Pisna vprašanja (2012-08-31)

Vprašanja s 3. roka.


1. Kako je sila med ionom in elektronom odvisna od razdalje.
1/r7
1/r
1/r2
1/r3

2. Definicija navora
Produkt vztrajnostnega momenta in krožne frekvence
Produkt sile in pospeška
Produkt ročice in sile

3. Katera trditev ne velja za Bernoullijevo enačbo?
Je poseben primer ohranjanja energije
Velja za viskozne tekočine

4. Sprememba tlakov pri prvem mehurčku je 100Pa, pri drugem pa 50 Pa. Kakšen je radij drugega mehurčka glede na prvega? ABCD
Dvakrat večji
Dvakrat manjši
Enak

5. V cevki s stalnim tlakom 100kPa imamo volumski tok ϕ_V. Kolikšen je tok, če cevki dodamo zaporedno še tri enake cevi? Utemelji.

6. Napiši enačbo za dušeno nihanje, razloži člene. Ob katerem času se amplituda zmanjša za e (2,7).

7. Plin hitro stisnemo. Pri tem se T1 spremeni v T2, p1 v p2 in V1 v V2. Kakšno delo smo opravili?
mc(v)T
mc(p)T
pVln(V1/V2)

8. Pri stalni temperaturi smo tlak dvakrat povečali. Kaj se zgodi z volumnom plina?
Dvakrat poveča
Dvakrat pomanjša
Nespremenjen

9. Imamo 1kg plina kisika in 1kg dušika. Kateremu se bolj spremeni temperatura ob enaki dovedeni toploti? Molska masa kisika je 36, dušika pa 24. Obrazloži.

10. Kako je definirana relativna vlažnost?
Razmerje med delnim tlakom vodne pare in atmosferskim tlakom zraka
Razmerje med delnim tlakom vodne pare in nasičenim parnim tlakom

11. Od katerih lastnosti telesa in toplotnega izolatorja je odvisen čas ohlajanja telesa, ki je enakomerno ovito s povsod enako debelo plastjo izolatorja.

12. Kaj je ploskovna gostota? Kakšna je njena vrednost v membrani, kjer imajo polipeptidi (?) enkraten osnoven naboj in površino 5nm2.

13. Imamo zaporedno vezan upor, kondenzator in tuljavo. Kdaj je tok največji
Kadar je krožna frekvenca večja od 1/koren(LC)
Kadar je krožna frekvenca manjša od 1/koren(LC)
Kadar je krožna frekvenca enaka 1/koren(LC)

14. Opiši celotno elektronsko strukturo CH4. Koliko ima elektronov, kakšna je prostorska ureditev.

15. Kaj je rentgensko sevanje? Razloži.

16. Od česa je odvisna hitrost zvoka v snovi?
od gostote in adiabatne stisljivosti

17. Kaj je skupnega izpotopoma istega elementa?
Št. protonov/nevtronov/ alfa delcev

18. Zakaj pri cepitvi jeder nastanejo prosti nevtroni? Razloži.

19. Kdo ima najmanjšo relativno biološko učinkovitost?
Elektron/proton/nevtron/alfa delec

Računski:
20. Iz višine 10m vodoravno vržemo kamen z začetno hitrostjo 5m/s.
Kolikšna je vodoravna komponenta tik preden pade na tla?
Kolikšna je takrat njegova navpična komponenta hitrosti?
Kolikšna je absolutna vrednost hitrosti?

21. Na izvir izmenične napetosti z amplitudo U=311V, priklopimo stroj z močjo 1000W.
Kakšen mora biti upor naprave?
Kakšna je amplituda toka?