Kolokvij (2011-01-04)


1.V prevodnikih je gostota električnega toka
•vedno enaka nič
•sorazmerna jakosti električnega polja
•sorazmerna električnemu potencialu
•konstantna

2.Električna poljska jakost je na oddaljenosti 2m od neskončno velike enakomerno nabite plošče enaka 2V/m. Na oddaljenosti 4m od te plošče pa je enaka
•4 V/m
•8 V/m
•1 V/m
•2 V/m

3.Energija magnetnega polja v tuljavi, skozi katero teče tok I, je
•sorazmerna I
•sorazmerna I2
•obratno sorazmerna I
•sorazmerna √I (I pod korenom)

4.Dva točkasta izvora, ki sta na razdalji 1 cm, nihata v fazi in oddajata valovanje z valovno dolžino 1mm. Izračunajte, pod katerim kotom opazimo daleč od izvorov ojačitev valovanja!

5.Obrazložite, zakaj se pri procesu cepitve jeder sprostijo nevtroni!

6.Primerjajte elektronsko strukturo molekul NH3 in CH4; navedite celotno število elektronov v teh dveh molekulah in kako so razporejeni po prostoru.

7.Katera od navedenih vodikovih vezi v proteinih stabilizira vijačnico α?
•N-H…O
•O-H…O
O-H…N
•N-H…N

8.Če je r razdalja med ionom in dipolom, je sila med njima sorazmerna
•r -3
•r -2
•r -4
•r -7

9.Pri zvočnem valovanju je gostota energijskega toka
•sorazmerna kvadratu hitrosti valovanja
sorazmerna hitrosti valovanja
•sorazmerna odmiku delcev
•sorazmerna hitrosti delcev

10.Če pri jedrskem razpadu jedro z vrstnim številom Z odda en elektron, dobimo
•novo jedro Z - 1
•novo jedro Z + 1
•nov izotop tega jedra z istim Z
•nov izotop tega jedra z Z – 1 ali Z + 1

11.Električni dipol se nahaja v izhodišču koordinatnega sistema in ima smer osi z. Napišite, v katerem delu prostora je vrednost električnega potenciala pozitivna, v katerem pa negativna. Odgovor utemeljite!


Računska naloga
Z ultrazvokom slikamo organ v telesu. Čas med oddanim ultrazvočnim sunkom in zaznanim odbojem od organa je 130 μs. Hitrost ultrazvoka v telesu je 1500m/s, razpolovna debelina za absorpcijo ultrazvoka v telesu je 7cm, na stenah organa pa se odbije 5 vpadne gostote energijskega toka ultrazvoka. Ultrazvočna sonda oddaja vzporeden snop žarkov.
a) Kako globoko v telesu je organ?
b) Kolikšno je razmerje med gostoto energijskega toka zaznanega odboja in gostoto energijskega toka oddanega sunka?