Vnetja rodil

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (Vnetja rodil - .ppt)Vnetja rodil - .ppt794 kB

KLAMIDIJA TRAHOMATIS mukopurulentni cervicitis vnetje rodil klamidijska okužba in nosečnost, mladostniki – skupina s povečanim tveganjem


Mukopurulentni cervicitis
MPC izcedek (nespec.)
fragilen, krvaveč cerviks
postkoitalne krvavitve
KT, NG
MPC diagnoza
pregled endocervikalnega brisa

barvanje po gramu (>30 nevtrofilcev, intracelularni Gram neg. koki)

kultura NG, PCR
kultura CT, PCR, DIF

MPC zdravljenje
NG:ceftriakson 250 mg enkrat
CT: doksiciklin 7 dni ali azitromicin 1g
zdravljenje partnerja, abstinenca
Vnetje rodil
Vnetje rodil
endometritis
salpingitis
peritonitis
tubo-ovarijski absces
Vnetje rodil
Vnetje rodil
Povzročitelji VR
KT, NG
Mikroor.vag.flore (anaerobi, G.vag., H.influenzae, enterične Gram neg., Streptoccocus agalactiae)
Mycoplasma hominis
Ureaplasma urealyticum
VR diagnoza
znaki in znamenja bolezni različno izraženi
klinična slika slabo korelira z dg.
pomemben podatek o prevalenci SPB
če ne zdravimo - kronična oblika
veliko tihih okužb
KT in posledice
kakšna je stopnja posledic povezanih z okužbo

ZMN 5-25% (NL 0.43%)
tubarni vzrok nepl. 10-20 % (NL 0.07%)
kronična bolečina 18-30% (NL 0.02%)
VR klinična slika
bolečina v sp.delu trebuha (ZMN, app., endometrioza)
nenormalna krvavitev (prekin.k, disf.krv.,RMV, tujki)
dispareunija (endometrioza)
nenormalen vaginalni izcedek (vagin. in cervikalne ok., tujki)
VR minimalni kriteriji
bolečina v sp.delu trebuha
palpatorna občutljivost adneksov
občutljivo premikanje cerviksa
VR dodatni kriteriji
povišana TT nad 38 st.
nenormalen vag. in cervik. izcedek
povišani param. vnetja (SR, CRP)
potrditev povzročitelja ( C.T., N.G.)

VR zdravljenje
takoj, empirično
antibiotično kritje vseh povzročiteljev
potrditev povzročiteljev - zdravljenje partnerjev
VR zdravljenje
BOLNIŠNIČNO: nejasna diag. (app.)
nosečnice
slabo sodelovanje
neusp. peror.zdr (72 ur) močno izraženi znaki
TOA
imunokompromitirani
VR parenteralno zdravljenje
gentamicin ali azitromicin iv
in
klindamicin iv

Parenteralno zdr. 24 ur po izboljšanju zamenjamo s peroralnim zdr.: 14 dni

doksiciklin ali azitromicin
IN
klindamicin, metronidazol

VR ambulantno zdravljenje
doksiciklin ali azitromicin
IN
metronidazol 7-14 dni

Okužbe v nosečnosti
OKUŽBE
v nosečnosti (zapleti v nosečnosti)
poporodni endometritis - neplodnost
okužba otroka
KT – SPONTANI SPLAVI
izsledki raziskav – je povezava
ponavljajoči splavi – ni pojasnjena povezava, vseeno testiranje
KT – UPN -ENDOMETRITIS

priporočilo: pred UPN testiranje rizičnih
RSK – profilaksa azitromicin 1g pred UPN mladostnice
KT – PRM
nasprotujoča mnenja
večja povezava – akutno vnetje
intaktni jajčni ovoji
KT-POPORODNI ENDOMETRITIS
endometritis po porodu, vnetje rodil, Asherman?
residua po porodu
PRESEJANJE KT V NOSEČNOSTI
samo na nekaterih klinikah
določitev optimalnega časa za testiranje
št.testiranj
izbor laboratorijske metode (LCR?)
enkratno testiranje
ZDRAVLJENJE
eritromicin
amoksicilin
azitromicin
NADZOROVANJE ZDRAVLJENJA
obvezno testirati in zdraviti partnerje
abstinenca 7 dni
kontrola čez 3 tedne (kultura, PCR)

Mladostnice
Seksualno obnašanje :

zanikanje simptomov bolezni
slabo zaupanje med partnerji

Pregled dežel
Švedska 1980 15-20 %
1994 5-10%
ZDA 1985 25 %
1995 2.8%-9.4%

EU 17 2000 <17 let 2.1%
>19 let 1.3%

Rezultati
Selektivno presejanje
< 25 let (19 let)

> 1 partner
nov partner
neuporaba kondoma
STD anamneza

Zaključki -mladostniki
Slovenija nizka prevalenca - sistemsko presejanje ni potrebno

