Psihiatrična anamneza in status

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (psihiatrija_anamneza-status.doc)psihiatrija_anamneza-status.doc179 kB
PSIHIATRIČNA ANAMNEZA:

1) Ime:_____________________,Priimek____________________; Starost:________________________Stalno bivališče_______________________, datum sprejema:_____________

2)AKTUALNA PRITOŽBA

• Kakšen je razlog vašega prihoda Kako bi opisali probleme, ki bi jih radi razrešili ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
• Opišite mi prosim svoje počutje,razpoloženje!__________________________________________
______________________________________________________________________________________
• S čim imate v zadnjem času največ težav_________________________________________________
______________________________________________________________________________________
• Kako se problem kaže________________________________________________________________
• Motnje_____________________________________________________________________________
• Simptomi __________________________________________________________________________
• Znaki______________________________________________________________________________
• Morebiten strah______________________________________________________________________
• Občutki ogroženosti__________________________________________________________________
• Druga psihopatološka doživetja v smislu blodenj, halucinacij in drugih doživetij ter njegovo subjektivno doživljanje vseh navedenih motenj_______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(predvsem povprašamo o tistih, ki bi sodili v klinično sliko simptomov, ki jih sam navaja kot vzrok prihoda! Npr. če govori o potrtosti, brezvoljnosti;- znač. Simptomi depresije- ga povprašamo še o utrujenosti, samopodobi, spodobnosti uživanja, apetitu..; povprašamo o pos.duševnih funkcijah (sposobnosti osredotočenja misli, preokupacije z neg. razmišljanjem, osn. Čustveno stanje in sprememba razpoloženja podnevi); posebnosti samopodobe (občutje nevrednosti, gojenje občuttkov krivde, nizko samospoštovanje..); spremembe so odnosu do okolja in življenja(izguba zanimanj, motivov, pomanjkanje občutka,da so stvari privlačne, smiselne, brezupnost, črnogledost, samomorilne misli…)

• Čas trajanja teh težav__________________________________________________________________
• Druge spremljajoče težave(npr. stanje tesnobnosti in napadi panike-povprašati je potrebno po telesnih spremljevalnih znakih:pospešeno bitje srca,težave pri dihanju,omotice,potenje,slabost…)___________
______________________________________________________________________________________

Katere okoliščine sprožijo in katere olajšajo navedeno simptomatiko V katerih okoliščinah je problem najmanj in v katerih najbolj izražen Kaj ga sproži, kaj olajšuje Čemu sledi_________________________
_______________________________________________________________________________________
• Zunanji dejavniki (npr.dogodki v njegovem življenju-zapusti ga žena…)- sprožilci, vzdrževalci, zapleti, konflikti
___________________________________________________________________________________
• Notranji dejavniki (občutki, misli v njem samem) - sprožilci, vzdrževalci, zapleti, konflikti____________________________________________________________________________


• Kako ste se v odnosu do samega sebe in do okolice spremenili________________________________

______________________________________________________________________________________
• Kdaj ste se zadnjič počutili povsem v redu________________________________________________
• Odzivi okolice na pacientove težave. Kako se na problem odzivajo pacientovi najbližji Kako sosedje, prijatelji,sodelavci…kako vpliva na druga področja pacientovega življenja (odnos z drugimi ljudmi)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
• Vpliv teh težav na druga področja pacientovega življenja
- partnerstvo___________________________________________________________________
- družina______________________________________________________________________
- služba_______________________________________________________________________
- odnosi z ljudmi_______________________________________________________________
- socialna mreža________________________________________________________________

(razberemo obseg pacientovih težav in tudi njihove posledice, ki pacienta motijo ali pa mu prinašajo dol.ugodnosti)

• zgodovina opisanih motenj ali drugih duševnih težav __________________________________________________________________________________
• dosedanje psihiatrično zdravljenje_______________________________________________________
-zdravila_____________________________________(katera,koliko,rednost jemanja,koliko časa)
-hospitalizacije_______________________________________________________________________
-ukrepi_____________________________________________________________________________

• pacientov odnos do nastalih težav________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ga je strah posledic ali še nadaljnjega poslabšanja
Se ga sramuje
Ga poskuša zanikati, zmanjševati
Je do njega tako ali drugače preveč ali premalo kritičen
zakaj se je odločil, da pride na pregled – zun. dogodki(strah da ne bo naredil šole, izguba službe, svojci),notr. dogodki (notranje trenje…

V tem delu je potrebno dobiti sliko o vrsti, izražanju in globini motnje ter o tem, kako motnja vpliva na bolnikovo življenje. Spoznati je potrebno okoliščine, v katerih se motnja razvije,in tiste, ki vplivajo na njeno izražanje.

