2. kolokvij (2012-03-01)

2. kolokvij, 3.1.2012

1. Pojasni nastanek hidrofobne sile.

2. Kolikšna je oddaljenost jeder med 2 atomoma:
a) 2nm
b) 0,2nm
c) 0,02nm
d) 0,002nm

3. V raztopini KCl je membrana negativno nabita. Obkroži pravilno trditev:
a) v bližini membrane je več kalijevih kot klorovih ionov
b) v bližini membrane je več klorovih kot kalijevih ionov
c) na veliki oddaljenosti od membrane je več klorovih kot kalijevih ionov
d) na veliki oddaljenosti od membrane je več kalijevih kot klorovih ionov

4. Kateri izvor predstavlja koherentno svetlobo:
a) laser
b) neonska žarnica
c) sonce
d) (se ne spomnim)

5. Kolikšna je hitrost EM valovanja v snovi z dielektričnostjo 4 in permeabilnostjo 1?

6. Jedro katerega izotopa ima 2x večje jedro kot Na (A=25)?
a) Hg (200)
b) C (12)
c) V (50)
d Ru (100)

7. Obkroži napačno trditev. Napetost v zanki se inducira, če:
a) spremenimo kot med zanko in smerjo magnetnega polja
b) gre za časovno spreminjanje gostote magnetnega polja
c) spremenimo površino zanke
d) je površina zanke enaka, obseg pa povečamo

8. Napiši enačbo za velikost sile na vodnik, po katerem teče tok, v magnetnem polju ter poimenuj oznake. Kot je alfa.

9. Napiši povezavo med frekvenco, pri kateri je uho najbolj občutljivo, ter dolžino sluhovoda.

10. Zakaj pri nastanku para elektron-pozitron foton potrebuje energijo najmanj 1,02 MeV?

11. Katera razporeditev atomov ustreza peptidni vezi? (4 različne sheme)

Računska: Na x osi je na oddaljenosti (0,0) naboj e0, prav tako je naboj e0 na razdalji (0,1nm).
a) Kolikšno silo čuti Na+, ki je na oddaljenosti (0,2nm)?
b) Kolikšna je energija, če Na+ spustiš in se prosto giblje in gre iz točke (0,3nm) do točke (0,2nm)?