Deontologija-Rdeci križ v Sloveniji (2007)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (seminar_rk.ppt)seminar_rk.ppt1263 kB
Nastanek RK
Rdeci križ je mednarodna organizacija, ki je bila ustanovljena 23. oktobra 1863 v Ženevi, ko so se srecali predstavniki 16 držav in na pobudo Jeana Henrija Dunanta ustanovili clovekoljubno organizacijo Mednarodni Rdeci križ.
Simbol organizacije je postal rdeci križ na belem ozadju (obrnjena švicarska zastava), kasneje pa tudi muslimanski rdeci polmesec in Davidova zvezda. Organizacija danes deluje v 160 državah.
7. decembra 2005 so države clanice izglasovale uvedbo tretjega simbola, rdeci kristal, tako da se bo lahko izraelska organizacija Magen David Adom vkljucila v Mednarodni komite Rdecega križa (ICRC), saj do sedaj simbol te organizacije, rdeca Davidova zvezda, ni bil priznan kot simbol Rdecega križa
Zgodovina RK Slovenije:
RK Slovenije je najstarejša humanitarna organizacija (1944) v Sloveniji z bogato tradicijo
1863 se Avstro-Ogrska pridruži 16 ustanoviteljem Rdecega križa
1866 na Kranjskem v Ljubljani ustanovijo "žensko društvo za pomoc ranjenim in bolnim vojakom"

1879 na Kranjskem v Ljubljani ustanovijo moški ”Domoljubno pomožno društvo deželno"
1900 aktivnosti: priprava na morebitno vojno in dejavnosti v mirnem casu, brezplacne kuhinje, bolnišnice, zbiranje oblacil in obutve, usposabljanje prebivalstva za prvo pomoc v vojni
1902 združitev ženskega in moškega društva
1918 društvo RK za Kranjsko prekine zveze z Avstrijskim RK in ustanovi "Slovenski Rdeci križ"
1921 kraljevska vlada v Beogradu sprejme odlocbo o delu Rdecega križa na celotnem ozemlju SHS. V Sloveniji ustanovijo banovinski odbor RK in pododbore (danes obmocna združenja RK)
ZGODOVINA RK SLOVENIJE
1941 razpad stare Jugoslavije; društva RK so razpušcena. Okupator formira nova društva RK, pod njegovim nadzorom. Italijani ustanovijo RK Ljubljanske pokrajine. Po kapitulaciji Italije pade slovenski RK pod nemško okupacijo

1944 ustanovni zbor Rdecega križa Slovenije v Gradcu, v Beli krajini - 18. junija
cas II. svetovne vojne, RK pomaga beguncem, preganjanim, internirancem, predvsem v obliki materialne pomoci
deluje tudi poizvedovalna služba RKS
po vojni se RKS organizira v okviru Rdecega križa Jugoslavije
avtonomno deluje do leta 1991, ko Slovenija razglasi svojo samostojnost in suverenost
ZGODOVINA RK SLOVENIJE
dr. Drago Marušic, prvi predsednik RKS po II. svetovni vojni
Rdeci križ izdaja zdravila 1947


ZGODOVINA RK SLOVENIJE
1991 RK Slovenije formalno izstopi iz RK Jugoslavije

RK Slovenije
1993 ga mednarodni odbor Rdecega križa v Ženevi prizna kot samostojno nacionalno društvo
mednarodna federacija društev Rdecega križa in Rdecega polmeseca ga na svoji generalni skupšcini potrdi kot novega clana
Organiziranost
RKS je organiziran kot enotno društvo, ki deluje v 12-ih regijah, 56-ih obmocnih združenjih in okrog 1000 krajevnih organizacijah RK v Sloveniji.
Sedež RKS je v Ljubljani, sedeži obmocnih združenj RK pa so razporejeni po posameznih obcinah v Sloveniji.
Organi RKS so: generalna skupšcina, glavni odbor, izvršni odbor, nadzorni odbor, castno razsodišce in statutarna komisija.
Generalna skupšcina kot najvišji organ RKS se sestaja vsako leto in voli organe RKS za obdobje štirih let.
Glavnemu odboru predseduje predsednik. Strokovno službo RKS vodi generalni sekretar, ki je odgovoren za uresnicevanje smernic in programov, sprejetih s strani organov RKS.Financiranje

Premoženje Rdecega križa je danes skoraj stokrat vecje kot nekoc. Pred dobrimi desetimi leti, ko se je leta 1991 odcepil od jugoslovanskega je bilo vredno okoli 20 milijonov tolarjev, danes znaša dobri 2 milijardi tolarjev.
Financirajo se od obcin (to so dotacije od prve pomoci za voznike motornih vozil, od civilne zašcite po podjetjih in ustanovah), od fondacije invalidskih in humanitarnih organizacij (ki organizirajo akcije: Nikoli sam, Sosed sosedu, Zidak dobre volje in drugo) in od clanarine, dohodkov Loterije Slovenije namenjene humanitarni dejavnosti, prostovoljnih prispevkov podjetij, ustanov in obcin ter iz drugih virov.