3)DRUŽINSKA ANAMNEZA
(pomembni so dedni, okoljski in odnosni dejavniki)

• osnovna sestava družine:____________________________________________________________
(starši,sorojenci,širša družina)
(odraščanje v družini z veliko otroki daje drugačne spodbude za razvoj osebnosti kot odraščanje edinca)
• starost: oče________,mati__________,sestre________________,bratje_____________
• poklic staršev
• odnosi (njegov odnos s posameznimi člani, odnos med staršema)___________________
____________________________________________________________________________________
• osebnostne značilnosti(članov družine)____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
• načini vzgoje________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
• vrednote, ki so veljale v družini_________________________________________________________

• splošno vzdušje in razmere v družini______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
• kako vidi druge člane družine__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
• umestitev družine v širšo socialno okolje (mesto/urbano okolje...)______________________________ ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
• odnos do zdravja v družini(zdrave/nezdrave navade,značilne za njegovo družino)
• kulturološke in religiozne značilnosti_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
• anoreksija,bulimija:pomembne se prehranske navade družine (diete,vegetarijanstvo, skupni obroki, kdo pripravlja obroke, kolikokrat na dan jedo skupaj)_______________________________________
______________________________________________________________________________________


• duševne težave in bolezni v družini – potek,obravnava,možne posledice
(npr. depresivna mati:svet otroku prikaže kot muko in trpljenje;alkoholik-nasilje,razdiralen odnos,ni posredovanja ustreznih vzorcev za obvladovanje stresa ali pa je ogrozil otrokovo samopodobo z občutki sramu in krivde;psihoza-dedna obremenitev+vzgoja, ki ne spodbuja ustreznega odnosa do stvarnosti,zaznamuje družino ali pa otroku povzroča ponavljajoče travme ob poslabšanju svoje bolezni in pogostih bolnišničnih zdravljenjih)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
• druge kronične in težje telesne bolezni v družini
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
• posebej je pomembno, da vprašamo o pogostih duševnih motnjah : odvisnost od alkohola z morebitnim nasiljem v družini___________, hujša tesnoba ali bojazni_________________, tabuizirane motnje (npr. psihotične motnje, samomorilni poizkusi ali samomor)_______________________________________; epilepsija______________________,duševna manjrazvitost____________________, degenerativne bolezni CŽS______________________________, razne zasvojenosti_________________________.
(pri članih ožje in širše družine)


(predstavljajo nek način reagiranja oz. reševanja težav staršev; otrok se zgleduje po njih!! – zato pogostost samomorov/alkoholizma v družini)

(bolezni v družini:dedna nagnjenost,lahko strahovi pred razvojem podobnih bolezni,vedno pa se te bolezni vpletejo v družinsko dinamiko, znotraj katere se posameznik razvija in odrašča)

4)OSEBNA ANAMNEZA
(najbolje je, da pustimo pacientu, da prosto govori o svoji zgodovini; nato pa dodatno povprašamo o področjih, ki jih sam v svoji pripovedi ni zaobjel)

• rojstvo in zgodnje otroštvo
a) potek nosečnosti (kako se je mati počutila Ali je pila alkohol med nosečnostjo Jemanje zdravil med nosečnostjo Poškodbe Je bila v stresu ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(pomembno predvsem pri psihozah!!,shizofreniji…)

b) porod (prezgodnji Zapleti okužbe__________________________________________________
___________________________________________________________________________________
c) kako bi vas opisali starši, ko ste bili še majhen deček/deklica______________________________
___________________________________________________________________________________
d) zgodnji psihomotorični razvoj(hoja, dojenje, drža, govor..)_________________________________
e) posebni družinski dogodki_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
f) čustveno ozračje v zgodnjem otroštvu in prve izkušnje pri socializaciji______________________
___________________________________________________________________________________

