Pisna vprašanja (2013-01-13)


1. Kaj velja za PCR:
• potrebuje termostabilna DNA polimerazo, zacetni oligonukleotid (primer), vzorec DNA in nukleotide

2. Kaj velja za biosintezo inzulina:
• poteka v citosolu
• poteka v ER
• potrebuje endopeptidazo in disulfidno izomerazo
• potrebuje endopeptidazo, glikozil-transferazo in disulfidno izomerazo
• potrebuje endopeptidazo, hidroksilazo in disulfidno izomerazo

3. Sinteza in obdelava kolagena-obkrozi kombinacijo odgovorov:
• hidroksilacija Pro zagotavlja stabilnost, hidroksilacija Lys medverizne povezave
• encimi:


4. Zaradi mutacije gena bolnika ima okvarjeno piruvat karboksilazo. Preko katerega vstopnega substrata pri njem lahko poteka glukoneogeneza?:
• piruvata
• laktata
• glicerol-3-P
• alanina


5. Katere trditve veljajo za okdidacijo etanola?
• NAD+
• NADH + H+
• citokrom P450


6. Kateri encimi NE varujejo eritrocite pred ROS:
• katalaza
• glutation reduktaza
• citokrom oksidaza
• superoksidna dismutaza
• glutation peroksidaza

7. Statini-funkcija pri zmanjsevanju holesterola-kaj naredijo

8. Katero zdravilo se ne uporablja za zdravljenje raka:
• cisplatin
• tetraciklin
• bleomicin
• mitomicin?

Poznati je bilo treba inhibitorje sinteze RNA-ne vem, ce je bilo posebno vprasanje, ali v sklopu enega:
• rifampicini
• A-amanatin
• aktinomicin D

9. Uravnavanje izrazanja genov pri evkariontih NI:
• negativno

10. Restrikcijski encim:
• ima poliklonsko mesto
• so lahko iz virusov
• so samo iz bakterij
• so endonukleaze, ki cepijo verigo DNA na specificnih mestih

11. Sekundarni prenasalci in hormoni

12. GLUT recepetorji v jetrih, misici in mozganih

13. Povezi procese in encime, ki so njihove glavne regulatorne stopnje

14. Inhibicija sinteze RNA prokariontov s:
• tetraciklini
• rifampicin?
• ?
• ...