Pisni izpit junij 1994 (tri verzije)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (fiziologija.doc)fiziologija.doc66 kB
Prva verzija

1.) Membranski potencial
a) kakšen je MP, če upoštevamo samo Na+, K+
b) Nerstonova enačba
c) Goldmanova enačba
d) kakšen je MP, če upoštevamo še Ca2+
e) kje upoštevamo še Ca2+

2.) EKG
a) EKG v drugem odvodu pozitiven, označi valove
b) kaj če stimuliramo Sy
c) vpliv dihanja
d) EKG odvodi pri normalni srčni osi in deviaciji v levo

3.) Srce
a) graf srčne aktivnosti
b) graf, če povečamo KDV
c) kdaj je KDV večji
d) graf, če povečamo moč kontrakcije

4.) Ledvice
a) test za GF
b) test za RPF
c) kako se GF spremeni ob naporu
d) razloži s fiziološkimi mehanizmi
e) kakšen je tedaj klirens proste vode

5.) Respiratorni sistem
a) kaj je alveolna ventilacija
b) nadzor AV preko CO2 (regulacijska zanka)
c) graf za pCO2 pri dveh različnih pO2
d)
e)

6.) Dihalni ciklus
a) sprememba dihalnega volumna
b) sprememba alveolarnega tlaka
c) sprememba intraplevlarnega tlaka
d) kaj je pljučna kompresija
e) na kakšen način to merimo

7.) Hormoni
a) kaj je ADH
b) kje nastaja
c) kako se izloča, če dodamo fiziološko raztopino
d) kako se izloča, če dodamo čisto vodo
e) na kaj deluje

8.) Eritrociti
a) kako deluje eritropoetin
b) kje nastaja
c) stimulus za izločanje
d) primer povečanega izločanja eritropoetina
e) zakaj imajo moški več eritrocitov kot ženske

9.) Bazalni metabolizem
a) kaj bazalni metabolizem
b) kako ga merimo
c) če odstranimo T3 in T4, kakšen je vpliv na bazalni metabolizem
d) pogoji pri katerih ga merimo
e) vpliv drugih hormonov na bazalni metabolizem

10.) Mišica
a) kaj je mišični tonus
b) kako ga merimo
c) kako povečamo mišični tonus
d) kdaj se mišični tonus zmanjša
e) kaj določa mišični tonus

11.) Skeletna mišica
a) vrste skeletnih mišic
b) kakšne so razlike med njimi
c) vir energije za kontrakcijo

12.) Jetra
a) naloge jeter
b) hemostatska vloga jeter
c) metabolična vloga jeter
d) hormonska regulacija pod c
e) pomen vitamina K pri delovanju jeter

13.) Prevodni sistem v srcu
a) značilnosti MP v SA nodusu
b) kaj je posledica tega
c) vpliv Psy
d) vpliv Sy
e) normalen graf

14.) Senzorni sistem
a) definiraj enoto glasnosti
b) nariši frekvenčno jakostno polje sluha
c) kako uho loči glas “A” od glasu “E”
d) kako uho določi smer od koder prihaja zvok
e) kako uho oceni jakost zvoka
f) na čem temelji zaznava jakosti zvoka

15.) Skiciraj intrakortikalne poti prenosa informacije pri projekciji ukaza “DVIGNI LEVO ROKO” na nazalno stran mrežnice. (funkcija struktur)

16.) Oko
a) kaj je akomodacijska moč očesa
b) od česa je odvisna
c) kakšna je pri starejšem človeku
d) kako jo pri starejših korigiramo
e) živčna zanka akomodacije

17.) Refleksi
a) monosinaptični refleks
b) shema refleksa
c) inhibicije na nivoju hrbtenjače
d) shema ene inhibicije
e) pomen monosinaptičnega refleksa

18.) Napor
a) kisikov dolg – graf
b) pomen kisikovega dolga
c) kakšen je takrat pH


19.) Pufri
a) Henderson-Hasselbachova enačba
b) sprememba komponent pri acidozi
c) kako pride do acidoze
d) kako pljuča kompenzirajo pH
e) kako ledvice kompenzirajo pH

20. Sinapse
a) razlika med motorično plošcico in centralno sinapso
b) kaj je EPSP
c) razlika med EPSP in IPSP


Druga Verzija

1.) Značilnosti olajšane difuzije
a) katera enačba to opisuje
b) nariši graf v(S)
c) vriši isto pri 2x višji koncentraciji prenašalca
d) tri snovi, ki se transportirajo na tak način

2.) Mišica
a) graf odvisnosti krčenja mišice od dolžine sarkomere
b) od česa je odvisna
c) kako se spremeni pri dvojni debelini
d) kako je s tem pri gladki mišici
e) kaj je kontraktura

3.) FEV1
a) definicija in enota
b) graf poteka
c) kakšno lastnost ugotavljamo
d) graf pri enem samem pljučnem krilu

4.) Živčni prenos
a) saltatorno prevajanje
b) prednosti
c) od česa je odvisna hitrost prevajanja

5.) Srce
a) kaj je srčno delo
b) graf p(V)
c) poraba metabolične energije pri srcu (za katere 3 stvari)
d) opiši časovni potek pretoka v koronarkah
e) mehanski izkoristek pri: - višji frekvenci, - pri večjem MV, - pri večji kontraktilnosti

6.) Ledvice
a) graf filtracije v glomerulnih kapilarah
b) konstrikcija aff. arteriole (vriši na grafu, vpliv na FF in GFR)
c) konstrikcija eff. arteriole (vriši na grafu, vpliv na FF in GFR)