• predšolsko obdobje
a) odnosi s starši in sorodniki____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b) igre, družabnost,načini vedenja,mesto med vrstniki________________________________________
___________________________________________________________________________________
c)izkušnje v vrtcu_____________________________________________________________________
d)učenje____________________________________________________________________________
e)otroške bolezni_____________________________________________________________________
f)kako so vas starši opisali v tem obdobju_________________________________________________
g)posebni družinski dogodki___________________________________________________________
h) morebitna psihična simptomatika v tem obdobju (strah, togotnost Fobije Enureza(ne zadrži vode), enkopreza (kaka v hlače)_______________________________________________________________
i)možne selitve______________________________________________________________________
j) odnos z materjo(odvisnost/sprejetost)___________________________________________________
k) odnos z očetom(avtoriteta/samozavest)_________________________________________________
l)učenje higienskih navad______________________________________________________________
• šolsko obdobje
a) odnosi z vrstniki__________________________________________________________________
b) izkušnje v šoli____________________________________________________________________
c) vloga v razredu___________________________________________________________________
d) odnos do avtoritet_________________________________________________________________
e) odnos do (ne)uspeha_______________________________________________________________
f) uveljavljanje_____________________________________________________________________
g) samostojne dejavnosti______________________________________________________________
h) bolezni v tem obdobju______________________________________________________________
i) posebni družinski dogodki_________________________________________________________
j) mesto v socialnem krogu___________________________________________________________
k) odnos do vrstnikov_______________________________________________________________
l) preizkušnje in značilnosti vedenja doma_______________________________________________
m) dejavnosti zunaj šole______________________________________________________________
n) pomembne čustvene izkušnje_______________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(opisovanje prehajanja v adolescenco)
• mladostniško obdobje
a)opišite splošen spomin na mladostniško obdobje in ga ponazorite s kakšnim za vas pomembnim dogodkom!_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
a) splošne izkušnje in konflikti__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b) doživljanje telesa in spolnosti (doživljanje telesnih sprememb, prva menstruacija/izliv semen,predhodna poučenost o spolnosti,bojazni,morebitni dvomi)_____________________________
___________________________________________________________________________________
c) osamosvajanje od staršev, njihovo ravnanje,spodbujanje ali zaviranje njegove odvisnosti od družine)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
d) odnosi z vrstniki(značilnost njegovega socialnega vedenja in komunikativnosti, o pomembnih prijateljstvih)________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
e) prvi partnerski odnosi (čustvene navezave v tem obdobju,navezovanje bližine,spolne izkušnje…)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
f)posebni družinski dogodki___________________________________________________________
g) potek izobraževanja
h) Kako ste se odločili za srednjo šolo
i) kako ste se kasneje odločili za univerzitetni študij/poklic___________________________________
___________________________________________________________________________________
j)kako vam je uspelo graditi osebno avtonomijo____________________________________________
___________________________________________________________________________________
• odrasla doba
a) družina
-sestava sedanje družine___________________________________________________________
-starost članov____________________________________________________________________
-osebnostne značilnosti članov_______________________________________________________
-odnosi s člani družine, partnerski odnos_______________________________________________
-spolnost
-način družinskega življenja________________________________________________________
________________________________________________________________________________
-skupne dejavnosti (npr.opis družinskega praznovanja, počitnic….)_________________________
________________________________________________________________________________
-boleče in spodbudne izkušnje______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
b) širši odnosi______________________________________________________________________
c) poklicno življenje:
-potek usposabljanja______________________________________________________________
-zaposlitve______________________________________________________________________
-morebitne spremembe pri menjavi zaposlitve___________________________________________
-odnos do nadrejenih,podrejenih_____________________________________________________
-zadovoljstvo z delom______________________________________________________________
-je zaposlitev po njegovih željah ali si želi spremembe___________________________________
-poklicni cilji/želje_______________________________________________________________
d) socialne razmere
-gmotne razmere__________________________________________________________________
-bivanjske razmere________________________________________________________________
-vključenost v njihovem socialnem okolju______________________________________________
-odnosi s sosedi___________________________________________________________________
e) dejavnosti v prostem času___________________________________________________________
f) razvade(alkohol,kajenje,prepovedane droge,tablete, bezodiazepini); opiše naj okoliščine v katerih se zateče k uživanju posamezne razvade! Navede naj količino in vrsto!______________________
__________________________________________________________________________________
g) navade (opiše naj svoj običajni urnik – potek nedelje ali dneva, ki je zanj najbolj značilen)_______
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
h) način obvladovanja stresa, odziva na obremenitve in preizkušnjeravnanje v stiski
__________________________________________________________________________________

i) pretekle bolezni,poškodbe in splošno zdr. stanje, zastrupitve, zdravljenje vseh teh bolezni
-čas bolezni_________________________________________________________________
-trajanje bolezni_____________________________________________________________
-zdravljenje bolezni___________________________________________________________
-telesna kondicija in navade za ohranjanje zdravja________________________________________

-prva menstruacija_____________________________________________________________
-nastop menopavze_____________________________________________________________
-porodi______________________________________________________________________
-splavi______________________________________________________________________
-spolne okužbe________________________________________________________________
-napadi nezavesti______________________________________________________________

j) prestopki in kriminalna dejanja______________________________________________________
k) vrednostni sistem in religioznost (religioznost predvsem v smislu občutka krivde)
-kaj vas najbolj prizadene
-za kaj se vam je najbolj pomembno potruditi


