Pisna vprašanja

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (biol_6_94.doc)biol_6_94.doc30 kB
1. Zakaj je cAMP sekundarni obveščevalec?

2. Kako nastaja cAMP?

3. Opiši razliko med ptoteini v plazmalemi!

4. Skiciraj integralne in periferne proteine v povezavi s plazmalemo!

5. Skiciraj načine obnavljanja (povečevanja) in odcepljanja delov plazmaleme - proces kroženja membran

6. Kateri membr. organeli sodelujejo pri tvorbi lizosomov?

7. Katere encime vsebujejo peroksisomi?

8. Kateri strupen produkt nastaja v peroksisomih in kako poteka njegova razgradnja?

9. Opiši strukturne in morfološke lastnosti prokariontske DNA!

10. Ali za prokarionte veljajo Mendlovi zakoni? Obrazloži!

11. Kako je omogočeno koncentriranje encimov v lizosomu?

12. Kateri elementi citoskeleta sodelujejo pri urejenosti ekstracel. matriksa? Naštej sest. dele teh povezav.

13. Opuši funkcije fimbrina, vinkulina, gelsolina, troponina.

14. Kako se imenujejo geni, ki ne kodirajo proteinov?

15. Kje v celici so zbrane posamezne vrste teh genov?

16. Kakšen vpliv ima MPF in v kateri fazi celičnega cikla deluje?

17. Kdaj je koncentracija MPF najvišja?

18. Naštej lastnosti maligno transformiranih celic, v katerih se te razlikujejo od normalnih.

19. Katere celice so vključene v humoralni in katere v celični imunski odgovor?

20. Zakaj so Robertsonovi translokacijski heterozigoti fenotipično normalni?

21. Opiši razlike med recesivnim in dominantnim spolno vezanim dedovanjem na X kromosomu.

22. Značilnosti ABO sistema krvnih skupin

23. Kakšne narave so receptorji na plazmalemi limfocitov humoralnega imunskega odgovora?

24. Kaj je alelno izključevanje? V katerih primerih je prisotno? odg.: MHC geni, X kromosom, ABO sistem, Ig geni,...

25. Nariši shemo križne strukture pri rekombinaciji med dvema homologoma. Označi položaj rekombinacijskega nodula in smer širjenja prekrižanja.

26. V čem se razlikujejo reverzija in supresija?

27. Mehaniuzmi komplementacije mutacije

28. Katere sekvence se nahajajo na obrobju gena (robni predel)?

29. V kakšnem zaporedju se združujejo VHDJH in CH odseki RNA za težko verigo protitelesa?

30. Kaj alelno izključevanje omogoča pri tvorbi Ig v limfocitih B?

31. Kako se oblikujejo zapisi za membranske in sekrecijske IgM?

32. Naštej nivoje regulacije sinteze proteinov pri evkariontih? Katera regulacija je najpomembnejša?

33. Opiši kemično zgradbo in funkcijo (naloge) zone pellucide!

34. Kaj se sproži, ko se spermij dotakne zone pellucide?

35. Kaj nastane iz PIP2, ko se aktivira fosfolipaza C in kako delujeta produkta?

36. Nariši človeško blastocisto in označi njene strukture.

37. Ali poteka gastrulacija pod vplivom materinega ali zarodkovega genoma? Značilnosti gastrulacije pri sesalcih.

38. Katere molekule omogočajo urejanje celic v tkiva?

39. Naštej skupine genov, ki določajo telesno gradnjo!

40. Kaj je skupno homeotičnim genom?

41. Kaj je polimorfno dedovanje?
BIOLOGIJA CELICE - 1.rok Veliko sreče! Tanja Soklič & Aleš Matos1. Kako limfociti T in B prepoznavajo antigene?

2. Kaj se ob maligni transformaciji celice najbolj spremeni v ekstracelularnem matriksu in kako se to pozna?

3. Na skici označi faze celičnega ciklusa.

4. Delovanje adenilatne ciklaze

5. Pojasni princip molekularne hibridizacije

6. Presledkovni stiki

7. Receptorska endocitoza

8. Encimi na notranji mitohondrijski membrani in njihovi produkti

9. Značilnosti semiavtonomnih organelov

10. Vrste kromosomov

11. Bistvene razlike med mitozo in mejozo

12. Kaj omogoča crossing over in kaj natančno je to?

13. Nastanek in posledice translokacijskega heterozigota.

14. Nariši sarkomero.

15. Nariši pozni kompleks
BIOLOGIJA CELICE - 2.rok Veliko sreče! Tanja Soklič & Aleš Matos1. Nariši nukleosom in pojasni vlogo histona H1.

2. Opiši ribosom.

3. Določi vlogo RNA primerjev na zapozneli strani!

4. Pojasni enosmerno in dvosmerno replikacijo.

5. Nariši plazmalemo.

6. Kaj je kotranslacijski transport; navedi primer.

7. Kje nastajajo lizosomski encimi?

8. Kaj je lahko substrat v lizosomski razgradnji?

9. Razlika med mitohondrijskim im jedrnim kromosomom.

10. Iz česa so sestavljeni mikrotubuli?

11. Kaj sestavlja mikrotubule in katera struktura ima nadrejeno funkcijo?

12. Kdaj sta pojma kromosom in kromatida izenačena?

13. Kako delujejo katalitični receptorji?

14. Pojasni tip receptorja, ki je vezan na protein G.