7.) Termoregulacija
a) dva refleksa
b) kakšni sta temperaturi jedra in kože
c) kako ju merimo
d) kaj je efektivna temperatura okolja

8.) Shema nadzora izločanja glukokortikoidov
a) kaj vpliva na povečano izločanje CRH
b) kdaj oz. zakaj pride do atrofije skorje nadledvične skorje
c) graf izločanja glukokortikoidov v odvisnosti od koncentracije ACTH9.) Srce
a) nariši monofazni AP srčne mišice
b) kaj se dogaja v platoju
c) kje se vidi plato na EKG
d) pomen faze 0

10.) Venski priliv
a) definiraj venski priliv
b) kako je odvisen CVP
c) kako vpliva sistemski tlak polnenja arterijski pritisk

11.) Transport plinov
a) nariši graf [co2] v krvi v odvisnosti od pCO2
b) vriši primer pri oxigen. in deoxigenirani krvi
c) vriši pri polovični koncentraciji Hb
d) kako se CO2 prenaša po krvi
e) način kemijske vezave

12.) Želodec
a) kaj stimulira parietalne celice
b) kaj inhibira izločanje HCl
c) holecistokinin – tarčna tkiva in učinek, kje se izloča, kaj ga simulira
d) faze prebave

13.) Vestibulookularni reflex
a) opiši
b) kaj se zgodi v breztežnem stanju
c) receptorji
d) efektorji
e) kaj omogoča

14.) Pogojni reflex
a) kaj je pogojni reflex
b) primer
c) kako bi ugotovil, da je pes barvno slep (shema)

15.) Mišični tonus
a) kaj je antigravitacijski tonus
b) kdaj je zvečan
c) kdaj je zmanjšan
d) kako bi ga meril (ugotovi)

16.) Skiciraj intrakortikalne poti prenosa informacije pri projekciji ukaza “DVIGNI LEVO ROKO” na nazalno stran mrežnice. (funkcija struktur)

17.) Surfaktant
a) kemična sestava in funkcija
b) navedi tri učinke
c) kdaj se začne izločati
d) nariši pV diagram za pljuča (komplianca pljuč)

18.) Ledvice
a) povečan vnos NaCl
Lahko pijemo: ® osmolarnost telesnih tekočin, VECT, Vceloten
b) povečan vnos NaCl
Ne smemo piti piti: ® osmolarnost telesnih tekočin, VECT, Vceloten

19.) Onkotski/osmotski tlak
a) kaj je to
b) kolikšna sta


Tretja Verzija

1.) Definiraj hemostazo
a) faze hemostaze
b) trajanje faz
c) motnje pri hemostazi
d) kako dokažemo hemofilijo

2.) Srčni ciklus
a) nariši EKG
b) nariši tlak v aorti
c) nariši tlak v levem atriju
d) nariši tlak v levem ventriklu
e) nariši V levega ventrikla

3.) AP delovne srčne muskulature
a) določi faze
b) kaj je faza 0
c) pomen faze 0

4.) La Pleacov zakon
a) formula
b) definicija
c) kje je pomemben (5 organov)
d) kakšno obliko naj ima srce po le Pleacu
e) kako se ta oblika kompenzira

5.) Dihanje
a) graf p(V)
b) kateri pritisk je pomemben in kako ga merimo
c) nariši smeri puščic in fizikalni pomen tega
d) kakšna je površina pri expiriju

6.) Transport plina
a) formula za difuzijo
b) formula pri kateri upoštevamo pretok
c) omejitveni faktor izmenjave je perfuzija
d) omejitveni faktor izmenjave je difuzija (napiši ustrezne snovi)
e) nariši graf

7.) Krivulja disociacije Hb
a) označi vensko in arterijsko točko
b) označi arteriovensko razliko
c) vriši saturacijo s CO
8.) Ledvice

proximalni tubul distalni tubul
reabsorbcija tekočin
regulacija reab. snovi
tesni stiki
vpliv peritubulnih kapilar
osmolarnost
9.) Oblika izločanja H+ ionov
a) nariši izločanje H+ ionov v tubulni celici z NH3
b) dva glavna učinka sekrecije H+
c) kakšen delež zavzema izločanje z NH3

10.) Štirje načini oddajanja toplote in od česa so odvisni

11.) Živčevje
a) nariši EMG
b) zakaj je bifazičen
c) kako led vpliva na hitrost
d) kakšna je približna normalna prevodna hitrost

12.) Definiraj reflex pri vbodu
a) koliko nevronov najmanj sodeluje
b) značilnosti reflexa
c) kaj se zgodi pri močnejšem draženju
d) nariši shemo reflexa

13.) Nariši AP mišice
a) nariši kako se sprošča Ca2+
b) nariši kakšna je sila pri posameznem zgibu in kakšna pri tetanusu

14.) Sluh
a) kako določimo od kje prihaja zvok
b) kako določimo, če imamo le eno uho

15.) Vid
a) akomodacija
b) adaptacija
c) nariši nevronski krog akomodacije
d) kaj je značilno za adaptacijo

16.) Skiciraj intrakortikalne poti prenosa informacije pri zvočnem ukazu “DVIGNI DESNO ROKO”.

17.) Funkcije želodca
a) faze izločanja
b) gastroenterični reflex
c) enterogastrični reflex
d) kaj ga sproži

18.) Hormoni, ki vplivajo na Ca2+
a) graf
b) kakšen je posamezen vpliv

19.) Kisikov dolg
a) nariši graf
b) naštej komponente
c) za kaj je pomemben
20.) Opiši učinke SY in PSY ter označi jakost učinka (– odsoten, + prisoten, ++ močan)

Sy Psy
bronhusi
sfinkter pupile
SA nodus
VA nodus
erektor pili