avkcija likovnih del
prostovoljni prispevki s položnicami, z akcijo Nikoli sam
Prodaja novoletnih vošcilnic
Dobrodelni koncert slovenske policije, Zidak dobre volje, izdaja zgošcenk in kaset slovenskih glasbenikov (Kadar boli življenje, Moc glasbe – moc humanosti)
Zabavno glasbena oddaja Zidak dobre volje, akcija Rt mladosti
Akcija Sosed sosedu, akcija Božicek in Dedek mraz potrebujeta vas, akcija Za Posocje, akcija Potres JV Azije, akcija za potres v Pakistanu - za 10.000 spalnih vrec.
Akcija Svet za Darfur
Poslanstvo
Kot vemo je Rdeci križ humanitarna organizacija, ki deluje na podrocju humanitarnih dejavnosti, pomaga ostarelim, otrokom, revnim, skratka vsem, ki so pomoci potrebni.
Deluje tudi na številnih drugih podrocjih kot so: krvodajalske akcije, poucevenje laikov prve pomoci, službe za poizvedovanje, informativne dejavnosti, organiziranje taborov in krožkov za mlade ter letovanja za socialno ogrožene v letovišcu Debeli rtic…
RKS v sklopu vseh programov sodeluje tudi na mednarodni ravni.
Krvodajalstvo
Že od leta 1953 je prostovoljno in neplacano
Programi krvodajalskih akcij so redno objavljeni v casopisih, revijah, radiu, televiziji in na internetu.
Zdravstvo potrebuje vsak dan 200l krvi (400 krvodajalcev na dan), dobi pa 45000l na leto (123l/dan). V Sloveniji daruje 5 prebivalcev od tega je ena tretjina žensk, dve tretjini pa moških.
Širšo javnost seznanjamo z možnostjo avtotransfuzije kot varnim nacinom zdravljenja z lastno krvjo.


Kri lahko daruje vsak, ki:
je dobrega zdravja,
med 18 in 65 let starosti,
tehta vsaj 50 kg,
zadnje mesece ni imel vecje operacije,
v zadnjem letu ni prejel transfuzije,
moški, ki vsaj tri mesece ni daroval krvi,
ženska, ki vsaj štiri mesece ni darovala krvi in v zadnjem letu ni bila noseca. Pocutiti se morate zdravi! Pred odvzemom lahko pojeste lahek nemasten obrok, npr. kruh z marmelado, caj, sok ali kavo. Na krvodajalsko akcijo ne prihajajte tešci.
Kri ne morejo darovati vsi, ki:
imajo hujša obolenja srca,
imajo ali so imeli maligne (rakave) bolezni,
sodijo v rizicno skupino za prenos bolezni,
imajo sladkorno bolezen, ki jo uravnavajo z insulinom,
prebolevajo ali so v zadnjih 14- ih dneh prebolevali akutni infarkt.

Zanimivosti
Iz kapljice krvi, ki jo dobijo iz prsta krvodajalca, dolocijo krvno skupino in kolicino krvnega barvila (hemoglobina). Kolicina hemoglobina je pomemben podatek za zdravnika, ki odloca o tem, ali smemo krvodajalcu odvzeti kri ali ne.

Po odvzemu 0.5l krvi se odvzeme še štiri epruvete vzorcev krvi. Tri epruvete pošljejo v laboratorije, kjer dolocijo krvno skupino in ugotovijo morebitno prisotnost sledi povzrociteljev aidsa, hepatitisa in sifilisa. Cetrti vzorec ostane pri vrecki krvi in služi za navzkrižni preizkus med krvjo sprejemnika in dajalca neposredno pred transfuzijo

Ce si dovolj pogumen lahko poskusiš koristiti proste dneve, ki jih doloca 169. clen Zakona o delovnih razmerjih. 
Prva pomoc
Henryju Dunantu se je, ko je bil ocividec bitke pri Solferinu v Italiji, kjer je videl ranjene vojake, ki niso imeli nobene pomoci, porodila zamisel, da bi ustanovil organizacijo, ki bi nevtralno pomagala vsem ranjenim vojakom.
Zamisel se je 1863 uresnicila v podobi Rdecega križa. Nobelovo nagrado za mir je prejel leta 1901 skupaj s Frédéricom Passyjem.
Obletnica njegovega rojstva, 8. maj, velja za mednarodni dan Rdecega križa.
Pripravljenost in ukrepanje ob nesrecah
Naloga enot je zagotoviti zacasen sprejem oz. omogociti zacasno bivališce najranljivejšim skupinam prebivalstva (otroci, stari, nosecnice, invalidi, težko bolni) ob naravni ali drugi nesreci. S trenutno razpoložljivimi skupnimi zmogljivostmi lahko sprejmejo 300 oseb, ki jim z ustrezno infrastrukturo zagotavljajo bivanje, dokler ustrezne institucije ne najdejo bolj kakovostnih rešitev
Poizvedovanje
V vojni in drugih izrednih razmerah Služba za poizvedovanje poizveduje za izginulimi oz. pogrešanimi osebami, prenaša družinska sporocila in navezuje stike med svojci locenimi zaradi vojnih dogodkov, sodeluje pri združevanju družin, evakuacijah, vodi registre beguncev, razseljenih oseb in evakuirancev
Socialna dejavnost
Socialno ogroženim posameznikom in družinam pomaga Rdeci križ Slovenije stalno in obcasno zlasti s prehranskimi paketi, higienskimi pripomocki, oblacili in obutvijo, pohištvom in belo tehniko.
Pomemben del socialne dejavnosti so programi pomoci za brezdomce in organizacija taborov in letovanj za otroke.
Logistika
sprejem, razkladanje, skladišcenje, pripravo, nakladanje, transport in distribucijo humanitarne pomoci, ki je namenjena pomoci potrebnim doma in v tujini.
Zagotavlja nemoten uvoz humanitarne pomoci v Slovenijo oziroma nemoten izvoz humanitarne pomoci iz Slovenije.
V zadnjih letih, od leta 2000 do sedaj, je poslal konvoj pomoci v Zvezno republiko Jugoslavijo, Indijo, Afganistan, Bosno in Hercegovino, na Poljsko, države na jugu Afrike in v Irak.

RK Slovenije se drži TEMELJNIH NACEL gibanja RK, ki so: