Poslovanje zasebne ambulante

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (financni.doc)financni.doc113 kBPOSLOVANJE ZASEBNE AMBULANTE (S KONCESIJO)

1. PRIHODKI

1. ZZZS – obvezno zdravstveno zavarovanje
2. PZZ (Vzajemna, Adriatic,Triglav) – prostovoljno zdravstveno zavarovanje.
3. Dežurstva
4. Potrdila, spričevala in druge usluge

ODHODKI

1. Osebni dohodek zdravnika in med. sestre
2. Obveznosti
3. Najemnina
4. Laboratorijske storitve
5. Materialni stroški
6. Oprema – nakup in vzdrževanje
7. Izobraževanje


PRIHODKI

1.Prihodki iz ZZZS predstavljajo okoli 85 celotnih prihodkov ambulante.

ZZZS plača zdravniku glavarino in storitve (pregledi in posegi).

a) Glavarina je število oseb, ki je določenega zdravnika izbralo za osebnega zdravnika in predstavlja približno polovico prihodka. Na podlagi števila opredeljenih zavarovanih oseb, ki se ugotavlja štirikrat letno (28. februarja, 31. maja, 31. avgusta in 30. novembra), se izračunajo količniki za glavarino.
Količniki za glavarino se izračunajo tako, da se število opredeljenih zavarovanih oseb množi s količnikom, ki je različen glede na starost zavarovane osebe.

STAROST KOLIČNIKI
Do 1 leta 3,0
1- 6 leta 1,9
7 – 18 let 0,88
19 – 49 let 0,84
50 – 64 let 1,4
65 – 74 let 2,2
Nad 75 let 3,0


Pri izračunu obveznosti Zavoda do izvajalca se glavarinski količniki priznajo v celoti do 2.250 opredeljenih zavarovanih oseb (2.880 količnikov), nato pa po regresijski formuli: 90 količnikov za od 2.251 do 2.500 opredeljenih zavarovanih oseb (od 2.881 do 3.200 količnikov), itn.
Predvideno število količnikov letno na zasebnega zdravnika je iz glavarine 27.590

b) Storitve – vsak bolnikov obisk v ambulanti ali zdravnikov obisk na domu prinaša določeno število količnikov iz storitev.
Prihodki iz obiska se izračunajo glede na število in tip obiskov.

Storitev število količnikov
kratek obisk 1, 5
prvi kurativni pregled 3, 6
ponovni kurativni pregled 2, 3
preventivni pregled odraslega 13, 0
priprava bolnika za oceno na invalidski komisiji 13, 0
obsežen pregled 28, 0
lažje dostopen hišni obisk 12, 0
težje dostopen hišni obisk 20, 0
mali poseg 2, 0
Srednji poseg 4, 0
veliki poseg 7, 0
obsežno delo 18, 0

.
Predvideno število količnikov letno na zasebnega zdravnika je iz storitev 27.488

2. Iz PZZ dobi zdravnik okoli 15 sredstev storitev.

3. Prihodki iz dežurstev so odvisni od števila dežurstev.Vsak zdravnik, ki dela v osnovni zdravstveni dejavnosti in ima registrirane bolnike, mora sodelovati tudi pri izvajanju dežurne zdravniške službe na svojem območju. Račun izstavi javnemu zavodu, ki praviloma organizira dežurno in urgentno službo.

4. Zdravniška potrdila, obrazce za odobritev dodatka za nego in tujo pomoč, obrazce za oceno telesne okvare, spričevala, mrliške preglede, krajevne oglede, predhodne in obdobne preglede delavcev, cepljenja ipd. zdravnik zaračuna ustreznim naročnikom: policiji, občini, podjetju, posameznikom.
Ceno za določeno storitev praviloma določi Zdravniška zbornica Slovenije.

ODHODKI

1. Osebni dohodki zaposlenih in prispevki
Plača s prispevki (zavarovanje, dohodnina...) za medicinsko sestro, čistilko itd. "Plačo" zasebnega zdravnika predstavlja vsota, ki ostane, ko od vseh prihodkov odštejemo vse odhodke.
2. Prispevki za socialno varnost zasebnega zdravnika in davki - članarine, zavarovalnine (nezgodno, za strokovno napako...)
3. Stroški poslovnega prostora
Večinoma zasebni splošni zdravniki opravljajo svojo dejavnost kot najemniki v prostorih zdravstvenega doma. Najemnina naj bi bila po priporočilih Zdravniške zbornice neprofitna, vendar večinoma ni tako. Stroške predstavljajo tudi obratovalni stroški (voda, elektrika...).
4. Laboratorijske storitve
ZZZS je v svojem planu in izračunu prispevka predvidel tudi znesek za laboratorijske preiskave (11.000 EUR (2.637.113 SIT) na leto oz. cca. 42 EUR na dan). Ta znesek naj bi pokril vse laboratorijske preiskave (razen seriološke preiskave na boreliozo, TSH, HIV). Ker je znesek zelo skopo odmerjen mora zdravnik najti pravo ravnovesje med strokovnostjo in ekonomičnostjo.
5. Materialni stroški (inštrumenti, sanitetni material, nekatera ampulirana zdravila, pisarniški material)
6. Nakup in vzdrževanje opreme
Potrebna je informacijska oprema (računalnik, čitalnik za zdravstvene kartice, kartotečne omare...) in oprema za strokovno delo (merilec tlaka, tehtnica, EKG...)
7. Izobraževanje, članarine
Zasebni zdravnik jih izbere glede na svoje potrebe (obnavljanje licence na vsakih 7 let) in zanimanja.


