Ustna vprašanja - Rozman in Zorko (zbirka vprašanj)


ROZMAN & ZORKO

• Bioelementi
• Kemijske vezi
• Voda
• Vodne raztopine
• Topnost plinov v vodi
• Vodne raztopine v organizmu
• Koligativne lastnosti
• Parni tlak
• Osmoza
• Elektroliti
• Kisline in baze
• pH
• Pufri
• Bikarbonatni pufer
• Pufri v našem telesu
• Termodinamske funkcije
• ΔG in ΔE
• Entalpija in kemično ravnovesje
• Vplivi različnih dejavnikov na kemijsko ravnotežje
• Vpliv T in pH na kemijsko ravnotežje
• Prenašanje energije med organizmi
• Oksidacija, redukcija
• Redoks reakcije
• Oksidoredukcijski potencial
• Vpliv na oksidoredukcijski potencial
• Hitrost reakcij
• Redi reakcij
• Molekularnost in red reakcije
• Vpliv pH na hitrost kemijske reakcije
• Izomerija
• Konformacija, konfiguracija
• Funkcionalne skupine biomolekul
• Aminokisline
• Izoelektronska in izoelektrična točka
• Fiziološko pomembni peptidi
• Biogeni amini
• Mutarotacija
• Disaharidi
• Oligosaharidi
• Heteropolisaharidi
• Krvne skupine
• Glikoproteini
• Vodotopni hormoni
• Vpliv lipidotopnih hormonov
• Triacilgliceroli
• Glicerofosfolipidi
• Termodinamika raztapljanja lipidov
• Miceli
• Sestavljeni lipidi
• Holesterol
• Steroidni hormoni
• Kortikosteroidi
• Lipidotopni vitamini
• Purinske in pirimidinske baze
• Dušikove baze
• Ciklični nukleotidi
• Vodotopni vitamini
• Vitamini + koencimske oblike
• Koencimi pri oksidoredukciji
• Polinukleotidi
• Nukleotidi
• Nukleozidi
• Lastnosti nukleinskih kislin
• Struktura in funkcija DNA
• Sekundarna struktura DNA
• DNA prenos informacije
• RNA
• Vrste in funkcije RNA
• Genetske napake
• Sestava proteinov
• Primarna, sekundarna in terciarna struktura
• Kvartarna struktura proteinov
• Proteini kot pufri
• Izoelektrična in izoionska točka beljakovin
• Denaturacija in renaturacija
• Zvijanje proteinov
• Zvijanje proteinov in bolezni zvijanja
• Keratin
• Kolagen
• Bolezni, povezane s prenosom kisika po hemoglobinu
• Imunoglobulini
• Lipoproteini
• Motorni proteini
• Nemišični molekularni motorji
• Membranski proteini
• Integralni proteini
• Sekundarni obveščevalci
• Specifičnost encimov
• M&M kinetika
• Encimska kinetika
• Km in Ki
• Vplivi na hitrost kemijske reakcije pri encimih
• Vpliv T na hitrost encimske reakcije
• Alosterični encimi
• Bisubstratne reakcije
• Ireverzibilna inhibicija
• Nekompetitivna inhibicija
• Feedback inhibicija
• Regulacija aktivnosti encimov
• Vpliv koncentracije substrata na encimsko aktivnost
• Metode za določevanje nukleinskih kislin
• Določanje proteinov
• Postopki za ločevanje proteinov
• Encimi kot diagnostični markerji