Biologija celice - izpiski iz knjige

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (Biologija_celice.docx)Zapiski pri biologiji celice9253 kB

Kazalo
CELIČNE MEMBRANE 9
ZGRADBA BIOLOŠKE MEMBRANE 9
LIPIDI V MEMBRANAH 9
MEMBRANSKI PROTEINI 9
OGLJIKOVI HIDRATI V MEMBRANI – GLIKOKALIKS 10
MEMBRANSKE DOMENE, RAFTI IN CELIČNA POLARNOST 10
MEMBRANSKA VISKOZNOST ALI FLUIDNOST 11
MEMBRANSKI TRANSPORT IN SIGNALIZACIJA 12
MEMBRANSKE ČRPALKE 12
PRENAŠALCI 12
KANALI 12
RAZLIČNE VRSTE TRANSPORTOV SKOZI MEMBRANO 13
AKTIVNI TRANSPORT črpalke 13
ENOSTAVNA DIFUZIJA 14
POSPEŠENA DIFUZIJA 15
MEDCELIČNA SIGNALIZACIJA 15
CELIČNI POVRŠINSKI RECEPTORJI IN CELIČNE SIGNALNE MOLEKULE 16
POMEMBNEJŠE POTI ZNOTRAJCELIČNEGA PRENOSA SPOROČIL 16
CELIČNI STIKI 17
MOLEKULE MEDCELIČNIH POVEZAV 18
KADHERINI (od kalcija odvisni adherentni proteini) 18
SELEKTINI 18
SUPERDRUŽINA IMUNOGLOBULINOM SORODNIH MOLEKUL (IgSF) 18
INTEGRINI 18
VRSTE MEDCELIČNIH POVEZAV IN STIKOV 20
NEPREHODNE POVEZAVE 20
MEHANSKE POVEZAVE 20
PREHODNE POVEZAVE 21
MEDCELIČNINA IN BAZALNA LAMINA fibrilarni proteini medceličnine? 23
BAZALNA LAMINA 25
CITOSOL IN CITOSKELET 25
AKTINSKI FILAMENTI - MIKROFILAMENTI 26
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI 26
DINAMIKA SESTAVLJANJA AKTINSKIH FILAMENTOV 26
NA AKTIN VEZAVNI PROTEINI IN ORGANIZACIJA AKTINSKIH FILAMENTOV 27
MIOZINI – MOTORNI PROTEIN AKTINA 28
MIOZIN V NEMIŠIČNIH CELICAH 28
LOKOMOCIJA CELIC – AMEBOIDNO GIBANJE 28
SKELETNA MIŠIČNA CELICA: ZGRADBA SARKOMERE 29
GLADKA MIŠICA 29
INTERMEDIARNI FILAMENTI - IF 30
ZGRADBA IN FUNKCIJA 30
SKUPINE INTERMEDIARNIH FILAMENTOV IN NJIHOVA VLOGA 30
MIKROTUBULI - MT 31
ZGRADBA IN NASTANEK MIKROTUBULOV 32
DINAMIČNA NESTABILNOST MT 32
POMEN PROTEINOV VEZANIH NA MIKROTUBULE (MAP) 33
MOTORNI PROTEINI MIKROTUBULOV 33
BIČKI IN MIGETALKE ??? 34
BAZALNO TELO IN CENTRIOL 35
ENDOMEMBRANSKI SISTEM 35
ENDOPLAZEMSKI RETIKULUM 35
ZRNATI (GRANULARNI) ENDOPLAZEMSKI RETIKULUM 35
GLADKI (AGRANULARNI) ENDOPLAZEMSKI RETIKULUM 36
MODIFICIRANJE PROTEINOV V LUMNU ER 37
GOLGIJEV APARAT 39
ZGRADBA IN VLOGA GOLGIJA 39
TRANSPORTI V GOLGIJEVEM APARATU 39
ERGIC 40
VEZIKULARNI TRANSPORT 41
KLATRINSKI MEŠIČKI 41
SIDRANJE MEŠIČKOV 42
ZLIVANJE MEMBRAN MEŠIČKOV 42
SEKRECIJSKA IN ENDOCITOTSKA POT 43
EKSOCITOZA 43
USMERJANJE PRODUKTOV IZ TRANS GOLGIJEVEGA MREŽJA PROTI PLAZMALEMI 43
ENDOCITOZA 44
FAGOCITOZA 44
PINOCITOZA 45
RECEPTORSKA ENDOCITOZA 45
TRANSCITOZA 46
RECIKLIRAJOČI ENDOSOM 46
VSTOP PATOGENOV V CELICO 46
LIZOSOMI IN RAZGRADNJA SNOVI 47
NASTANEK LIZOSOMA IN MOLEKULARNA ZGRADBA 47
LIZOSOMI – STIČIŠČA RAZGRADNIH POTI 47
RAZGRADNJA CITOSOLNIH PROTEINOV V LIZOSOMU 48
PROTEASOMSKA RAZGRADNJA 48
LIZOSOMSKE BOLEZNI 48
MITOHONDRIJI 49
ZGRADBA MITOHONDRIJEV 49
DVE MEMBRANI Z RAZLIČNO SESTAVO IN NALOGAMI 49
METABOLNI PROCESI V MITOHONDRIJU 49
TRANSPORT METABOLITOV 51
TRANSPORT PROTEINOV V MITOHONDRIJ 52
DEDNI MATERIAL IN IZVOR MITOHONDRIJEV 53
PEROKSISOMI 54