(pomembno je predvsem: dosedanje bolezni in zdravljenja (pomembno da dd opredelitev,saj se telesna obolenja in njihovo zdravljenje na tak ali drugačen način lahko vpletejo v razvoj duševnih motenj in pacientovo celotno dojemanje samega sebe. Npr. Kortikosteroidi- depresija!!) ter osebnostne značilnosti pacienta (prav tako pomembno dd, ker so določene osebnostne značilnosti lahko povezane z dol. duševnimi motnjami. Lahko pa nam tudi veliko povedo o umestitvi posameznih duševnih težav v pacientovo celostno doživljanje ter s tem tudi na njegov odnos o njih in na motivacijo za zdravljenje).
-osebnostne značilnosti(premorbidna osebnost)so skupek predbolezenskih značilnosti, ki se nam pokažejo iz vprašanj o splošnem razpoloženju, čustvenih odzivih, energetski opremljenosti in vedenjskih navadah, o intelektualnih zanimanjih in sposobnostih, o odnosih z drugimi ljudmi, o upoštevanju moralnih, religioznih in socialnih norm ter o fantazijah, sanjarjenjih in načrtih.

PSIHIČNI STATUS (OCENA DUŠEVNEGA STANJA, »status praesens pychicus«)
(pomembno je predvsem opisati, kaj smo opazili; ni pa tako važno, da se pravilno strokovno izrazimo! Pomemben je predvsem dober opis pacienta! Pomembno pa je zajeti vse psihopatološke kategorije, pri katerih najdemo odklone kot tudi tiste, pri katerih odklonov ne najdemo
-zavest in orientiranost
-splošni vtis in vedenje
-govor
-mišljenje in zaznavanje
-razpoloženje in čustvovanje
-spoznavne sposobnosti(spomin,splošna poučenost,inteligentnost)
-uvidevnost in kritičnost

1) Zavest in orientiranost (pomembno, ker pove, ali je pogovor s pacientom sploh možen in do katere stopnje. Določa pomen in smiselnost opisovanja drugih kategorij statusa)

- stanje zavesti:
a)kvantitativna opredelitev zavesti: - pacient je bistre/lucidne zavesti
- pacient je zaspan/somnolenten/sediran(če gre za prepoznan vpliv psihotropnih snovi)
b)kvalitativne motnje zavesti:- je delirantno skaljene zavesti ali zamračen
(delirij:1)skaljena zavest,2)motnje zaznavanja,3)neorientiranost v času/prostoru)

-orientiranost v času: kateri dan je danes_____________________,katerega meseca smo__________________katerega leta smo______________________________,datum______________

-orientiranost v prostoru: v kateri hiši smo_____________________, v katerem kraju___________________
-orientiranost v situaciji______________________________________________________________________
-osebna orientacija(ime, priimek,datum rojstva…)¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-_________________________________________________
(demenca!!!-osebna orient.,časovna.,krajevna..)

a)je polno in ustrezno orientiran v času, prostoru in situaciji
b)je časovno, prostorsko in/ali situacijsko slabo orientiran ali neorientiran/dezorientiran

2) splošni vtis in vedenje
a) urejenost: - pacient je lepe, skrbno urejene zunanjosti
- pacientova zunanjost je zanemarjena

(depresiven pacient se za svojo zunanjost ne zmeni veliko-obleke pustih barv,kombinacije so slučajne,izbrane brez pozornosti;dementen ali kronično psihotičen bolnik je že na videz zanemarjen,njegova obleka je pomečkana in popackana; akutno psihotičen,vznemirjen bolnik lahko kaže svojskost svojega odnosa do sebe in sveta z nenavadno,bizarno, opazno barvo; konverzivni bolnik rad napravi dramatičen vtis že z izbiro barv in dimenzij oblačil)

b)zadah in vonj: - čutiti je zadah po alkoholu
- od pacienta izhaja vonj zaradi higienske zanemarjenosti

c)znaki rizičnega vedenja: - pacient ima sveže/že zaceljene rane oz. brazgotine na(roki,nogi…),ki so na enem
mestu/multiple
- vidni so vbodi igel na podlakti

d)svojskost v obleki, pričeski, ličenju: - pacientka je pretirano naličena,oblečena zelo izstopajoče ali neskladno
- pacient ima nenavadno pričesko, je močno tetoviran, ima med pogovorom nataknjena sončna očala
(manična privzdignjenost-naličenost,ki je skregana z modnimi trendi;imajo par oblek na sebi..);izbira oblačil lahko govori o bolnikovem počutju)

e) prehranjenost: - pacient je prekomerno prehranjen
- je podhranjen
- je močno shiran/kahektičen


