Pisni in ustni izpit (2011-11)

Skoraj vsa vprašanja so bila stara.
Razen računanja je bilo vse za obkroževat.


1. Ženska z gripo in koliko časa traja predklinična faza? – staro vprašanje. Po mojem 3 dnevi, a ne garantiram. Za 2 dneva smo ugotovili, da zagotovo ni prav odgovor.
2. Računanje obetov. Podana je bila tabela in je bilo potrebno izračunat obete za bolezen med izpostavljenimi in neizpostavljenimi prebivalci.
3. Če je ta prvina zdravstvenega varstva dobro razvita, imajo države veliko prednost v primerjavi s tistimi državami, v katerih je še vedno v ospredju zgolj skrb za izvajanje aktivnosti, povezanih z zdravljenjem bolezni. Katera prvina je to? - Politika zdravja
4. Kaj vpliva na višanje prevalence? (str. 122)
5. Razvrsti po kronološkem zaporedju: Snow, Hipokrat, Štampar, Lalonde, Bismarck
6. Kdaj je bil sprejet Sanitetni zakon? - Konec 19. stoletja
7. Kritike definicije zdravja po SZO (str. 49).
8. Kaj velja za popis prebivalstva? - Izvaja ga Statistični urad RS ...
9. Glavna značilnost velikih javnozdravstvenih problemov? - Na njih vplivamo z javnozdravstvenimi urepi.
10. Kaj spada med neposredne stroške zdravljenja? - Tudi prevoz je poleg!
11. Odstotek družinskih zdravnikov je okrog? - 20
12. Delež denarja porabljenega za bolezni srca in žilja? - 21,5
13. Obkroži demografske dogodke: rojstvo, smrt ...
14. Podana shema z dejavniki, kjer je DA nujen, a ne zadosten dejavnik za bolezen.
15. Graf, kjer gledamo BDP in ljudi s hipertenzijo. Kakšna raziskava je to?
16. Podana definicija socialnega kapitala in za obkrožit. (str.91)
17. Meri pričakovano življensjko dobo, prilagojeno na dobro zdravje. - HALE
18. Ogroženost Slovenije glede naravnih nesreč?
19. Kaj spada med preventivne dispanzerske metode dela? - Sistematični pregled otroka v starosti šestih mesecev, Namenski pregledi otrok pred zdraviliškim zdravljenjem (Napisano v navodilih za vajo v otroški ambulanti).
20. Kaj velja za paliativo?
21. Podana definicija relativne revščine in je bilo za obkrožit.
22. Pozitivna in negativna napovedna vrednost – staro vprašanje.
23. Kakšen je sistem zdravstvenega varstva, če je oskrba topla, humana? .... Sprejemljivost
24. 4 vprašanja iz seminarjev 2010/2011


Na ustnem vlečeš dva listka. Vprašanja od študentov pred tabo profesorica izloči.
1. Katere izmed opazovalnih raziskav so najbolj podobne eksperimentalnim? - Kohortne in potem še malo razlage zakaj ... Etični problemi kohortnih raziskav.
2. Vloga primarne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji. – O zdravstvenih domovih, njihovi vlogi pri primarni preventivi, ne samo pri zdravljenju bolezni.

Izpit pri katerem se učiš tudi o čem drugem kot samo o mehanizmih in zdravljenju bolezni. Kot bodoči zdravniki moramo vedeti tudi te stvari!