Zgornja ekstremiteta - mišice

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (anatomija.xls)anatomija.xls24 kB
1 Mišica Origo Insertio Funkcija Živec
2 Deltoideus acromion, akromialni del clavicule, spina scapulae tuberositas deltoidea humeri abdukcija, retrofleksija, anterosfleksija podlakti Axillaris
3 supraspinatus fossa supraspinata tuberculum majus abdukcija in rotacija navzven podlakti Suprascapularis
4 infraspinatus fossa infraspinata tuberculum majus rotacija nadlakti navzven Suprascapularis
5 teres minor zgornji lateralni del scapule tuberculum majus rotacija nadlakti navzven in rahla addukcija Axillaris
6 teres major spodnji del lateralnega dela scapule crista tuberculi minoris retrofleksija,rotacija navznoter in rahla addukcija nadlakti Thoracodorsalis
7 subscapularis fossa subscapularis tuberculum minus addukcija in rotacija nadlakti navznoter Subscapularis
8 biceps brachii caput longum:tuberculum supraglenoidale caput breve:processus coracoideus tuberositas radii supinacija in fleksija podlakti Musculocutaneous
9 coracobrachialis processus coracoideus crista tuberculi minoris addukcija in potezanje nadlakti navzpred Musculocutaneous
10 brachialis medialna in anteriorna površina humerusa tuberositas ulnae na koronoidnem odrastku fleksija podlakti Musculocutaneous
11 triceps brachii caput longum: tuberculum infraglenoidale; caput laterale, mediale: posteriorna površina humerusa; olecranon ekstenzor in adduktor podlakti Radialis
12 pronator teres medialni epikondil lateralna stran radiusa pronator podlakta in fleksor komolca Medianus
13 flexor carpi radialis medialni epikondil palmarna površina 2. metakarpalne kosti fleksor in abduktor roke ter pronator nadlakta Medianus
14 palmaris longus medialni epikondil aponeurosis palmaris tenzor palmarne aponevroze Medianus
15 flexor carpi ulnaris medialni epikondil os pisiforme in hamulus ossis hamati flexor in adduktor roke Ulnaris
16 flexor digitorum superficialis caput humeroulnare: medialni epikondil; caput radiale: zgornji anteriorni del radiusa srednja falanga drugega do petega prsta fleksor 2. falange 2-5 prsta Medianus
17 flexor digitorum profundus ulna in membrana interossei končne falange 2-5 prsta fleksor tretje falange 2-5 prsta Lateralni del: Medianus; Medialni del: Ulnaris
18 flexor pollicis longus radius in membrana interossea baza 2. palčne falange fleksor 2. palčne falange Medianus
19 pronator quadratus palmarna ploskev spodnje četrtine ulne palmarna površina radiusa pronacija podlakti Medianus
20 brachioradialis lateralni rob humerusa in septum intermusculare laterale processus styloidei radii fleksor komolca in supinator ter pronator podlakti Radialis
21 extensor carpi radialis longus lateralni rob humerusa, lateralni epikondil, septum intermusculare dorzalna površina baze 2. metakarpalne kosti ekstenzija in abdukcija roke Radialis
22 extensor carpi radialis brevis lateralni epikondil, lig. Collaterale radiale, lig. Annulare radii, septum intermusculare dorzalna površina baze 3. metakarpalne kosti ekstenzija in abdukcija roke Radialis
23 supinator lateralni epikondil, lig. Collaterale radiale, lig. Annulare radii, crista supinatoria palmarna površina radiusa izpod tuberositas radii supinacija podlakti Radialis
24 extensor digitorum lateralni epikondil končne falange 2-5 prsta ekstenzor prstov in roke Radialis
25 extensor digiti minimi lateralni epikondil spaja se s tetivo extenzor digitorum za 5. prst ekstenzira 5. prst Radialis
26 extensor carpi ulnaris lateralni epikondil baza 5. metakarpalne kosti izteza in adducira roko Radialis
27 abductor pollicis longus ulna, membrana interossea, radius lateralna stran baze prve metakarpalne kosti abducira palec in supinira podlaket Radialis
28 extensor pollicis brevis radius in membrana interossea dorzalna stran prve palčne falange ekstenzira prvo palčno falango in roko Radialis
29 extensor pollicis longus ulna in membrana interossea končna palčna falanga ekstenzira končno palčno falango in abducira palec Radialis
30 extensor indicis ulna in membrana interossea kita ekstenzor digitorum za kazalec ekstenzija kazalca Radialis
31 abductor pollicis brevis ossis scaphoidei, retinaculum flexorum lateralna površina baze prve palčne falange abdukcija palca Medianus
32 opponens pollicis retinaculum flexorum, ossis trapezii lateralni rob prve metakarpalne kosti oponira palec Medianus
33 flexor pollicis brevis caput superficiale: retinaculum flexorum; caput profundum: os trapezoideum in os capitatum lateralna površina baze prve palčne falange fleksija in oponiranje palca Superficialna glava: Medianus ;Globoka glava: Ulnaris
34 adductor pollicis caput transversum: anteriorni rob 3. metakarpalne kosti; caput obliquum: spoj med os trapezoideum in os capitatum ulnarna stran baze prve palčne falange adducira in oponira palec Ulnaris
35 palmaris brevis ulnarni rob palmarne aponevroze koža ulnarnega roba mezinčeve kepe nagubava kožo Ulnaris
36 abductor digiti minimi retinaculum flexorum in os pisiforme baza prve falange mezinca abducira mezinec Ulnaris
37 flexor digiti minimi brevis retinaculum flexorum in hamulus ossis hamati medialna stran baze prve mezinčeve falange flektira 1. mezinčevo falango in abducira mezinec Ulnaris
38 opponens digiti minimi retinaculum flexorum in hamulus ossis hamati medialna stran in glava pete metakarpalne kosti oponira mezinec Ulnaris
39 musculi lumbricales So 4 in se pritrjujejo kitam mišice flexor digitorum profundus; so ob radialnem robu metakarpofalangealnega sklepa 2-5 prsta ter so pripete na radialni rob tetiv m. extenzor digitorum upogibajo prvo falango in iztezajo drugo ter tretjo 1 in 2: Medianus; 3 in 4 Ulnaris
40 musculi interossei dorsales priraščene z 2 glavama na sosednje metakarpalne kosti; razporejene so okrog sredinca; prva in druga kita je sta prieti na radalni rob prstov; tretja in četrta pa na ulnarni rob abducirajo prste in flektirajo prvo ter extenzirajo drugo ter tretjo falango Ulnaris
41 musculi interossei palmares priraščene so z eno kito na metakarpalno kost istoimenskega prsta; prva kita je pripeta na ulnarno stran prsta, druga in tretja pa na radialno adducirajo prste in flektirajo prvo ter extenzirajo drugo in tretjo falango Ulnaris