Pisni izpit - 2.9.2003

Biokemija I – pisni izpit 2.9.2003

1. Z risbo in na osnovi termodinamskih zakonitosti razložite nastanek hidrofobnih interakcij med amfipatičnimi molekulami. Naštejte tri primere bioloških molekul ali struktur, pri katerih nastopa.

2. Na primeru glavnega intracelularnega pufra s pomočjo ustreznih enačb pokažite, kako se bo le-ta upiral spremembi pH ob dodatku baze in kako ob dodatku kisline!

3. Skicirajte energijski profil za reakcijo A + B ↔ C + D v standardnih razmerah, če sta izmerjeni vrednosti termodinamskih funkcij za to reakcijo:
ΔH0 = - 200 kJ/mol in ΔS0 = - 1 kJ/molK.
Pojasnite tudi ali je v ravnotežju te reakcije večja koncentracija produktov ali reaktantov!

4. Prostaglandini – navedite:
a) strukturne značilnosti
b) biološko vlogo
c) zdravila, ki preprečujejo njihovo sintezo

5. Kaj so glukozaminoglikani in kaj je njihova biološka vloga Imenujte njihove sestavne komponente in opišite strukturo teh spojin.

6. Kaj veste o izomeriji pri steroidih

7. Opišite sestavo, velikost in strukturo človeškega genoma!

8. Opišite in primerjajte dve sekundarni strukturi proteinov: α-heliks in β-(nagubano) strukturo!

9. Naštejte štiri alosterične modulatorje hemoglobina ter povejte, kam se vežejo in kakšen (zakaj) je njihov učinek!

10. Z grafom odvisnosti začetne hitrosti od koncentracije substrata prikažite delovanje nekompetitivnega inhibitorja pri neki encimski reakciji! Ali se z vezavo takšnega inhibitorja spremeni afiniteta encima do substrata Kaj se sicer zgodi