Zbrana vprašanja ustnih izpitov (2009/10)

Jezernik
Vsak dobi dve že v naprej določeni vprašanji

 Korelacija med dolžinami telomer in celičnim ciklusom
 Presledkovni stiki (naloge, proteini)
 CFTR (način dedovanja, kateri protein je okvarjen, kaj povzroča)
 GA (mehanizmi)
 Hemofilija (5 načinov, da je ženska hemofilik, povezava z rekombinacijo)
 Zakaj se nekateri proteini sintetizirajo v citosolu, nekateri pa v ER
 Lizosom (splošno, obolenja)
 Duschennova mišična distrofija
 MAP proteini
 Alelno izključevanje
 Imunoglobulini (zgradba, zakaj se bere le en set alelov, geni za lahko verigo)
 Geni za hemoglobin
 X dedovane bolezni
 AB0 genski polimorfizem
 Mikrotubuli (gibanje, deinamika)
 Ionski kanali (princip delovanja)
 Endosomi
 Apoptoza (kaspaze, fiziološki in patološki dejavniki)
 Peroksisomi
 Anemija srpastih celic
 Vezikularni transport ER GA
 P53
 Polidaktilija
 Elektronske mikrografije (apoptoza, ER, GA)
 Rodovniki (vrste dedovanja (avtosomno dominantno, gonadalni mozaicizem))
 Mozaicizem
 Avtosomna letalna dominantnost
 Dominantno x dedovanje
 Mitohondrijsko dedovanje
 Medcelični stiki (koneksoni, tesni stiki, mehanski stiki)
 V/T snare
 MHC molecule
 G1 faza cc (regulacija)
 Materinsko dedovanje
 Družinska hiperholesterolamija
 Vse možne razgradnje v celici
 Uniparentalna disomija (nastanek, posledice, razlaga posledic)
 Kontrola CC
 Spiralizacija kromatina
 Tirozin kinazni receptorji
 Določitev spola
 Oploditev
 Peroksisom (nastanek, encimi, od kod lipidi proteini, procesi, bolezni)
 2. Mendlov zakon
 Homologna nealelna rekombinacija
 Kinezini
 Poligensko dedovanje
 Nepripenjanje mikrotubulov na kinetohorje (posledice, kateri faktor to uravnava)
 Jedrni porni kompleks
 Prehod nevtrofilcev skozi stene žil


Strle
Vlečeš dva listka, enega iz prve polovice predavanj, drugega iz druge polovice, vprašanja so prepisane izpitne teme (podteme)

 Zgradba in mehanizem gibanja bička, migetalke, centriol in bazalno telesce
 Vzroki in posledice negibljivosti bičkov/migetalk
 X vezano recesivno dedovanje
 Homozigotnost, heretozigotnost, hemizigotnost
 Zapis na kromosomu X
 Zakonitosti dedovanja
 Dedovanje hemofilije
 Klonska inaktivacija kromosoma X
 MAP proteini
 Alelno izključevanje
 ER (sinteza na ER, kotranslacijski in posttranslacijski transport, vgradnja proteinov, vloga gladkega ER)
 S kakšnimi vezikli se transportirajo proteini med ER in GA
 Signalna hipoteza
 Avtosomno dominantno dedovanje (zakonitosti, bolezni)
 Dominantna homozigotna letalnost
 Penetranca, ekspresivnost
 Faze celičnega cikla
 Stop kontrolne točke
 Lizosomi (nastanek, izvor suvstrata, lastnosti, bolezni, pH in zakaj)
 Celične osnove Mendlovih zakonov in veljavnost
 1. Mendlov zakon in njegova veljavnost
 Kromatida, kromosom , kinetohor, DNA, centromera, telomere, progavost, kariotp
 G1 faza
 Splošno o mutacijah
 Membrana
 X vezano recesivno dedovanje
 Kromosomske mutacije
 Ekstracelularni matriks
 Jedrna lamina
 Y kromosom
 Transport znotraj GA
 Dedovanje barvne slepote
 Tesni stiki
 Anevploidiji (v 1. in drugi mejotski delitvi, v mitotski delitvi)
 Anevploidija in poliploidija
 Posledice nerazdvajanja
 Receptorji, efektorji
 Kaj se zgodi z ligandom, ki se veze na receptor
 Na kaj deluje aktiviran G protein
 Adenilat ciklaza, fosfolipaza C (vloga)
 Glikoproteini in glikolipidi v celični membrane kot receptorji
 Mikrohimerizem, miksoploidija, zarodni in somatski mozaicizem
 Kontraktilni obroč
 CAM molecule
 Celični ciklus (kontrola, potek, ciklini in kinaze, Rb protein)
 Endomitoza in endoreduplikacija
 Integrini, povezave celica-ECM, celica-celica
 Avtosomno recesivno dedovanje (zakonitosti, konsangvinost, izguba heterozigotnosti)
 Peroksisomi
 Točkovne mutacije
 Mitoza (potek, mikrotubuli, regulacija)
 ATP črpalke (P, V, F; Na/K črpalka, ABC transporterji)
 Sklopljenje različnih transportov (parietalne celice, enterociti, eritrociti)
 Transporterji
 Ph v limfocitih
 Alelna in lokusna heterogenost, alelno neskladje
 S, G2 faza cc
 Proteini pri aktinu
 Kromosom
 Rekombinacije (homologna, splošna mejotska rekombinacija; mitotska rekombinacija; potek rekombinacije, križne strukture in heterodupleksi, izomerizacija; izmenjava sestrskih kromatid; nerecipročna rekombinacija in genska konverzija)
 Modificiranje genov pri starših
 MAP proteini, dinein, kinezin


Veranič
Dobiš listek z dvema vnaprej določenima vprašanjema

 Kotranslacijski transport do ER
 Mitohondrijsko dedovanje in bolezni
 Celične povezave z intermediarnimi filamenti, akcesorni proteini in bolezni
 Sarkomera
 Fibrilarni proteini
 Motorni proteini pri mikrotubulih
 Medcelične povezave in stiki (zgradba, funkcija)
 Protoonkogen, onkogen
 Endocitoza in družinska hiperholesterolemija
 Nelegitimna homologna rekombinacija
 Kotransport do ER
 Mitohondrijsko dedovanje
 Aktinski filamenti
 Sinaptični kompleks
 Premikanje celice po podlagi
 Penetransca in ekspresivnost
 Razlike med aktinskimi in intermediarnimi filamenti
 Zorenje prepisne enote za variabilno regijo Ig
 Transport skozi membrano
 Motorni proteini aktinskih filamentov

Zbrana so vprašanja prvih treh rokov, ki so jih kolegi zapisali na googlegroup. Upam, da bodo komu v pomoč.
Srečno pri izpitu!