Finančni načrt splošne ambulante:

PRIHODKI:
1. Prihodki iz ZZZS:
a) Glavarina:

Starostna skupina Št. Opredeljenih oseb Število količnikov
7 - 18 let 2 2 x 0,88 = 1,76
19 – 49 let 542 542 x 0, 84 = 455,28
50 – 64 let 507 507 x 1, 40 = 709,80
65 – 74 let 376 376 x 2, 20 = 827,20
Nad 75 let 232 232 x 3, 00 = 696,00
SKUPNO: 1659 2690
(Vrednost količnika: 435,94 SIT ( 1,819 EUR). )
Na leto bi zbral 2690 x 12 = 32.280 količnikov ( 58.722 EUR (14.072.143 SIT)) iz glavarine.

b) Storitve:
Vrsta obiska Število Št. količnikov
Prvi pregledi 2674 2674 x 3, 6= 9626
Ponovni pregledi 4039 4039 x 2, 3= 9290
Obiski brez pregleda 3086 3086 x 1, 5 = 4629
Planiran operativni poseg 86 86 x 18 = 1548
Za invalidsko komisijo 14 14 x 13 = 182
Preventivni pregled 128 128 x 13 = 1664
Hišni obiski 60 x 60 x 12 = 720
Skupaj: 27.659 količnikov ali 50.312 EUR( 12.056.177 SIT)

Ker je zdravnik opravil več kot 85 dogovorjenega programa preventive in je opravil več kot 13.000 količnikov iz obiskov ter po št. napotitev na sekundarno raven ni odstopal od povprečja v RS za več kot 2 standardni deviaciji mu bodo plačali za storitve 92 količnikov, ki jih je dosegel pri glavarini 29.697 količnikov (54.020 EUR, 12.945.355 SIT)2. Prihodki iz PZZ:
približno 15 od opravljenih storitev: 50.312 EUR x 0,15 = 7547 EUR ( 1.808.515 SIT)

3. Zdravniška potrdila, ipd: 1250 EUR (300.000 SIT)

5. Prihodki iz dežurstev: 15.020 EUR (3.600.000 SIT)

SKUPNO: 136.550 EUR (32.726.000 SIT)

EUR SIT
ZZS: - glavarina 58.722 14.072.143
- storitve 54.020 12.945.355
PZZ 7.547 1.808.515
Zdravniška potrdila, ipd 1.250 300.000
Dežurstva 15.020 3.600.000
SKUPAJ: 136.550 32.726.000

ODHODKI:

a) če zdravnik ostane v zdravstvenem domu (neprofitna najemnina):
EUR SIT
Najemnina za prostor 420 100.000
Razni stroški (čiščenje, varovanje, voda, elektrika, telefon, zavarovanje) 840 200.000
Material (cepiva, povoji, zdravila…) 420 100.000
Dohodek sestre 2085 500.000
Laboratorij 1252 300.000
SKUPAJ: 5020 1.200.000
SKUPAJ LETNO: 60.240 14.400.000

Za ambulanto pa zdravnik potrebuje še: mizo (635 EUR (150.000 SIT)), omare (1250 EUR (300.000 SIT)), računalnik + računalniški program (2500 EUR (600.000 SIT)), merilce tlaka, termometre, EKG ... skupaj za približno 21.000 EUR (5.030.000 SIT) opreme za katero lahko vzame kredit.
Dovoljena kreditna obremenitev je 30 neto OD. Če je to recimo 500 EUR mesečno, bi tak kredit odplačeval 49 mesecev ( 4 leta in 1 mesec).

Če povzamemo:

Zdravniku, ki ima ambulanto v zdravstvenem domu bi ostalo v prvih 4 letih in 1 mesecu letno (ob odplačevanju kredita): 70.310 EUR (mesečno: 5860 EUR), po odplačilu kredita po 4 letih in 1 mesecu pa letno: 76.310 EUR in mesečno 6360 EUR.