f)način pristopa do sogovornika: - pacient pristopi zelo negotovo
- pacient pristopi odločno, močno stisne roko, je sodelujoč
- pacient je napadalen (disocialne osebe)

g)motorika:- pacient je motorično upočasnjen
- pacient živahno gestikulira
- pacient je sključene drže, hipomimičen (depresija)
- prisotni tiki,stereotipije, manire
- bolnik se umika v kot (psihoza)
- bolnik je ves napet, sedi na robu stola (anksiozen)

h)izraz obraza in pogleda-pacient je žalostnega izraza na obrazu
-njegov pogled je zaskrbljen,prestrašen,sumničav, nezaupljiv (paranoidni)
-iskriv,izzivalen,zapeljiv(konverzivni bolnik)

i)kontakt/distanca do sogovornika:
-pacient takoj vzpostvavi zelo zaupljiv odnos
-pacient je med pogovorom distanciran,odmaknjen
-pacient vzpostavlja dober očesni kontakt
-očesni kontakt odsoten
- bolnik je pretirano domač in nedistanciran (manični ali inteligentnostno manj sposoben bolnik)
-bolnik med pogovorom občasno izgublja stik z zdravnikom in temo pogovora (psihotičen bolnik, ki halucinira)

3) Govor
Trojni pomen: 1)je del pacientovega vedenja,saj je način in sredstvo vzpostavljanja stika z okolico
2)izvedba – potrebno sovzvočje nevroloških in psiholoških mehanizmov
3)posredovalec mišljenja

- hitrost: - pacient odgovarja ustrezno hitro
-odgovarja z zamiki/latencami

-glasnost:-govori zelo potiho
- govori zelo glasno

-izgovorjava:-govori nejasno
- zabrisano
- jecljajoče

-nevrološke motnje govora: -bolnik je afazičen/disfazičen

-povezanost:

-izbira in ustreznost besed:

-vsebina(ocena poteka in ustreznost bolnikovih miselnih vzorcev)

4) Mišljenje in zaznavanja (psihoza,bipolarna motnja, depresija)ž

a) Formalne motnje mišljenja(kako mislimo) – miselni tok: (dolgotrajen spomin+hipokampus)
- hitrost : - upočasnjeno__________________(zavrto/upočasnjen tok misli)
- hitro________________________(vrvežavost ali beg misli, manična stanja,nekatere org.motnje)
- odsoten miselni tok ____________(miselna zadrga – shizofrenija)
(mišljenje je upočasnjeno, zavrto/ zelo hitro/)
(miselni tok se občasno pretrga/ se ustavi/prisotne so miselne zadrge – ne najde prave besede)
(prisoten je beg misli ali vrvežavost)

- količina ____________________________________________
(pripoveduje izčrpno - sam ne loči pomembnost izpostavitve podatkov, pripoveduje skopo; besedna solata – shizofrenija)
(pripoveduje skopo, redkobesedno - depresija)
- oblika: - eholalije_______________(ponovi zadnjo besedo)
- perservacija____________(funkcijske psihoze,org.motnje,epilepsija,fiziološko-utrujenost,zaspanost)
- neologizmi, paralogizmi___________(shizofrenija)
- povezanost,koherentnost__________________________
- kako vodi idejo_________________________________(vedno spreminja ciljno idejo ob zun. Dražljaju-manija; asociacije, miselni preskoki – shizofenija)

(mišljenje je povezano/koherentno)
(mišljenje je nepovezano/inkoherentno/disocioirano)
(pacient uporablja besedne skovanke, novotvorbe ali neologizme)


b) Vsebinske motnje mišljenja(kaj mislimo) – izražajo vsebinske odklone:; prefrontalni+frontalni korteks

- blodnje,blodnjave interpretacije : ____________________________ (ekspanzivne,depresivne,nihilistične,ljubosumnostne,preganjalne, erotične, nanašalne, religiozno-mistične)

-prevalentne ideje
(bolnik je preokupiran z določeno vsebino/ ves čas pogovora se vrača na določeno vsebino/ določeno vsebini pripisuje (pre)velik pomen)(bolnik je preganjalno-nanašalno→misli da se vse nanaša nanj/ religiozno-mistično/, veličavsko- misli da vse sam zmore/ , erotično/, ljubosumnostno,/paranoidno … blodnjav)
(prisotne so blodnje določene vsebine)
(prisotni so občutki branja, odmevanja in oddajanja misli)
(prisotni so občutki vodenja in vplivanja na daljavo)

- anakastični pojavi : - obsesivne misli ____________________________
- kompulzije________________________________

