Pisna vprašanja (2014-02-04)

1. Primerjali ste pulz v mirovanju za posameznike,ki se na začetku raziskave niso ukvarjali s športom in pulz v mirovanju po 3 mesecih aktivnega ukvarjanja s športom. Izvedli ste linearno regresijo.
a) Zakaj je linearna regresija primerna statistična metoda za te podatke?
b) Kaj je vaša ničelna hipoteza? Zapišite jo v stavku čim bolj natančno.
c) Za regresijski koeficient ste dobili naslednji 95 interval zaupanja (0,98 ; 1,22). Kaj lahko rečete o ničelni hipotezi?Zapišite tudi vsebinski sklep.
d) Izračunajte standardno napako za regresijski koeficient, če veste, da je bila za interval zaupanja uporabljena kritična vrednost 2,01.
e) Zapišite regresijsko enačbo, če veste, da je a = -8
f) Interpretirajte regresijski koeficient.
g) Interpretitajte regresijsko konstanto
h) Narišite približno regresijsko premico.

2. Za spremenjlivko pulz v mirovanju smo izračunali nekaj opisnih statistik: aritmetična sredina:64, s2=25, mediana = 63.5
a) Za prikaz podatkov izberemo histogram / stolpčni diagram (obkrožite pravo izbiro).
b) Glede na opisne statistike narišite približen prikaz podatkov z grafom iz prejšnje točke. Pravilno označite vrednosti na osi x in zapišite, kaj prikazuje os y.
c) Spremenljivko pulz po športni aktivnosti približno prikažite z grafom okvir z ročaji, če veste, da zanjo velja: 1. Kvartil = 130, mediana = 135, interkvartilni razmik = 55, razpon = 80.
d) Porazdelitev iz točke c je simetrična / asimetrična v levo / asimetrična v desno.
e) Izberite imensko spremenljivko z vsaj 4 vrednostmi iz vašega področja, podajte njeno porazdelitev na enem vzorcu in jo narišite s pravilnim grafičnim prikazom.

3. T test za dve odvisni spremenljivki in test hi kvadrat.