Pisna vprašanja (2008-05-28)

1.povezi ustrezne koencime z ustreznimi reakcijami

-vitamin C
-vitamin D
-PLP
-nadph
...

-sinteza kolagena
-transaminacije
-metabolizem kalcija
-sinteza holesterola
...

2.Napisi reakcije z laktat dehidrogenazo, piruvat dehidrogenazo in glutamat dehidrogenazo. Kaj se dogaja na kemijskem nivoju
3.Napisi reakciji oksidativne fosforilacije ter eno reakcijo fosforilacije na ravni substrata. Kaj omogoèa nastanek ATP pri posamezni reakciji
4.Shematsko prikazi porabo beta-hidroksibitirata mozganih. Kako iz njega dobimo energijo
5.holesterol + palmitoilQA------

kaj je produkt te reakcije Narisi ga. Kaj je njegova funkcija v celicah

6.Kaj so produkti transamonacije aspartata, glutamata, alanina Narisi strukturne formule in napisi, kaj so njihove glavne funkcije v telesu!
7.Shematsko prikazi delovanje preko G proteina, nastej dva encima na katera deluje.
8.Obkrozi pravilen vrstni red popravljanja evkariontske dna z izrezovanjem- endonukleaza, eksonukleaza, polimeraza, ligaza
9.Napisi reakcijo sinteze RNA verige. Primerjaj encimske aktivnosti RNa in DNA polimeraze
10.Kaksne vire energije izkorisèa srèna misica, opisi, kaj se dogaja med ishemijo