Pisna vprašanja (junij 2003)

TEST B, 5.6.03

1. Kako imenujemo obdobje epidemiološkega prehoda, v katerem se podaljša
pričakovana življenska doba, ob tem pa kakovost življenja vzporedno ne
raste

obdobje epidemij
obdobje upadanja epidemij
obdobje kroničnih bolezni
obdobje zadrževanja kronično- degenerativnih bolezni
2. 5. cilj strategije zdravje za vse v 21. stoletju

3. kateri cilj ne sodi v strategijo zdravje za vse v 21. stoletju

solidarnost za zdravje
enakost v možnostih do zdravja
zdrav začetek življenja
skrb za zdravje mladih ljudi
zdravo staranje
izboljšanje duševnega zdravja
zagotavljanje kadra za zdr. varstvo
omejevanje nalezljivih bolezni
omejevanje kroničnih bolezni
omejevanje poškodb zaradi nasilja in nezgode
4. V kateri fazi naravnega poteka bolezni je možno zgodnje odkrivanje
bolezni

5. Koliko znaša pričakovano trajanje življenja za ženske v Slo konec 20.
stoletja

6. naštej 5 tez o javnozdravstvenih problemih

7. -II- za nalezljive bolezni

8. Naštej, katere dejavnike preprečevanja določene poškodbe upošteva
haddonova matrica za sistematično analizo vseh možnosti za njihovo
preprečevanje.

9. V katero skupino determinant zdravja spada kajenje

socialno- ekonomska
kulturna
vedenjska
okoljska
bivanjska
10. Kateri od modelov zdravstvenega zavarovanja ima sledeče značilnosti:
financiranje iz socialnega zavarovanja, je družbena in zasebna lastnina,
zdravje je socialna pravica:

bismarckov
beveridgov
mešani
11. Kaj je napravilno za zasebno ali individualno zavarovanje:

pogodba prilagojena posamezniku
kritje večine tveganj je imejeno
zavarovalnica postavlja pogoje, omejitve
12. Na čem temelji dodatno zdr. zavarovanje v Slo:

na vzajemnosti
na solidarnosti
...
13. kaj je sekundarna raven zdr. dejavnosti

14. Opiši organiziranost dejavnosti varovanja zdravja od državne ravni prek
območne do lokalne ravni.

15. Kdo pripravlja zdr. zakone

parlament
ministrstvo
...
16. Kaj ne sodi med metode ekonomike v zdravstvu:

metode analize koristi ob danih stroških
metode analize stroškov in koristi
metode analize učinkovitosti ob danih stroških
metode analize javnozdravstvenih intervencij
metode analize najnižjih stroškov
17. Kaj je osamitev (izolacija)

18. Na kateri ravni delovanja zdr. vzgoje so ciljna skupina prebivalci z
visokim zdr. tveganjem

I
II
III
19. Naštej 3 demografske pojave

20. Kaj je feminiteta:

razmerje med živorojenimi deklicami in ženskami v rodnem obdobju
št. žensk na 100 oseb nasprotnega spola
razmerje med rojstvi in ženskim perbivalstvom v rodnem obdobju
razmerje med vsemi ženskami in celotnim prebivalstvom
21. Kateri kazalnik ne sodi v skupino kazalnikov preskrbe z zdr. varstvom:

št. zobozdravnikov
št. zbolelih zdravnikov z rakom
št. medicinskih sester
št. zdr. ustanov
22. V katero vrsto virov podatkov o zdr. stanju prebivalstva sodijo podatki
raziskave ˝Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih
prebivalcih Slovenije˝

23. 0 1

0 60 20 80

1 10 10 20

70 30 100

Kolikokrat večje obete za pojav opazovane bolezni imajo ljudje, ki so
izpostavljeni dejavniku tveganja

1
1,5
2
2,5
3
3,5
24. S katero vrsto raziskav nikoli ne postavljamo hipotez, ampak jih le
preverjamo

kohortne r. + raziskave primerov s kontrolami
ekološke r. + randomizirani kontrolirani klinični poskusi
presečne pregledne r. + študije primerov in nizov primerov
25. Katero raziskavo bi izvedel, če bi želel proučiti pojav P, ki je lažje
merljiv na ravni skupine opazovancev, kot pa na ravni posameznega
opazovanca:

presečno pregledno p.
klinični poskus
ekološko r.
kohortno r.
r. primerov s kontrolami
26. Kaj ne velja za raziskave primerov s kontrolami:

so poceni in hitro izvedljive
pogosto predstavljajo enega prvih pristopov za proučevanje
je opazovalna raziskava med skupino oseb z boleznijo in primerjavo vzrokov
za nastanek določene bolezni
so primerne za opazovanje incidence opazovanih bolezni primerjalnih skupin
oseb ker se začnejo, ko je bolezen že prisotna in opazujejo dogajanje v
preteklosti, jih imenujemo tudi retrospektivne
27. S katerimi raziskavami zdr. službe spremljamo mnenja vseh vpletenih o
pomanjkljivostih in možnostih izboljšav v sistemu javnega zdravstva

28. Katera je najbolj ogrožena skupina migrantov, kako so ogroženi

29. Kaj je hospic

30. Kdo redko spolno zlorabi

starš
družinski prijatelj
neznanec
sorodnik