(pacient navaja vsiljive misli dol.vsebine, ki jih doživlja kot sebi tuje, se vsebine boji ali mu je povsem nesprejemljiva)
(pacient navaja prisilna dejanja določene oblike,si neprestano umiva roke,šteje določene predmete in/ali dogodke, preverja vključenost določenih naprav ali pripomočkov…)


c)v celoti spremenjeno mišljenje (v smislu arhaičnega - dereističnega mišljenja – temelji na podobah, simbolih in konkretizacijah in je blizu magičnemu ali sanjskemu svetu)
(pacientovo mišljenje je konkretno/abstraktno/simbolno/polno podob in metafor..)

d) Motnje zazanavanja:
- elementarne motnje (nevrološka okvara)___________________________________________
(agnozija, fotomi, akoazmi – ne prepoznava)
- motnje zaznavanja : a) intenziteta ____________________________________(hipo/hiper/anestezija)
b) oblika____________________(mikro/makropsija,dismegalopsija, shematizacija/ elementarizacija, metahromotopsija,monohromodisopsija, kinestetična disposija)
(nevrološka okvara,disociativni,konverzivni pojavi,shizofrenija,temporalni reženj)

- halucinacije
-zun.dražljaj____________________(navadno je, ne:alkoholiki)
-kritičnost____________________(navadno je ni,prehodna,redko stalna, pseudohalucinacije!!)
- prijetne/neprijetne___________________________________________________________
- kdaj se pojavijo____________________________________________________________
- vrsta: a) slušne: - znan/neznan____________________,moški/ženski/naprave___________
- število_____________,se pogovarjajo med seboj___________________
- ga ogovarjajo______________________________________________
- prijazen/sovražen____________________________________________
- glasnost___________________(glasen/preglasen/tih)
- vsebina___________(teleološke/imperativne/samo besede/stavki/pogovor)
- od daleč/blizu__________________________________
b) vidne: podobe/sence/scene/liluputanci..____________________________________
c) olfaktorne___________________________________________________________
d) gustatorne_________________________________________(zastrupitev s hrano..)
e) telesni občutki_________________(alkohol-bele miške,pajki po koži/ustna votlina)
f) ravnotežni organ_________________(atropin/antiparkisoniki/halucinogeni)
g) cenestetične_______________________
h) pseudohalucinacije__________________
i) ekstrakampine______________________
j) časovno doživljanje ___________________________(hašiš,marihuana)
(pacient navaja glasove ne/znanih ljudi, ki kometirajo njegovo vedenje, ga zmerjajo/ogovarjajo/se med seboj pogovarjajo)
(pacient navaja vidne/slušne/olfaktorne…halucinacije)

- depersonalizacije (doživlja, da se je spremenil) – samatopsihične/avtopsihične/anozognija
(pacient navaja občutke depersonalizacije)
(pacient doživlja spremembe svojega telesa in/ali celotne osebnosti)
- derealizacije (doživlja okolico in njene prebivalce kot spremenjene); halucinogeni
(pacient navaja občutke derealizacije)
(pacient doživlja svojo okolico in njene prebivalce kot spremenjene, nameščene kot že videne-deja vecu)- iluzije (napačna predstava, ki nastane na podlagi zun.dražljaja, ki ga narobe interpretiramo)
(vzrok: nepazljivost/kvalitativna motnja zavesti/motnje čustvovanja)
(prisotne so optične,slušne iluzije)
(bolnik na določen predmet ali vzorec doživlja iluzije)


5.) Motnje predstav:
- že videno(deja vu)________________________________________________________________
- nikoli videno(jamais vu)___________________________________________________________
- Capgrasov sindrom_________________________________________________________________
- spominske halucinacije________________________(predstave se združujejo v obsežnejše povezave)
- sinestezije__________________________________________________________(sluh+vid,vonj+vid)
(halucinogeni)
(poškodba temporalnih režnjev: organski izvor(epilepsija),funkcionalni izvor(funkcijska psihoza)

(nenadoma se spomni nekaj pozabljenega in/ali prepričan je, da je bil v kritičnem obdobju,povezanem s tem spominom v polsnu,prizadete zavesti ali hipnotiziran in/ali prisiljen ravnati po svoji volji)

6.) Motnje pozornosti in osredotočenosti:
- pozornost: a) fluktuirajoča___________________________(demenca)
b) aproseksija____________________________(mentalni primanjkljaj)
c) odkrenljivost pozornosti__________________(manično stanje)
- osredotočenje (koncentracija) ________________________________(neskoncentriran/skoncentriran)
(kronična intoksifikacija-psihoaktivne snovi;utrujenost;nevrotična stanja;pri vseh motnjah pozornosti)

