Pisni izpit (30.8.2002)

1. Napiši 3 reakcije, pri katerih nastane acetilCoA.
2. Shematsko prikaži razgradnjo fruktoze v telesu (do intermediatov glikolitičnega zaporedja).
3. Kateri je najpomembnejši korak pri razgradnji maščobnih kislin. Prikaži ga!
4. Kako poteka razgradnja serina
5. Nastanek PRPP (reakcija). Vloga PRPP pri sintezi nukleotidov.
6. Kako deluje insulin pri prenosu signala v celici
7. Reakcija DNA polimeraze. Pomen oligonukleatidnih primerjev za DNA polimerazo.
8. Razlike med prokariontsko in evkariontsko mRNA.
9. Kakšne so vloge encimov endonukleaz, reverzne transkriptaze, ligaze v tehnologiji rekombinantne DNA
10. Napiši dva procesa detoksifikacije endogenih spojin, ki potekata v jetrih.