Rekonstruktivni posegi po kirurškem zdravljenju raka dojk

Izvleček
Rak dojk je najpogostejši rak pri ženskah, z incidenčno stopnjo 80/100000 žensk. Zaradi zelo uspešnega presejalnega programa DORA, v Sloveniji odkrijemo vse več rakov v zgodnji fazi, kar nam da možnost kirurškega zdravljenja z ohranitvenimi operacijami. Nastale defekte lahko uspešno popravimo z onkoplastičnimi operacijami z uporabo večinoma lokalnih ali regionalnih režnjev. Tudi rekonstruktivne tehnike po mastektomiji so v zadnjem času precej napredovale. Lahko se poslužimo avtologne rekonstrukcije ali pa naredimo rekonstrukcijo z vsadki, ki je tehnično manj zapletena in omogoča hitrejše okrevanje pacientke. Pri vseh rekonstrukcijah dojke je glavno, da so onkološko varne. Posebna skupina so pacientke, ki potrebujejo adjuvantno radioterapijo, saj je pri njih več možnih komplikacij, estetski rezultat pa je pogosto slabši. Pacientke, ki so prestale kirurško zdravljenje raka dojk, se pogosto bojujejo s slabo samopodobo in nizko samozavestjo. Ravno zaradi tega so rekonstruktivni posegi izjemnega pomena za povrnitev osebnega zadovoljstva in kvalitete življenja ženske.

Abstract
Breast cancer is the most common cancer in women, with incidence rate of 80/100000 women. In Slovenia, due to a very successful screening program DORA, we are detecting breast cancer at an earlier stage, which gives us a chance of performing a breast conservation surgery. We can then manage BCS defects with oncoplastic techniques, mostly with local or regional flaps. Breast reconstruction after mastectomy, has also undergone many improvements. We can perform an autologous reconstruciton or an implant reconstruction, which is less complicated and enables faster recovery. With all reconstructions it is crucial that they are oncologically safe. Group of patients especially at risk are the ones who need an adjuvant radiotherapy, because the complication rate amongst this group is higher and aesthetic outcome is usually poorer. Patients who have undergone surgical treatment of breast cancer, are commonly not satisfied with their look and have a low self-esteem. That is exactly why reconstructive procedures are of utmost importance in restoring womens self –esteem and quality of life.