico pri Stokesovem zakonu
- sila vzmeti
- sila trenja
[K, D, K, D]

4. Pri tekočinah, ki močijo stekleno podlago, pride v kapilari do:
- dviga
- spusta
[dviga]

5. Upor dvakrat tanjše cevi je
- 16 – krat
- 8 – krat
- 4 – krat
- 2 – krat večji.
[16-krat]

Toplota (vsaka naloga šteje 3 točke)

1. Čemu so pri enoatomem idealnem plinu z maso molekul m pri temperaturi T enake naslednje povprečne vrednosti:
=
=
² =
[0; kT/m; 0]

2. Kolikšno je pri enoatomem idealnem plinu razmerje med izotermno in adiabatno stisljivostjo
[5/3]

3. Ravnovesje sistema pri stalnem tlaku in stalni temperaturi je določeno z minimumom
- notranje energije
- entalpije
- entropije
- proste energije
- proste entalpije
[proste entalpije]

4. Kakšna je enota za difuzijski koeficient
[m²/s]

5. Kako se v stacionarnem stanju v prostoru spreminja temperatura med toplejšim in hladnejšim delom sistema
linearno kvadratno eksponentno
[linearno]

Računska naloga (a: 5 točk, b: 10 točk)

Meteoroid se s hitrostjo 13000 km/h neprožno zaleti v mirujooč asteroid in obtiči v njem. Zaradi trka se segrejeta. Masa meteoroida je 75 ton, masa asteroida je 6x105 kg, specifična toplota meteoroida je 800 J/kgK, asteroida pa 230 J/kgK.

a) Kolikšna je njuna hitrost po trku
b) Za koliko se segrejeta, če imata pred trkom enako temperaturo in se ob trku oba segrejeta enako
[a: v = 1444 km/h; b: ΔT = 2260K]