7.)Razpoloženje in čustvovanje
Podatke dobimo na podlagi: njegovih navedb,drže,obnašanja in nebesednih sporočil.
- razpoloženje:
a)bazično, dalj časa trajajoče razpoloženje____________________
b)trenutni čustveni vzgibi in odzivi_______________________________
c)razpoloženje, ki ga mi sami ocenimo________________________________
(žalost.strah,obup,vznemirjenost,čustvena neustreznost,apatija,razdražljivost, jezavost, čustvena privzdignjenost oz. evforija…)
d)razpoloženje,ki ga bolnik sam oceni_________________________________

RAZPOLOŽENJSKA LEGA: ________________________________________________________

(kot ozadje, ki daje celotnemu pacientovemu doživljanju določen ton, na njem pa se izrisujejo pos.bolj ali manj omejene konture,tj.čustva.

-pacient je primerne čustvene lege ali evtimen
-pacient je privzdignjenega razpoloženja
-pacient je hipo/maničen s pretirano aktivnostjo, načrti in promiskuiteten
-je znižanega razpoloženja, depresiven v blagem/zmernem/hudem obsegu
-pacient je brezvoljen,pesimističen in obupan, ne zmore se ničesar veseliti in se zelo hitro utrudi- čustvovanje
1.ČUSTVENA LEGA_________________________(privzdignjena-manija/znižana/primerna)
2.je razgibana Da/ne - hipobuličen=nima volje
3. čustveni afekt(=ali sledi trenutnemu čustvenemu stanju): ustrezen/neustrezen


-anksioznost:pacient je blago/zmerno/hudo anksiozen;
prisotni so telesni ekvivalenti anksioznosti:palpitacije, tiščanje v prsih,tremor, potenje
pacient doživlja paničen strah ali je grozav
-drugi vidiki čustvovanja: - pacient je čustveno dobro/slabo odziven, apatičen
- Čustvovanje je razgibano/splitveno
- Prisotno je burno,dramatično čustveno odzivanje
- Pacient je čustveno inkontinenten:zdaj joka, zdaj se smeje, je impulzivnega čustvovanja in svojih čustev ne obvladuje
- prisotna je jeza, razdražljivost, sovražnost/hostilnost do sogovornika ali drugih prisotnih
- pacient se nasmehne pri zelo resnih vsebinah ali je paratimen


- pacientovo dojemanje svoje situacije, skladno z določenim razpoloženjem ali čustvovanjem
a)optimističen
b)pesimističen pogled na prihodnost (brezizhodnost/brezup/samomorilne težnje)
c)samomorilna ogroženost: - imate kdaj samomorilne misli,težnje ____________________
- so prisotni že kakšni načrti (!!bolj resno kor samo misli)_____
_____________________________________________________
- so že kdaj bili neuspeli poskusi samomora_________________
- ocenimo prisotnost samomorilnega vedenja_________________


(-pacient izraža pasivne želje po smrti
-pacient ima suicidalne grožnje,misli ali/in načrte
-pacient je v preteklosti že poskusil samomor, je torej suicidalno močno ogrožen: trenutno ali kronično)

- motnje volje in potreb
a) volja: - pacient toži o pomanjkanju volje, je brezvoljen/hipobuličen, ne kaže nobenih voljnih vzgibov;je apatičen


b) hranjenje: - pacient(ka) odklanja hrano, je anoreksičen(na)
- se prenajeda in bruha; navaja bulimistično simptomatiko

c) spanje: - pacient navaja nespečnost z zgodnjim jutranjim zbujanjem ali oteženim uspavanjem
- pacient navaja prekomerno spanje, spi veliko tudi čez dan..

d) spolnost: - pacient navaja zvečano/zmanjšano željo po spolnosti
- pacient navaja določene spolne motnje (impotenca/bolečine pri spolnem odnosu ali prezgodnji izliv)
- pacient navaja odklone pri spolnem odnosu (ekshibicionizem/ fetišizem /sadomazohizem)

8.)spoznavne sposobnosti(spomin, splošna poučenost, inteligenca) - KPSS
- spomin____________________________(neposredne pacientove navedbe o spominu)
Dologoročni spomin:(sprašujemo o pomembnejših dogodkih v njegovem življenju in njihovi kronologiji
Kratkoročni spomin: (kje je bil včeraj/s kom je govoril/kaj je imel danes za kosilo/katero je število, ki smo ga omenili pred nekaj minutami)

/spominsko pacient ni okrnjen/prisotne so spominske vrzeli/moten je kratkoročni spomin/moten je dolgoročni spomin/bolnik spominske vrzeli polni z neresničnimi vsebinami ali s konfabulacijami ipd./

- pozornost___________________________
/bolnik vzdržuje dobro usmerjeno pozornost/bolnik ne more vzdržati pozornosti na temi pogovora/


- splošna poučenost ____________________________
/pacientova splošna poučenost je na nad/pod/povprečni ravni/

-inteligenca____________________________________
/dobro/slabše zmore abstraktno in kompleksno razmišljati/njegovo razumevanje različnih situacij, metafor in pogovorov je primerno/znižano/ loči bistvene od nebistvenega med pogovorom/prilagodljivost v pogovoru/

9.) uvid (pomembno predvsem za skupino psihotičnih motenj!!)