Selektivno presejanje : pri mladostnikih

Zdravljenje: azitromicin 1g
Problem: moški

ZAKLJUČKI - KT
zagotoviti sredstva
določiti laboratorijske metode
izračunati učinkovitost vložka

izdelati priporočila
izobraziti izvajalce
obveščati ljudi

nKLAMIDIJA TRAHOMATIS
nKlamidija trahomatis
nmukopurulentni cervicitis
nvnetje rodil
nklamidijska okužba in nosečnost
nmladostniki – skupina s povečanim tveganjem
nMukopurulentni cervicitis
nMPC izcedek (nespec.)
nfragilen, krvaveč cerviks
npostkoitalne krvavitve
nKT, NG
nMPC diagnoza
npregled endocervikalnega brisa
n
nbarvanje po gramu (>30 nevtrofilcev, intracelularni Gram neg. koki)
n
nkultura NG, PCR
nkultura CT, PCR, DIF
n
n
n
nMPC zdravljenje
nNG:ceftriakson 250 mg enkrat
nCT: doksiciklin 7 dni ali azitromicin 1g
n zdravljenje partnerja, abstinenca
n        Vnetje rodil
nVnetje rodil
nendometritis
nsalpingitis
nperitonitis
ntubo-ovarijski absces
nVnetje rodil
nVnetje rodil
nPovzročitelji VR
nKT, NG
nMikroor.vag.flore (anaerobi, G.vag., H.influenzae, enterične Gram neg., Streptoccocus agalactiae)
nMycoplasma hominis
nUreaplasma urealyticum
nVR diagnoza
nznaki in znamenja bolezni različno izraženi
nklinična slika slabo korelira z dg.
npomemben podatek o prevalenci SPB
nče ne zdravimo - kronična oblika
nveliko tihih okužb
n KT in posledice
nkakšna je stopnja posledic povezanih z okužbo

        ZMN    5-25% (NL 0.43%)

        tubarni vzrok nepl. 10-20 % (NL 0.07%)

        kronična bolečina 18-30% (NL 0.02%)

nVR klinična slika
nbolečina v sp.delu trebuha (ZMN, app., endometrioza)
nnenormalna krvavitev (prekin.k, disf.krv.,RMV, tujki)
ndispareunija (endometrioza)
nnenormalen vaginalni izcedek (vagin. in cervikalne ok., tujki)
nVR minimalni kriteriji
nbolečina v sp.delu trebuha
npalpatorna občutljivost adneksov
nobčutljivo premikanje cerviksa
nVR dodatni kriteriji
npovišana TT nad 38 st.
nnenormalen vag. in cervik. izcedek
npovišani param. vnetja (SR, CRP)
npotrditev povzročitelja ( C.T., N.G.)
nVR zdravljenje
ntakoj, empirično
nantibiotično kritje vseh povzročiteljev
npotrditev povzročiteljev - zdravljenje partnerjev
nVR zdravljenje

BOLNIŠNIČNO:      nejasna diag. (app.)

                                nosečnice

                                slabo sodelovanje

                                neusp. peror.zdr (72 ur)                      močno izraženi znaki

                                TOA

                                imunokompromitirani

nVR parenteralno zdravljenje
ngentamicin ali azitromicin iv

                      in

nklindamicin iv
n
nParenteralno zdr. 24 ur po izboljšanju zamenjamo s peroralnim zdr.: 14 dni
n
ndoksiciklin ali azitromicin

                    IN

nklindamicin, metronidazol
n
nVR ambulantno zdravljenje
ndoksiciklin ali azitromicin

                            IN

nmetronidazol 7-14 dni
n
nOkužbe v nosečnosti
nOKUŽBE
nv nosečnosti (zapleti v nosečnosti)
npoporodni endometritis - neplodnost
nokužba otroka
nKT – SPONTANI SPLAVI
nizsledki raziskav – je povezava
nponavljajoči splavi – ni pojasnjena povezava, vseeno testiranje
nKT – UPN -ENDOMETRITIS
npriporočilo: pred UPN testiranje rizičnih
nRSK – profilaksa azitromicin 1g pred UPN mladostnice
nKT – PRM
nnasprotujoča mnenja
nvečja povezava – akutno vnetje
nintaktni jajčni ovoji
nKT-POPORODNI ENDOMETRITIS
nendometritis po porodu, vnetje rodil, Asherman?
nresidua po porodu
nPRESEJANJE KT V NOSEČNOSTI
nsamo na nekaterih klinikah
ndoločitev optimalnega časa za testiranje
nšt.testiranj
nizbor laboratorijske metode (LCR?)
nenkratno testiranje
nZDRAVLJENJE
neritromicin
namoksicilin
nazitromicin
nNADZOROVANJE ZDRAVLJENJA
nobvezno testirati in zdraviti partnerje
nabstinenca 7 dni
nkontrola čez 3 tedne (kultura, PCR)
n
nMladostnice

Seksualno obnašanje :

                          zanikanje simptomov bolezni 

           slabo zaupanje med partnerji

 

 

nPregled dežel
nŠvedska   1980            15-20 %

   1994             5-10%

nZDA          1985              25 %

   1995             2.8%-9.4%

nEU 17        2000             <17 let 2.1%

                         >19 let 1.3%

   

  

n
nRezultati
nSelektivno presejanje
n< 25 let (19 let)
n
n
n                         > 1 partner
n                                  nov partner
n                                  neuporaba kondoma
n                          STD anamneza
n            
nZaključki -mladostniki

Slovenija nizka prevalenca - sistemsko          presejanje ni potrebno

Selektivno presejanje : pri mladostnikih

n

Zdravljenje: azitromicin 1g

Problem: moški

 

n
nZAKLJUČKI - KT

zagotoviti sredstva

določiti laboratorijske metode

izračunati učinkovitost vložka

n

                     izdelati priporočila

                     izobraziti izvajalce

                     obveščati ljudi

n