NALOGE PEROKSISOMOV 54
BIOGENEZA PEROKSISOMOV 54
JEDRO 55
ZGRADBA JEDRA 55
KOMUNIKACIJA 56
SELEKTIVNI TRANSPORT PROTEINOV SKOZI JEDRNI PORNI KOMPLEKS 56
VNOS V JEDRO 57
IZNOS IZ JEDRA 57
JEDRCE 57
OBMOČJA IZRAŽANJA IN UTIŠANJA 59
DNA 59
KROMATIN 59
HISTONI IN NUKLEOSOMI 59
SEMIKONZERVATIVNO PODVOJEVANJE DNA 61
DELITVENO VRETENO 62
KROMOSOM 62
KOLIČINA DNA V KROMOSOMIH 62
UREDITEV DNA V KROMOSOMIH 63
HIERARHIJA ZVIJANJA DNA VIJAČNICE 63
DOLŽINA TELOMER, STARANJE IN BOLEZNI ČLOVEKA 64
METAFAZNI KROMOSOM 64
AVTOSOMI IN KROMOSOMA X IN Y 64
GEN IN GENOM 65
EVKARIONTSKI GEN 65
EPIGENETIKA 66
HETEROKROMATIN IN EVKROMATIN 66
CELIČNI CIKEL !!!!!! 69
FAZE CELIČNEGA CIKLUSA 69
KONTROLA CELIČNEGA CIKLA 69
REGULACIJA CELIČNEGA CIKLA 71
Mehanizmi, ki regulirajo aktivnost ciklin-Cdk kompleksa 71
FAZA S 72
FAZA M 73
CITOKINEZA 75
POVZETEK POMEMBNEJŠIH PROTEINOV IN NJIHOVIH FUNKCIJ 75
MEJOZA 76
REGULACIJA MEJOZE 77
HOMOLOGNA REKOMBINACIJA 77
DOLOČITEV SPOLA 78
RAZVOJ GONAD 78
TIPI CELIC V RAZVOJU GONAD 79
TRIJE TIPI KANALOV 79
MEHANIZEM PRIMARNE DOLOČITVE SPOLA 79
DIFERENCIACIJA TESTISOV IN JAJČNIKOV 79
RAZVOJ GENITALIJ 80
MOTNJE V RAZVOJU SPOLA 80
GAMETOGENEZA 81
SPERMATOGENEZA 81
OOGENEZA 82
OPLODITEV 83
INTERAKCIJA MED JAJČECEM IN SEMENČICO 83
SPREMEMBE V JAJČECU IN NJEGOVO AKTIVIRANJE PO OPLODITVI 83
IMUNSKI SISTEM 84
IMUNSKI ODZIV 85
IMUNOGLOBULINI 87
VARIABILNOST IMUNOGLOBULINOV ?? 88
GENETSKI KOD 89
MUTACIJE 89
GENSKE (=TOČKOVNE) MUTACIJE 89
POPRAVLJANJE NAPAK IN POŠKODB DNA 90
BOLEZNI ZARADI NAPAK V POPRAVLJANJU DNA 91
MOBILNI GENETSKI ELEMENTI 91
VLOGA HOMOLOGNE IN NEHOMOLOGNE REKOMBINACIJE 91
KROMOSOMSKE MUTACIJE 92
ŠTEVILČNE MUTACIJE 92
POLIPLOIDIJE 92
ANEVPLOIDIJE 92
MIKSOPLOIDIJE 93
PRIMERI ŠTEVILČNIH MUTACIJ 93
STRUKTURNE MUTACIJE 93
DELECIJA 93
DUPLIKACIJA 94
INVERZIJA 94
TRANSLOKACIJA 95
DEDOVANJE 95
MNDLOVI ZAKONI 95
VRSTE DEDOVANJ 95
AVTOSOMNO DOMINANTNO EDOVANJE 95
AVTOSOMNO RECESIVNO DEDOVANJE 96
KODOMINANTNO DEDOVANJE 97
X-VEZANO DOMINANTNO DEDOVANJE 97
X-VEZANO RECESIVNO DEDOVANJE 97
Y-VEZANO DEDOVANJE 97
ODSTOPANJA OD MENDLOVIH ZAKONOV 97
VEZANO DEDOVANJE 97
UNIPARENTALNA DIPLOIDNOST IN DISOMIJA 97
STARŠEVSKO / GENOMSKO VTISNENJE 98
MITOHONDRIJSKO DEDOVANJE 99
MOZAICIZEM, HIMERIZEM IN MIKROHIMERIZEM 100
PENETRANCA IN EKSPRESIVNOST 100
ANTICIPACIJA 101
PLEOTROPIZEM 101
EPISTAZA 101
LETALNI ALELI 101
MULTIPLI ALELI 101
NEPOPOLNA DOMINANCA 102
KODOMINANCA 102
POLIGENO DEDOVANJE 102
MULTIFAKTOSKO DEDOVANJE 103
FENOKOPIJA 103
RAKAVA CELICA 104
ONKOGENI 105
β-katenin 105
TUMORSUPRESORSKI GENI (TSG) 106
p53 106
APC 106
CELIČNO-BIOLOŠKE ZNAČILNOSTI RAKAVIH CELIC 107
MATIČNE CELICE 107
INDUCIRANE PLURIPOTENTNE MATIČNE CELICE (iPMC, angl.: iPSC) 108
ODRASLE MATIČNE CELICE 108
RAKAVE MATIČNE CELICE 109
CELIČNA SMRT 109
APOPTOZA 109
MEHANIZMI REGULACIJE APOPTOZE 109
EKSTRINZIČNA APOPTOTSKA POT 110
INTRINZIČNA APOPTOTSKA POT 110
BOLEZNI POVEZANE Z APOPTOZO 111
CELIČNO STARANJE 111