Delni izpit II (2012/2013)

Delni izpit II (2012/2013)

Glukagon je:
-peptidni horomon
-ključni hormon homeostaze glukoze
-aktivira protein kinazo A ob vezavi na receptor
-nima receptorjev v mišiænih celicah

Fosfodiesteraze (nimajo veze s Ca2+ ioni, fosfolipaza C pa je v povezavi z njimi)
-vodijo do prekinitve prenosa signala, ki ga sproži vezava glukagona na receptor

Glukagon:
-stimulira glikogen fosforilazo s tem, ko aktivira glikogenfosforilaze kinazo

Metabolizem laktata:
-v eritrocitih nastaja laktat in se porablja v srčni mišici
-koncentracija laktata v krvi se zviša pri okvari dihalne verige in pri pomanjkanju tiamina (tiamin potrebuje piruvat dehidrogenaza za svoje delovanje)

Glikoliza:
-v aerobnih pogojih se koencimi reoksidirajo s prenosom elektronov na dihalno verigo

Fruktoza:
-ni gorivo v možganih (glukoza je)

Citratni cikel (TCA):
-ne poteka v vseh celicah človeškega telesa
-vanj vstopajo visokoenergetske spojine, ki omogočajo fosforilacije na ravni substrata
-znotraj TCA poteka dekarboksilacija v povezavi z oksidacijo

Celično dihanje:
-s prenosom elektronov na dihalno verigo se reoksidirajo tudi koencimi, ki ne nastajajo v mitohondrijskem matriksu

NADPH + H+ + O2 + RH --> NADP+ + H2O + R-OH:
napačna trditev: redukcijski ekvivalenti se pri tej reakciji iz NADPH prenesejo direktno na substrat

glukoza-6-fosfat + 2NADP+ + H2O --> X + CO2 + 2NADPH + 2H+:
-pravilna trditev: X predstavlja fosforilirano ribozo
-napačna trditev: prikazana reakcija je oksidativna dekarboksilacija, v kateri kot koencim sodeluje tiamin pirofosfat (pravilni koencim je Mg2+ in ne TPP)

Reakcija pretvorbe piruvata v oksaloacetat:
-ne poteka v vseh celicah našega telesa, saj se piruvat karboksilaza, ki katalizira reakcijo nahaja zgolj v mitohondrijih (potrebujemo tudi HCO3- in ATP)

Glukineogeneza:
-nepravilna trditev: oksidacija maščobnih kislin (MK) zagotavlja preskrbo s substrati za glukoneogenezo (produkt oksidacije MK je ponavadi ac-CoA, razen v primeru, da gre za MK z lihim številom C atomov ali pa za MK z dodatnimi metilnimi skupinami, kjer kot produkt nastane propionil-CoA, ki se lahko pretvori v sukcinil CoA, ki je del citratnega cikla. Sukcinil-CoA se nato pretvori do oksaloacetata, ki pa je intermediat glukoneogeneze)
-pravilna trditev: glukoneogeneza NE omogoča nadomeščanja glikogenskih zalog po prenehanju stradanja

Ketonske spojine:
-acetat ni ketonska spojina
-ketronske spojine so: aceton (pozor!, se ne porablja v metabolnih procesih, ker ga izdihamo), acetoacetat in beta-hidrokisbutirat
- če ni ac-CoA ketonske spojine ne nastajajo

Katabolizem MK:
-ne poteka brez prisotnosti kisika!
-najprej poteče oksidacija nato hidracija (ne dehidracija!!!), sledi še ena oksidacija, zadnjo reakcijo pa katalizira tiolaza, krog se nato ponavlja

Katabolizem maščob:
-glicerol nastane s hidrolizo maščob in lahko vstopa v glikolizo prek dihidroksiacetonfosfata (DHAP)