Pisna vprašanja (2011-01-27)V katerih primerih in zakaj pride pri moči, ki se troši na uporu do razlike, če izračunamo trenutno moč in povprečno moč?
-pri izmeničnem
-ker se moč spreminja, kjer P(povp.) < P(t)

Opiši pojav, na osnovi katerega lahko s svetlobnim vodnikom spremenimo smer svetlobnega žarka!
Totalni odboj, n(zunaj) < n(vodnika)

Naštejte osnovne elemente regulacijskega sistema in z blok shemo prikažite ustrezen primer negativne povratne zanke.

Hitrost zvočnega valovanja v zraku je podana:
•z gostoto zraka in njegovo adiabatno stisljivostjo

Katera lastnost kosa kovine, ki se ohlaja zaradi toplotne prevodnosti, poleg njegove mase vpliva na značilni čas ohlajanja?

A=masno število, Z =vrstno število atomov. Vezavno energijo večine atomskih jeder ocenimo z izrazom:
A*8MeV

Napišite pogoje pri katerih lahko obravnavamo navedene količine kot termodinamske potenciale:
-entropija: izoliran sistem , V=konst.
-prosta energija: stalna prostornina, stalna temperatura
-prosta entalpija: stalni tlak, stalna temperatura

Navedite, s kakšno frekvenco se spreminja potencialna energija pri fizičnem nihalu, ki niha s frekvenco 5/s? obrazložite svoj odgovor!
10/s, 2maximuma/t0

Pri prvem milnem mehurčku je razlika tlakov med notranjo in zunanjo meh 100 Pa, pri drugem mehurčku pa 50Pa. Radij drugega mehurčka je:
•dvakrat večji od radia prvega mehurčka

Osmotski tlak (kolokvij)


Pri idealnem tlaku je sila na steno posode, v kateri se nahaja, sorazmerna s povprečjem:
•druge potence hitrosti molekul

Pojasnite zakaj je razlika med energijama tretjega in drugega vzbujenega stanja atoma vodika manjša od razlike med energijama drugega in prvega vzbujenega stanja!


Pri enakomernem vrtenju točkastega telesa okrog stalne osi je kinetična energija:
•*sorazmerna kvadratu radia

Bernoullijeva enačba (kolokvij)
Zakaj je atomska masa 6C12 ni enaka vsoti atomskih mas šestih protonov in šestih nevtronov?
masni defekt

Ploščni kondenzator, ki ima kapaciteto C0 napolnimo s tekočino z dielektrično konstanto ε. Kapaciteta kondenzatorja je potem enaka:
εC0

Kako z razdaljo R med dvema atomoma pada van der Waalsova interakcija med njima:
1/R6

Če je termična energija kT, kolikšna je potem energija tipične vodikove vezi:
10kT

Sila na mirujoč električni naboj je:
sorazmerna jakosti električnega polja

Gibljivost iona v vodi ni odvisna od:
električne poljske jakosti

Valjasto telo z radiem (R) in dolžino (d), preko katerega teče toplotni tok med telesom pri temperaturi T=30C in telesom pri temperaturi T=20C, zamenjamo z valjastim telesom z dvakrat večjim radiem in enako dolžino pri čemer poskrbimo, da obe temperaturi ostaneta enaki. Za koliko se pri tem spremeni toplotni tok:
Poveča za štirikrat


Idealnemu plinu 10 krat povečamo prostornino pri stalnem tlaku, kako
se spremeni temperatura?