Pisni izpit

Vprašanj je 30, piše se 45 minut. Povedali so tudi, da če po nesreči ne narediš se bonus procenti od seminarja prenesejo na nasledji rok;);)
Bila so večinoma stara vprašanja...bilo pa je nekaj zank, TAKO DA PAZLJIVO PREBERTE VPRAŠANJE 3X, PREDEN SE ODLOČITE ZA ODGOVOR, ČASA JE DOSTI;)

1) trditve o okoljski epidemologiji;
a) Proučuje tiste vidike človekovega zdravja in kvalitete življenja, ki jih determinirajo fizikalni, biološki, socialni in psihološki dejavniki okolja.
b) Ponekod jo poznamo pod imenom higiena.
c) Zgodovinsko je skupaj z epidemiologijo nalezljivih bolezni najstarejša javnozdravstvena veja.
d) Je izredno interdisciplinarna veda.
e) Proučuje vplive naravnega okolja na zdravje prebivalstva.
(B C E)

2)slika z oblački..na črto je bilo za dopisat ŠTUDIJE PROSTORSKE VARIABILNOSTI

3) Trditve o časovnih študijah (v smislu kaj proučujemo...)

4) Trditve o svincu
a) Spada med težke kovine.
b) Zanj je značilna bioakumulacija.
c) Pri otrocih lahko vpliva na živčevje.
d) Največ se ga v telo vnese preko kože.
e) Največ se ga v telo vnese preko zraka in hrane.
(A B C E)

5) poveži
a) koncentracija škodljivega dejavnika X trajanje izpostavljenosti
b) Izpostavljenost X dozimetrični faktor
c) Doza X faktor, ki je značilen za posamezno vrsto tveganja (ADI, mejne rednosti)
d) Ocena tveganja za posameznika X število izpostavljenih

A) Izpostavljenost
B) Doza
C) Ocena tveganja za posameznika
D) Ocena tveganja za skupino

6)Bolečinski prag:
a) 75 dB
b) 80 dB
c) 90 dB
d) 100 dB
e) 120 dB
(E)

7) Kaj spada med biomehanične dejavnike?
a) nezgode doma
b) hrup
c) stres
d) nezgode pri športu
e) počutje v okolici
(A D)

8) ukrepi za zmanjševanje hrupa
a) omejiti pri izvoru
b) določiti mejne vrednosti na delovnih mestih...
c) uporaba čepkov, slušalk
d) omejiti pri prenosu
...(mislim, da je blo vse prav)

9) POSLEDICE kmetijskega onesnaževanja vode
a) nitrati in nitriti
b) mikrobiološki agenski
c) eutrofikacija
ČUDNO VPRAŠANJE

10) Pri oceni izpostavljenosti kemikaliji moramo upoštevati (več pravlinih odgovorov):
a) količina snovi v mediju (hrani, zraku, vodi),
b) trajanje izpostavljenosti,
c) matriks v katerem je snov prisotna,
d) biorazpoložljivost snovi,
e) fiziološke značilnosti človeka.
(vse prav)

12) Za dopisat
A) Nastaja le kot sekundarno onesnaževalo OZON
B) Nastaja pri gorenju premoga in lignita ŽVEPLOV DIOKSID
C) Nastaja pri kurjenju na kuriščih, kmetijstvu pa tudi izbruhih vulkanov… FINI DELCI
D) So primarni in sekundarni oznaževalci, nastajajo v prometu NO

13) REVERZIBILNE posledice onesnaženja zraka
a) slabša pljučna funkcija
b) kronični simptomi pri odraslih in otrocih
c) krajša življenjska doba
d) rak
e) akutni simptomi pri odraslih in otrocih...
(A B E...PAZI!!!!!!!Kronični simptomi SO REVERZIBILNI, piše v skripti)

14) Kaj NE velja za onesnaženje tal?
a) Pri kmetijstvu prihaja pogosto do preobremenjevanja tal s hranili in pesticidi.
b) Najpogosteje se tla onesnažijo preko zraka.
c) Onesnaženje tal je veliko težje ugotoviti kakor onesnaženje vode ali zraka.
d) Snovi, vnesene v tla, ne zadržijo dolgo svojih lastnosti.
(D)

15) obkroži pravilni vrstni red:
NADZOR VIRA-NADZOR PO POTI-NADZOR PRI IZPOSTAVLJENIH-SEKUNDARNA PREVENTIVA

16) Kaj je hranilna gostota?
a) količina energije na prostorninsko enoto
b) količina hranilne snovi na energijsko enoto
c) količina hranilne snovi na prostorninsko enoto
(B)

17) Direktno merjenje izpostavljenosti:
a) osebni merilniki
b) vprašalniki
c) biomarkerji izpostavljenosti
d) matematični modeli
e) humani biomonitoring
(A B C E)

18) Čudno vprašanje o tem kak se širše poimenujejo preiskave pri katerih zemljevide bravamo, glede na to kje se pojavlja izpostavljenost...kje so večja tveganja: (NE, MED ODGOVORI NI BLO KOROPLETNE KARTE)
a) geografske preiskave
b) terenske preiskave
c) histogram
d) zemljevid
e) še en odgovor

19) Visokofrekvenčna EM polja?
se v telesu absorbirajo in povzročajo segrevanje

20) Akutno opekline, kronično kožni rak
UV žarki

21) Kaj lahko povzroči bliskavica?
Termično poškodbo mrežnice

22) Čemu je najbolj podobno optično sevanje, le da se to manj absorbira?
našteti odgovori rentgensko, alfa, bet, gama, sevanje nevtronov

23) Trditve o geografskih študijah
GIS, risanje v zemljevide ločeno

24) Kaj pomeni varnost živil?
pravilna je bla tista najbolj dolga trditev...da mora bit hrana neoporečna kemijsko, biološko in fizikalno in tut vsi predmeti, ki so v stiku s hrano

25) Onesnaženost notranjega zraka
a) barve
b) gradbeni material
c) kajenje
d) ognjišča in kurišča
e) promet
(sem dala vse prav, razen promet, ki je zunanji onesnaževalec)

26) Kariogenost
a) način priprave hrane
b) čas zadrževanja hrane v ustih
c) OH v hrani
d) beljakovine v hrani
(A B C)

27) NOAEL
Najvišja koncentracija snovi, pri kateri ne zaznamo stranskih učinkov na zdravje, ker jih ni ali pa so minimalni

28) Katere so anorganske snovi?
a) halogeni elementi
b)kovine
c) korozijske spojine
d) alifatski ogljikovodiki
e) oleifini
(A B C )

29)Biomonitoring
a) Uporablja se za ugotavljanje stranskih učinkov snovi, z merjenjem vzorcev krvi, ostalih telesnih tekočin
b) če merimo na rastlinah je to ekološki biomonitoring
c) če merimo pri ljudeh je to humani biomonitoring
(ostalih dveh se ne spomnim, mislim da so prav kr te prve tri)

30)