Pisna vprašanja (junij 2004)

Biokemija 1 - izpitna vprašanja junij 2004

1.) V predelku A imaš v 1 litru vode raztopljen 1 mol snovi X in 1 mol snovi Y; v predelku B pa imaš v 1 litru vode raztopljen 1 mol snovi Z in 1 mol snovi V. Na tem primeru pojasni kaj je izotoničnost in razloži ali je prehod vode med snovema v ravnotežju Izračunaj kakšna je koncentracija v predelku A v primerjavi z predelkom B
2.) Topnostni produkt – definicija, kje je pomemben
3.) Na primeru najpomembnejšega ICT pufra razloži kako delujejo pufri Skica in razlaga.
4.) Naštej vse aminokisline ki imajo –OH skupino ter jih nariši. Razloži kje so a.k. s tako skupino pomembne.
5.) Nariši s strukturno formulo obe ciklični obliki glukoze in ju poimenuj. Povej kje in z kakšnim procesom prehajata iz ene v drugo obliko. Na kakšen način bi to lahko opazovali
6.) Nariši graf vezave kisika na hemoglobin in mioglobin. Napiši katere molekule se na ta dva proteina še vežejo in na katera mesta
7.) Holesterol – nariši, kako ga dobimo, za kaj je dober in zakaj je škodljiv za naše telo
8.) Vitamin K – opiši strukturo, med kakšne vitamine spada, za kaj je v našem telesu nujno potreben
9.) Nariši graf vezave substrata na encim po Michaels-Mendeltonovi kinetiki in graf vezave substrata v primeru da gre za alosterični encim. Na graf za alosterično vezavo nariši še krivulji za pozitivni in negativni modulator encima.
10.) Nariši skico L-heliksa in opiši katere interakcije ga stabilizirajo, ter jih vriši na skico

Pa veliko sreče, V.