- ali se bolnik zaveda osnovne bolezenske narave ________________
/bolnik izraža uvid v naravo svojih težav/10.)kritičnost (pomembno predvsem za odvisnosti!!)


- ali se bolnik zaveda obsega, resnosti in možnih posledic svojih težav
/bolnik je do svojih težav ne/kritičen/
/bolnik vzpostavlja kritično distanco, pristaja in sprejema zdravljenje,
/ je motiviran za zdravljenje oz. spremembo/
/bolnik je do svojih suicidalnih teženj kritično distanciran/zagotovi odsotnost suicidalnega vedenja in je z njim možno skleniti antisuicidalni dogovor/OKVIRNI TELESNI PREGLED
Razlogi: poškodbe ali bolezni, ki so domnevno ali zanesljivo v zvezi s psihično motnjo in/ali jo vzdržujejo in je torej potrebno zdraviti predvsem telesno bolezen

- okvirni internistični,
- nevrološki
- in laboratorijski pregled
- elektroencefalografija

• telesna gradnja : a) astenični______________(introvertiran→shizofrenija)
b) piknični______________(ekstravertiran→manična depresija)
c) atletski_______________(introvertitan→shizofrenija)
d) displastični____________(ne ustreza antropometričnim kriterijem ali kombinacija)

• telesna znamenja pri duševnih boleznih________________________________________
npr. katatoni bolniki – telo zvito v nerazvozljiv klopčič,otrplo v stuporju ali je v nemirnem zgibanju)
npr. konverzivni simptomi – generalizirane konvulzije, pseudoparalize ali pareze, afonija, psihogena slepota
npr. depresivni bolnik – zavrtost v motoriki in drži ali pa je hudo nemiren; strah+tesnoba – izraz na obrazu

POSEBNOST PSIHIATRIČNEGA PREGLEDA OTROKA

• Vsak psihiatrični pregled otroka moramo prilagoditi stopnji njegovega razvoja in z njo povezanimi sposobnostmi razumevanja in doživljanja ter socialnega vedenja.

• Pomembno je poznati normalen razvoj duševnih funkcij:
- izbruhi trme: - okrog 2.leta (=sestavni del razvoja)
- pri 17-letniku (lahko opozarjajo na motnje v razvoju njegove identitete)
- prisvajanje tuje lastnine: - 3-letnik (ne moremo oceniti kot krajo)
- 10-letnik (mora se že zavedati med tujim in svojim in to upoštevati)

• Upoštevati njegovo odvisnost od družine:
- vedenje, ki je »normalno« v dol. družini
- otrok, ki od svojih bližnjih v družini ni dobil zadostnih spodbud in vzorov
- vrednote družine (vrednote, ki jih otrok krši s svojim ravnanjem, so v eni družini morda silno pomembne, v drugi pa prav nič)

• Čim manjši je otrok, tem bolj je v preiskavi njegovih duševnih značilnosti potrebno sodelovanje njegovih bližnjih

- pri zelo majhnem otroku so pomembna predvsem posredna vprašanja: igra, izražanje prek lutk, risanje, največje želje …
- večji otroci so navadno bolj sposobni samostojne komunikacije – odvisno od socialnega stika

• Za pogovor je potrebno otroka ustrezno motivirati, mu dati občutek naklonjenosti, zaupanja in varnosti ter mu razumljivo obrazložiti smisel preiskave ter njegovega sodelovanja. Otrokovo željo po zaupnosti podatkov moramo spoštovati., vendar pa mu moramo obrazložiti, da bomo naše vedenje o njem morali zaupati še komu, če bomo v diagnostiki naleteli na dejstva, zaradi katerih bi bil resno ogrožen on ali pa njegovi najbližji (resne samomorilne težnje..
• Še posebej adolescenti so občutljivi na svojo zasebnost – potrebno je poznati vsaj osnovne razvojne naloge adolescence (gradnja identitete, proces osamosvajanja, pomen pripadnosti vrsnikom in socialnemu krogu, oblikovanje spolne identitete in odnosa do telesa ter vlogo izobraževanja v osebnostnem razvoju)
• Ustrezno otrokovi starosti mora biti tudi trajanje preiskave