Ophthobook.com

Za vse, ki bi se radi nekaj osnov oftalmologije naučili, na zabaven/enostaven način, celo preko videa.

http://www.ophthobook.com
--------------
Update (oktober 2010):
V datoteki so zbrane vse PDF datoteke (10-2010):
01-eyehistory.pdf
02-eyeanatomy.pdf
03-glaucoma.pdf
04-retina.pdf
05-eyeinfection.pdf
06-neuroophthalmology.pdf
07-pediatrics.pdf
08-eyetrauma.pdf
09-optics.pdf
10-lenscataract.pdf