Ponavljalni kolokvij (6.9.05)

1. Absorbnost raztopine UTP s koncentracijo 29,3mg/l znaša pri dolžini kivete 1 cm in valovni dolžini 260 nm 0,250. Izračunaj molsko maso UTP, če je molarni ekstincijski koeficient 5000 l/mol.cm.

2. Pri nosečnicah nivo progesterona stimulira center za dihanje. Razloži kako se to odraža na pH krvi. pCO2 pri nosečnicah znaša okoli 30mmHg. Ledvice znižan pCO2 kompenzirajo z znižanjem koncentracije HCO3-, ki znaša 18-20mmol/l. Izračunaj pH krvi pri nosečnicah. Topnost CO2 je 0,03mmola/l/mmHg. pKa pa znaša 6,1.

3. Sprememba proste entalpije je za hidrolizo ATP v ADP in Pi -30,5kJ/mol in sprememba proste entalpije za gidrolizo ADP v AMP in Pi znaša -31,1kJ/mol. Izračunaj spremembo proste entalpije za reakcijo, kjer je hidroliza ATP sklopljena s fosforilacijo AMP. ATP + AMP = 2ADP

4. Razpolovni čas izotopa Ra226 znaša 1620 let. Izračunaj k v s-1! Koliko atomov razpade v 1g izotopa v 1 sekundi To je tudi definicija za 1 Curie radioaktivnosti.

5. Pri katerem pH bo neto naboj cisteina v raztopini enak 0podane inmaš pKa1, pKa2, pKr

6. Michaelis-Mentenova kinetika

7. Uspavalo fenobarbital je šibka kislina. Kaj bi dal pacientu, ki je zaužil preveč zdravila: NaHCO3-, ki zviša pH urina, ali vitamin C, ki zniža pH urina.

8. Kam v električnem polju potujejo nukleinske kisline Od česa je odvisna hitrost potovanja molekule DNA v električnem polju

9. Kako bi z ionsko izmenjevalno kromatografijo na DEAE-celulozni koloni ločil laktoglobulin (Ip=5,2) od citokroma C (Ip=10,1)

10. Nariši strukturno formulo eikozanojske kisline 20:2 6,9.

Vse naloge so iz skripte Tomaž Makovec z nalogami.