Ustna vprašanja - Zbirka (2010-2011)

1. Cepitev jeder in zlitje jeder:
razloži oboje, jedrske reakcije,

2. Električna prevodnost v raztopinah:
kdo prevaja
kaj je gibljivost
specifična prevodnost raztopin

3. Kroženje togega telesa
- newton zakon
- vztrajnostni moment
-sunek navota, vrtilna količina
- opiši molekule kot toga telesa in kako krožijo al nekaj takega.

4.Hidrodinamika
- Laminarni in turbolentni tok
- Stacionarno gibanje tekočin in plinov
- Izpeljava Bernulijeve enačbe
- Kako bi izračunal delo, ki ga srce opravi pr srčnem utripu (al nekaj
takega)
- Drugi primeri uporabe Bernulijeve enačbe (zastojni tlak ...)

5. Geiger Mullerjeva cev
- za kaj se uporablja
- sestavni deli
- kako deluje
- karakteristike G M cevi
- še nekaj

6. Uklon in interferenca
- Kaj je interferenca?
- Kaj je uklon?
- Opiši uklonsko mrežico, za kaj se uporablja
- izpelji enačbo za ojačitve in oslabitve pri uklonski mrežici
- še nekaj no.1
- še nekaj no. 2

7. Hidrodinamika
- Volumski in masni pretok; gostota toka (dodatno vprašanje: je
gostota toka vektor (--> ja)? Zakaj? Zakaj pa volumski in masni pretok
nista vektor?
- Drugi primeri uporabe Bernulijeve enačbe (zastojni tlak; iztekanje
tekočine; tlak v cevi, ki se na nekem mestu zoži)

8. Geiger-Muellerjeva cev
- Interakcija radioaktivnih delcev v snovi
- dodatno vprašanje: Zakaj imamo ravno obliko cevi? Zakaj nista anoda
in katoda vzporedno postavljeni v ravnini? (pospešek delcev je večji v
cevi, ker je tam ob anodi E večja)

9. Molekulski in ionski kristali
- Opiši nastanek diamanta in kristala kuhinjske soli.
- Kvalifikacija trdnih snovi glede na njihove električne lastnosti.
- Kvalifikacija trdnih snovi glede na medatomske oz. medmolekulske
interakcije.
- Razlike elektronskih, vibracijskih in rotacijskih stanj pri
molekulah in kristalih.
- Zakaj se včasih tvorijo molekule, drugič kristali? Katere sile
delujejo? (nekaj podobnega)
- še nekaj (?)

10.
Katere vrste radioaktivnih delcev poznamo
Kaj je aktivnost, kako jo izračunamo
Kako je definirana razpadna konstanta (želi da napišeš formulo)
Kaj je ozadje, kako smo ga izmerili?
Kaj je razpolovna debelina, kako smo jo izmerili?
Kaj je Radij, kje se nahaja, s kakšnim razpadom razpadajo naravni
radioaktivni izotopi

11.
Definicija disociacije
katere močne vezi med atomi poznamo, vsako opiši
opiši nastanek ionske vezi
opiši molekule O2, H2O, NH3, CH4
Razlika med (pi) in (sigma) vezjo
kako temperatura vpliva na medmolekulske vezi

12.
Opiši nihanje (frekvenca, amplituda, faza)
Kaj je harmonično nihanje
Kako in s kakšno frekvenco se spreminja energija pri nihanju

13. snov v el. polju
-molekule s stalnim el. dipolom
-kaj je polarizabilnost
-kako izračunamo navor dipola v el. polju
-kaj je dielektrik
-formula za el. polje in kondenzator z dielektrikom
-polarizacija
-kako se s frekvenco spreminja dielektričnost

14. regulacijski sistemi
-sestavine reg.sistemov in kako so povezani
-primer reg.sistema v človeškem organizmu
-primer negativne in pozitivne povratne zanke

15. specifična toplota in merjenje
-kaj je specifična toplota,kaj je toplotna kapaciteta
-opiši kako izmerimo toplotno kapaciteto neke snovi

16. Difuzija
-difuzijska konstanta
-analogija z ohmovim zakonom
-pribljiževanje ravnovesju
-od česa je odvisen karakteristični čas

17. zvok in ultrazvok II
-dopplerjev pojav
-2 glavni nevarnosti ultrazvoka
-kako izbiramo frekvenco ultrazvoka
-glasnost zvoka

18. kondenzator
-praznjenje skozi upor
-kako zgleda graf
-kako smo izvajali meritve
-kako smo določili A1, B1 in ostale konstante pri vezju z dvema kondenzatorjema

19. Notranje trenje tekočin - strižna sila
- stokesov zakon
- sedimentacijska hitrost
-vplov viskoznosti na gibanje naboja

20. Radioaktivnost neki :D - razpadi alfa beta gama
kdaj dobimo pozitron
pozitronska topografija alnekitazga... princip delovanja

21. sledila
- značilnost dobrih sledil
-izpeljava absorpcijskega zakona
- delovanje fotometra

22. Prekomembranski potencial
-opiši nastanek Donnanovega ravnovesja pri eritrocitu
-elektrokemijski potencial. Nernstova enačba.

23. Površinska napetost
-Energija površinske napetosti (napišeš enačbo), sila površinske napetosti (enačba)
-Opiši kako smo s torzijsko tehtnico izmerili površinsko napetost.
-Kot močenja, povezava s površino med trdno snovjo-plinom, trdno snovjo-kapljevino, kapljevino-plinom.
-Kaj je kapilarni dvig? Od česa je odvisna višina dviga?

23. EKG
24. Ioni in kristali
25. Adiabatne in izotermne spremembe (delo tlaka, adiabatna stisljivost..)
26. Radioaktivnost- enačbe, aktivnost, kaj smo merili pri vaji
27. Valovanje- nariši krogelno in ravno, enačba, kaj je vsem valovanjem skupno v eni točki (odg: sta v fazi)
28. Gibanje masne točke v treh smereh, poševni met
29. Opis gibanja masne točke v prostoru
30. Predeljeni sistemi (vaja)
31. Opis šibkih elektrostatskih vezi
32. 2 zakon termodinamike (entropija, potenciali, primeri
obrnljivih in neobrnljivih procesov)
33. elektromagnetno valovanje (spekter EM valovanja, hitrost valovanja v vakuumu in snovi,ali je EM valovanje transverzalno ali longitudinalno, kaj je polarizirano valovanje)
34. notranje trenje tekočin (kaj je viskoznost, linearni zakon upora, oswaldov viskozimeter).
35. električni tok
36. gibanje masne točke v dveh in treh dimenzijah

Na vsakem listku je okrog 5 podvprašanj.